Privacy Statement Stichting NKFK

PRIVACY STATEMENT STICHTING NKFK

1. ALGEMEEN
De Stichting NKFK is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de Stichting zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt. 

De Stichting is gevestigd te Den Haag, Alexanderstraat 11, 2514 JL , kantooradres Wijtemaweg 80 3015 CN te Rotterdam, en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34233390.

De Stichting NKFK heeft tot doel de continuïteit van het Kinderformularium financieel en inhoudelijk te borgen, de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren en de verspreiding van kennis op het gebied van farmacotherapie bij kinderen te stimuleren.

Het Kinderformularium is een verzameling van wetenschappelijk onderbouwde geneesmiddelmonografieën over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen. Het Kinderformularium bestaat uit een database en een ICT structuur en software applicaties die de database besturen.

De bezoekers en gebruikers van het Kinderformularium en de website www.nkfk.nl moeten erop kunnen vertrouwen dat de Stichting NKFK zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De Stichting NKFK is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie. 

In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN 
2.1 Algemeen

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

U verstrekt persoonsgegevens aan de Stichting NKFK door het invullen van formulieren op onze website(s),  of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat ook informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek of vraag stuurt, een contract afsluit voor de levering van diensten of wanneer u een probleem meldt met de Kinderformularium site of de rekenmodule.

Via het suggestieformulier van het Kinderformularium, het ‘meld een probleem’ formulier van de rekenmodule en het algemene contactformulier van de Kinderformularium website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens: (voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; adres, woonplaats
  • Beroep en naam organisatie/instelling waar u werkzaam bent;
  • Communicatiegegevens (telefoonnummers (mobiel) privé en werk; email privé en werk;)
  • Met betrekking tot contracten: Administratiegegevens en bankgegevens
     

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

 

2.2 Doeleinden van de gegevensverwerking

De Stichting NKFK verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

Het voeren van de administratie van de Stichting alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de Stichting NKFK
Het behandelen en beantwoorden van uw vragen ten aanzien van het Kinderformularium
Om contact te kunnen onderhouden met gebruikers van het Kinderformularium, met vertegenwoordigers in de redactie en projectgroepen van het Kinderformularium.
Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de Kinderformularium site
Voor historische, statistische en archiefdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

 

2.3 Grondslagen van de gegevensverwerking

De Stichting  waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

De verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting NKFK is noodzakelijk om uw vragen aan de Stichting en het Kinderformularium te kunnen beantwoorden.
De Stichting NKFK verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de Stichting NKFK en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de Stichting
Indien de Stichting NKFK uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.


3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden met wie de Stichting NKFK samenwerkt om het Kinderformularium te  realiseren en te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het ICT bedrijf dat in opdracht van de Stichting NKFK de database en website van het Kinderformularium en de rekenmodule technisch ontwikkelt en onderhoudt. Deze derden zijn verwerkers van de Stichting NKFK en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de Stichting en voor geen enkel ander doel. Indien de Stichting verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de Stichting daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.


4. BEWAARTERMIJNEN

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de Stichting bij wet verplicht is om dit te doen.

Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaarden.

Binnen de Stichting  kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

6. UW RECHTEN

U heeft het recht om de Stichting te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • uw persoonsgegevens te beperken en /of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde

Indien en voor zover de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om bepaalde diensten aan u te kunnen verlenen.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de Stichting bezwaar te maken.

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De Stichting maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Stichting toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door de derde partij gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics

De Stichting maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Stichting ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Stichting aanpassingen maken op haar websites, app en service.

Sociale media buttons

De Stichting gebruikt geen social media buttons.

Links naar andere websites

Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de Stichting geen toezicht op houdt. De Stichting is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

 

8. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.