Maraviroc

Stofnaam
Maraviroc
Merknaam
Celsentri
ATC code
J05AX09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

CCR5-antagonist. Bindt zich selectief aan de chemokine-receptor CCR5 en voorkomt daarmee dat CCR5-troop HIV-1 de cellen binnendringt. Het is in vitro niet actief tegen virussen die CXCR4 als hun co-receptor gebruiken om de cel binnen te dringen (duaal-trope of CXCR4-trope virussen).

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

HIV:
2 jaar en > 10 kg: dosering is afhankelijk van combinaties met andere ART:
met producten die krachtige CYP3A-remmers zijn (met of zonder een CYP3A-inductor):
10-20 kg: 100 mg/dag in 2 doses
20-30 kg: 150 mg/dag in 2 doses
30-40 kg: 200 mg/dag in 2 doses
> 40 kg: 300 mg/dag in 2 doses

met producten die geen krachtige CYP3A-remmers of krachtige CYP3A-inductoren zijn:
> 30: 600 mg/dag in 2 doses

met producten die CYP3A inductoren zijn (zonder een krachtige CYP3A-remmer):
Geen doseeraanbeveling voor kinderen

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 150 mg, 300 mg
Drank 20 mg/ml (niet in Nederland in de handel)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

HIV in combinatie met producten die krachtige CYP3A-remmers zijn (met of zonder een CYP3A-inductor)
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar en 10 tot 20 kg
   [1]
   • 100 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 2 jaar en 20 tot 30 kg
   [1]
   • 150 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 2 jaar en 30 tot 40 kg
   [1]
   • 200 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 2 jaar en ≥ 40 kg
   [1]
   • 300 mg/dag in 2 doses.
HIV in combinatie met producten die GEEN krachtige CYP3A-remmers of krachtige CYP3A-inductoren zijn
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar en ≥ 30 kg
   [1]
   • 600 mg/dag in 2 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen bij kinderen zijn gelijk aan bijwerkingen bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): misselijkheid, buikpijn, flatulentie, anorexie. Depressie, slapeloosheid. Asthenie. Huiduitslag. Anemie. Verhoogde waarden van ASAT en ALAT.

Soms (0,1-1%): epileptische aanvallen/stoornissen. Pneumonie, oesofageale candidiasis. Myositis. Nierfalen, proteïnurie. Verhoogde waarden van bilirubine, γ-GT en CK.

Zelden (0,01–0,1%): angina pectoris. Toxische hepatitis, leverfalen (waaronder met allergische kenmerken), levercirrose. Spieratrofie. Stevens-Johnsonsyndroom. Diffuus grootcellig B-cel lymfoom, ziekte van Hodgkin, metastasen in bot, lever of peritoneum, slokdarmcarcinoom, maligniteit van de galwegen of nasofarynx. Granulocytopenie, pancytopenie. Verhoogde waarde van alkalische fosfatase.

Verder zijn gemeld: toxische epidermale necrolyse (TEN). Collaps als gevolg van orthostatische hypotensie. Afwijkende waarden van amylase, lipase en neutrofielen. Koorts en eosinofilie zijn gemeld, als onderdeel van vertraagde overgevoeligheidsreacties (waaronder huiduitslag en leverreacties) en treden gewoonlijk binnen 2–6 weken na aanvang van de therapie op.

Anti-retrovirale combinatietherapie (cART) is geassocieerd met het immuunreconstitutiesyndroom met bv. reactivering van herpesinfecties of auto-immuunziekten (zoals M. Graves). Ook osteonecrose kan voorkomen, vooral bij algemeen erkende risicofactoren, gevorderde HIV-infectie of langdurige blootstelling aan combinatietherapie; wees hierop bedacht bij het optreden van pijnlijke gewrichten en/of het stijf worden van gewrichten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor soja en pinda.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Maraviroc alleen gebruiken wanneer alleen CCR5-troop HIV-1 aantoonbaar is, vastgestelde door een voldoende gevalideerde detectiemethode. Omdat het virale tropisme kan veranderen, de therapie zo snel mogelijk na de tropismetest aanvangen.

Wees voorzichtig bij ernstige immunodeficiëntie omdat er meer kans is op een ontstekingsreactie door asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen die tot ernstige klinische ziektebeelden (bv. cytomegalovirus-retinitis, focale en/of gegeneraliseerde mycobacteriële infecties of een Pneumocystis jiroveci pneumonie) kunnen leiden. In dit kader kunnen ook auto-immuunreacties (zoals M. Graves) optreden, vaak pas vele maanden na aanvang van de behandeling.

Wees verder, vanwege relatief weinig onderzoeksgegevens, voorzichtig bij mensen met orthostatische hypotensie in de anamnese, ernstige cardiovasculaire aandoeningen, hoge leeftijd (> 65 jaar) en bij een gestoorde nierfunctie (zie ook Interacties).

De veiligheid en werkzaamheid van maraviroc zijn niet vastgesteld bij significante onderliggende leverfunctiestoornissen. Er is meer kans op levertoxiciteit als maraviroc wordt toegepast bij een reeds eerder behandelde met HIV geïnfecteerde patiënt en/of bij een bestaande leverfunctiestoornis (bv. chronische actieve hepatitis); hierop controleren. Wees extra voorzichtig bij co-infectie met hepatitis B en/of C. Staken van de behandeling overwegen bij het optreden van symptomen van acute hepatitis, met name als er een verdenking is van geneesmiddelgerelateerde overgevoeligheid is of bij een combinatie van verhoogde levertransaminasen met huiduitslag of andere systemische symptomen (eosinofilie, verhoogd IgE) die wijzen op een mogelijke overgevoeligheid. Staak de behandeling onmiddellijk bij ernstige overgevoeligheidsreacties (ernstige huidreacties, koorts, orgaandisfunctie, leverfalen).

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Maraviroc is substraat voor CYP3A4.

Relevant:

Afname maraviroc: de concentratie daalt door inductoren. De dosering moet worden verhoogd. Bij combinatie met dexamethason moet de effectiviteit van maraviroc worden gecontroleerd.

Toename maraviroc: de plasmaconcentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers en de meeste HIV-proteaseremmers. De dosering moet worden verlaagd (zie D.). Bij patiënten met verminderde nierfunctie is het risico op orthostatische hypotensie verhoogd bij combinatie met een gebooste HIV-proteaseremmer, de dosering moet worden verlaagd (zie N.).

Niet beoordeeld: de bloeddruk kan extra worden verlaagd door antihypertensiva.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Raltegravir

Isentress
J05AX08
J05AX24
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Referenties

 1. ViiV Healthcare UK Ltd, SmPC Celsentri (EU/1/07/418/013) 18-07-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 juni 2018
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (eigenschappen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, bijwerkingen), Geraadpleegd 25 jan 2018

Wijzigingen

 • 25 januari 2018 15:21: Nieuw toegevoegd obv SmPC Celsentri

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering