Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Valganciclovir

Stofnaam
Valganciclovir
Merknaam
Valcyte
ATC code
J05AB14

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Valganciclovir is een L-valylester (pro-drug) van ganciclovir. Het wordt na orale toediening door esterasen in de darm en lever snel en volledig gemetaboliseerd tot ganciclovir. Ganciclovir is voornamelijk werkzaam tegen cytomegalovirussen (CMV) maar ook tegen herpes simplex-virussen. Intracellulair ganciclovir wordt gefosforyleerd door cellulaire kinasen, vooral in door het virus geïnfecteerde cellen, omdat hierin het aantal kinasen tienvoudig is verhoogd, tot het actieve ganciclovirtrifosfaat. Dit wordt ingebouwd in het virale DNA en remt zo viraal DNA-polymerase en veroorzaakt beëindiging of sterke beperking van de virale DNA-elongatie. Na systemische toediening worden ook intra-oculair voldoende werkzame concentraties bereikt tegen de meeste cytomegalovirusstammen.

Farmacokinetiek bij kinderen

F= 40-60%
T1/2= 2-5,5 uur
CL= ±0.30 L/h/kg (afhankelijk van gewicht en nierfunctie)

Volwassenen: 900 mg oraal komt overeen met 5 mg/kg IV.
 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie van CMV aandoening na solide orgaantransplantatie:
0-18 jaar: 7 mg x BSA x CrClS
BSA: volgens Mosteller
CrClS: volgens Schwartz

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet filmomhuld (als hydrochloride) 450 mg
Drank "poeder voor" (als hydrochloride) 50 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Profylaxe CMV bij orgaantransplantaties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 520 mg/m²/dag in 1 dosis. Max: 900 mg/dag.
Behandeling aangeboren symptomatische CMV infectie
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [10] [11] [12] [13] [15]
   • 32 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    Totale behandelduur 6 weken (ganciclovir plus valganciclovir)

   •  Eventueel starten met ganciclovir tot orale toediening mogelijk is. 

Behandeling CMV
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 900 mg/m²/dag in 2 doses. Max: 1.800 mg/dag.
Behandeling Epstein-Barr virus na lever transplantatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 25 mg/kg/dag in 2 doses.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing op geleide van spiegels, interval tussen 2 dosering 48 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing op geleide van spiegels, interval tussen 2 dosering 48 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing op geleide van spiegels, interval tussen 2 dosering 48-96 uur

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Lagere incidentie van misselijkheid, constipatie en afstoting donororgaan. Hogere incidentie infectie bovenste luchtwegen, braken en pyrexie. [Vaudry; cursief mogelijk niet behandeling gerelateerd en het betreft een cross-studie vergelijking]

De SmPC vermeldt de volgende bijwerkingen als de meest gemelde bijwerkingen bij kinderen: diarree, misselijkheid, neutropenie, leukopeniee en anemie

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): (ernstige) neutropenie, anemie, diarree, dyspneu. Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, buikpijn, dyspepsie, obstipatie, flatulentie, dysfagie, verminderde eetlust, anorexie, hoesten, oorpijn, maculair oedeem, loslaten van het netvlies, glasvochtstrengetjes, vermoeidheid, koorts, rillingen, pijn op de borst, malaise, asthenie, hoofdpijn, slapeloosheid, smaakstoornis, gewichtsverlies, hypesthesie, paresthesie, perifere neuropathie, duizeligheid, convulsies, depressie, angst, verwardheid, abnormaal denken, agitatie, psychotische aandoening, orale candidiasis, sepsis, cellulitis, urineweginfectie, rugpijn, myalgie, artralgie, spierkrampen, , ernstige anemie, (ernstige) trombocytopenie, (ernstige) leukopenie, (ernstige) pancytopenie, abnormale leverfunctie, verminderde creatinineklaring, verminderde nierwerking, dermatitis, nachtelijk zweten, pruritus. Soms (0.1-1%): opgezette buik, mondulceraties, pancreatitis, agitatie, psychotische aandoening, tremor, visusstoornissen, conjunctivitis, doofheid, aritmie, hypotensie, beenmergdepressie, hematurie, nierfalen, onvruchtbaarheid bij de man, anafylactische reactie, alopecia, urticaria, droge huid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hemoglobinegehalte lager dan 4.98 mmol/l (8 g/dl) en volgens de fabrikant toepassing bij hemodialysepatiënten met een creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min/1.73 m2.

Mag niet worden toegediend bij aantal neutrofielen kleiner dan 0.5x109/l, of bij aantal trombocyten kleiner dan 25x109/l.

Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor (val)aciclovir.
Tevens is voorzichtigheid geboden bij patiënten die neurologische toxiciteit op andere geneesmiddelen hebben ontwikkeld, en bij psychosen in de anamnese

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kreatinine 2 maal per week bepalen.
Ganciclovir oraal kan NIET 1:1 omgezet worden in valganciclovir oraal. De biologische beschikbaarheid van valganciclovir is ongeveer een factor 10 hoger. Potentieel carcinogeen en teratogeen.

Spiegelbepaling bij valganciclovir PO, alleen bij gestoorde nierfunctie of bij twijfel over effectiviteit of bijwerkingen
T=1,5(=top): 2,5-12,5 mg/l
T=0 (=dal): 0,2-1 mg/l

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet toepassen bij hemodialyse patiënten. Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen. Een inductiebehandeling van langer dan 21 dagen kan het risico van beenmergtoxiciteit doen toenemen. Bij ernstige neutropenie (< 0.5 x 109/l) en/of trombocytopenie (< 25 x 109/l) en/of als het hemoglobine < 5 mmol/l bedraagt de behandeling niet starten. De veiligheid en effectiviteit is niet vastgesteld bij kinderen en bejaarden. Resistentieontwikkeling is beschreven. Valganciclovir dient als potentieel carcinogeen te worden beschouwd. Door zowel mannen als vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen anticonceptieve maatregelen te worden genomen tijdens de behandeling. Voorzichtigheid is geboden bij pancytopenie en bij patiënten die behandeld worden met radiotherapie. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening met mycofenolaat-mofetil in verband met additieve toxiciteit (neutropenie en leukopenie). De ervaring met de preventieve toepassing van valganciclovir bij long- of intestinale transplantaties is beperkt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
bij combinatie met zidovudine is het risico op anemie en neutropenie verhoogd. De biologische beschikbaarheid van didanosine kan toenemen.

Niet beoordeeld: probenecide kan de renale excretie vertragen.Bij combinatie met mycofenolzuur kan zowel de concentratie van ganciclovir als die van de mycofenolzuurmetaboliet stijgen. Ook kunnen beide stoffen neutropenie en leukopenie veroorzaken. Bij combinatie met imipenem-cilastatine is er een verhoogd risico op het optreden van convulsies; de fabrikant ontraadt de combinatie.

De toxiciteit kan toenemen door stoffen die beenmergdepressie kunnen veroorzaken, zoals co-trimoxazol, dapson, flucytosine, pentamidine, pyrimethamine en vincristine.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08
J05AX24
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 28 nov 2014
 4. Michaels MG., Treatment of congenital cytomegalovirus: where are we now?, Expert Rev Anti Infect Ther, 2007, Jun;5(3), 441-8
 5. Burri M, et al, Oral valganciclovir in children: single dose pharmacokinetics in a six-year-old girl., Pediatr Infect Dis J, 2004, Mar;23(3), 263-6
 6. Kimberlin DW, et al, Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessment of oral valganciclovir in the treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus disease, J Infect Dis, 2008, Mar 15;197(6), 836-45
 7. Vaudry W,, Valganciclovir dosing according to body surface area and renal function in pediatric solid organ transplant recipients, Am J Transplant, 2009, Mar;9(3), 636-43
 8. Zhao W, et al, Population pharmacokinetics of ganciclovir following administration of valganciclovir in paediatric renal transplant patients, Clin Pharmacokinet., 2009, 48(5), 321-8
 9. Czock D, et al, Pharmacokinetics of valganciclovir and ganciclovir in renal impairment., Clin Pharmacol Ther, 2002, Aug;72(2), 142-50
 10. Pescovitz MD, et al, Pharmacokinetics of oral valganciclovir solution and intravenous ganciclovir in pediatric renal and liver transplant recipients, Transpl Infect Dis, 2010, Jun;12(3), 195-203
 11. Hierro L,, Efficacy and safety of valganciclovir in liver-transplanted children infected with Epstein-Barr virus, Liver Transpl, 2008, Aug;14(8, 1185-93
 12. Hayakawa J et al, A neonate with reduced cytomegalovirus DNA copy number and marked improvement of hearing in the treatment of congenital cytomegalovirus infection., J Nippon Med Sch, 2012, 79(6), 471-7.
 13. Kadambari S. et al, Evidence based management guidelines for the detection and treatment of congenital CMV., Early Hum Dev, 2011, Nov;87(11), 723-8
 14. Kashiwagi Y et al, Efficacy of prolonged valganciclovir therapy for congenital cytomegalovirus infection., J Infect Chemother, 2011, Aug;17(4), 538-40
 15. Breil T. et al, An unusual intestinal infection causing intractable diarrhoea of infancy., J Clin Virol, 2011, Feb;50(2), 97-9
 16. Yilmaz Çiftdogan D, et al, Effect on hearing of oral valganciclovir for asymptomatic congenital cytomegalovirus infection, J Trop Pediatr, 2011, Apr;57(2), 132-4
 17. del Rosal T et al, Treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus infection beyond the neonatal period., J Clin Virol, 2012, Sep;55(1), 72-4
 18. Roche Nederland BV, SmPC Valcyte (RVG 34730) 16-05-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 12 augustus 2022 13:47: link naar TDM monografie toegevoegd
 • 16 november 2017 16:38: Voor CMV behandeling de Maximale dosering geharmoniseerd naar volwassen dosering voor CMV retinitis.
 • 11 mei 2015 15:17: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van valganciclovir bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de dosering
 • 04 februari 2015 16:18: De dosering voor pasgeborenen met een congenitale CMV infectie is gewijzigd na herbeoordeling van de beschikbare literatuur.

Wijzigingen