ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

Abacavir

Ziagen
J05AF06
J05AR02
J05AB01

Atazanavir

Reyataz
J05AE08
J05AR20
J05AB12

Darunavir

Prezista
J05AE10

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12
J05AR13
J05AR25

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03
J05AP54

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Etravirine

Intelence
J05AG04

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Foscarnet

Foscavir
J05AD01

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06
J05AP57

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AP51
J05AR10

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55
J05AX24
J05AF13
J05AF07

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01