Remdesivir

Stofnaam
Remdesivir
Merknaam
Veklury
ATC code
J05AB16
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Nucleotide-analoog, polymeraseremmer. Remdesivir is een adenosinenucleotide-prodrug. Het wordt binnen gastheercellen gemetaboliseerd tot het farmacologisch actieve remdesivirtrifosfaat (GS-443902). Dit fungeert als analoog van adenosinetrifosfaat (ATP) en concurreert met het natuurlijke ATP-substraat om door het coronavirus SARS-CoV-2 RNA-afhankelijke RNA-polymerase enzym ingebouwd te worden in nieuwe RNA-ketens, wat resulteert in vertraagde ketenterminatie tijdens replicatie van het virale RNA. Als bijkomend mechanisme kan remdesivirtrifosfaat ook de virale RNA-synthese remmen na het inbouwen ervan in het virale RNA-template als gevolg van 'read-through' door het virale polymerase, wat kan plaatsvinden in de aanwezigheid van hoge nucleotideconcentraties. Wanneer een remdesivir-nucleotide in het template van het virale RNA aanwezig is, neemt de efficiëntie waarmee het complementaire natuurlijke nucleotide wordt ingebouwd af, waardoor de virale RNA-synthese wordt geremd.

Coronavirussen zijn RNA-virussen. Remdesivir toont in vitro activiteit tegen het coronavirus SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, in humane luchtwegepitheelcellen. 

 

 

Bron: Gilead 

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

INTRAVENEUS
COVID-19 bij patiënten met pneumonie die zuurstofsuppletie nodig hebben:
≥ 1 maand en 3 tot 40 kg: oplaaddosis 5 mg/kg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 2,5 mg/kg/dag in 1 dosis, max. 10 dagen.
≥ 1 maand en ≥ 40 kg: oplaaddosis 200 mg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 100 mg/dag in 1 dosis, gedurende 5-10 dagen

COVID-19 patienten zonder zuurstofbehoefte maar met verhoogd risico:
≥ 1 maand en ≥ 40 kg: oplaaddosis 200 mg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 100 mg/dag in 1 dosis, gedurende 3 dagen, te beginnen zo snel mogelijk na  diagnose  en binnen 7 dagen na het verschijnen van
de symptomen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor injectie 100 mg (bevat 3 g natriumsulfobutyletherbèta-cyclodextrine)

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

COVID-19 pneumonie met zuurstofbehoefte
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar en < 40 kg
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 2,5 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    max 10 dagen.

    • Toedienen in 30-120 min 
  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2] [3]
   • Startdosering: 200 mg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 100 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    5-10 dagen

    • Toedienen in 30-120 min.
COVID-19 infectie met verhoogd risico op ernstige ziekte
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [3]
   • Startdosering: 200 mg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 100 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    3 dagen, te beginnen zo snel mogelijk diagnose en binnen 7 dagen na het verschijnen van de symptomen.

    • Toedienen in 30-120 min.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met het bijwerkingerprofiel bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): verhoogde transaminasewaarden, verlengde protrombinetijd.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Misselijkheid. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, incl. infusiegerelateerde reacties. Tekenen en symptomen kunnen bestaan uit: hypotensie, hypertensie, tachycardie, bradycardie, hypoxie, dyspneu, piepende ademhaling, koorts, rillen, zweten, angio-oedeem, huiduitslag, misselijkheid en braken.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie. Sinusbradycardie (gewoonlijk genormaliseerd binnen 4 dagen na de laatste toediening en zonder extra medisch ingrijpen). Hoesten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Overgevoeligheid.
 • Starten van de behandeling wordt ontraden bij ernstige leverfunctiestoornis (ALAT meer dan 5x de bovengrens van de normaalwaarde). Indien de ALAT-waarde tijdens de behandeling boven deze waarde uitkomt, moet de behandeling worden onderbroken.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Controle van transaminasen en nierfunctie is aangewezen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Nierfunctie: Bepaal voor aanvang, en gedurende de therapie wanneer klinisch aangewezen, de eGFR. Gebruik remdesivir niet bij een eGFR < 30 ml/min. In dieronderzoek is ernstige nefrotoxiciteit waargenomen, waarvan het mechanisme en de relevantie voor mensen nog onduidelijk is. Zie ook verderop in deze rubriek, achter Hulpstoffen.

Leverfunctie: Verhoogde transaminasewaarden zijn relatief frequent waargenomen. Bepaal de leverfunctie bij alle patiënten voorafgaand aan de therapie, en herhaal dit tijdens de therapie wanneer klinisch aangewezen. Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij patiënten met een pre-existente leverfunctiestoornis; gebruik remdesivir bij hen alleen indien het potentiële voordeel groter is dan het potentiële risico. De rol van de lever in het metabolisme van remdesivir is niet bekend. Start remdesivir niet bij een ALAT-waarde ≥ 5× de bovengrens van de normaalwaarde (ULN). Staak remdesivir tijdelijk bij een ALAT-waarde ≥ 5× ULN tijdens de therapie, en hervat bij daling tot onder deze waarde. Staak remdesivir ook bij een ALAT-verhoging die gepaard gaat met tekenen en symptomen van hepatitis of een toename van geconjugeerd bilirubine, alkalische fosfatase of de INR.

Overgevoeligheidsreacties met inbegrip van infusiegerelateerde en anafylactische reacties zijn gemeld. Tekenen en symptomen kunnen bestaan uit: hypotensie, hypertensie, tachycardie, bradycardie, hypoxie, dyspneu, piepende ademhaling, koorts, rillen, zweten, angio-oedeem, huiduitslag, misselijkheid en braken; controleer hierop tijdens en na toediening. Overweeg een lagere infusiesnelheid met een max. infusietijd van 120 minuten, om ze mogelijk te voorkomen. Bij klinisch significante overgevoeligheidsreacties de toediening onmiddellijk staken en een passende behandeling instellen.

Hulpstof: Natriumsulfobutylether-β-cyclodextrine, aanwezig in het poeder voor concentraat (3 g/100 mg), kan bij een matige tot ernstige nierfunctiestoornis stapeling geven, en mogelijk een negatief effect op de nierfunctie. Gebruik remdesivir daarom niet bij een eGFR < 30 ml/min.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Remdesivir is substraat voor CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4, OATP1B1 en P-gp in vitro. Het remt CYP3A4, OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP in vitro; het induceert CYP1A2 en mogelijk CYP3A in vitro.

Relevant:
De hieronder genoemde interactie is als Relevant opgenomen in de G-Standaard maar is echter niet beoordeeld.
Combinatie met (hydroxy)chloroquine wordt ontraden, omdat in vitro chloroquine een antagonerende werking heeft op de intracellulaire metabole activering van de antivirale werking van remdesivir.
Zie http://www.covid19-druginteractions.org (van de ´Liverpool Drug Interactions Group´) voor de interacties van remdesivir met andere geneesmiddelen.

Niet beoordeeld:
Er zijn geen klinische interactiestudies gedaan.

De concentratie kan in theorie dalen door inductoren. Dexamethason (matige inductor, wordt kortdurend gebruikt bij COVID19) heeft naar verwachting weinig effect op remdesivir.

Interacties met remmers van CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4 worden niet verwacht omdat het metabolisme van remdesivir waarschijnlijk vooral via hydrolases verloopt.

Interacties via de transporters OATP1B1 en P-gp worden ook niet verwacht omdat remdesivir parenteraal wordt toegediend.

Interacties van remdesivir als remmer van OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP worden niet verwacht gezien de snelle klaring.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08
J05AX24
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Referenties

 1. SWAB in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII en NVIC, Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), https://swab.nl/nl/covid-19, 03 juli 2020
 2. Gilead Sciences International Limited, Remdesivir under Emergency Use Authorization, https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F, Revised: 06/2020
 3. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Veklury (EU/1/20/1459/001) Rev 23; 05-12-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Lutz JD, et al, Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling of Remdesivir and its Metabolites to Support Dose Selection for the Treatment of Pediatric Patients with COVID-19. , Clin Pharmacol Ther. , 2021, Jan 27, Online ahead of print.
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 12-11-2020
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contra-Indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en woorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2022

Wijzigingen

 • 22 december 2022 16:51: Het doseeradvies is geupdate obv de SmPC (nu geregistreerd voor kinderen vanaf 1 maand)
 • 07 juli 2020 16:33: NIEUWE TIJDELIJKE MONOGRAFIE VOOR DE BEHANDELING VAN COVID-19 MET REMDESIVIR

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering