Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Sofosbuvir

Stofnaam
Sofosbuvir
Merknaam
Sovaldi
ATC code
J05AP08

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische hepatitis C infectie:
> 12 jaar: 400 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 400 mg

Eigenschappen

Remmer van het RNA-afhankelijke RNA-polymerase van HCV NS5B, een enzym dat essentieel is voor virale replicatie. Sofosbuvir is een nucleotide prodrug: bij intracellulair metabolisme in de lever wordt het omgezet in het farmacologisch actieve uridine analoog trifosfaat. Dit wordt door NS5B-polymerase in HCV RNA ingebouwd, wat leidt tot ketenterminatie. De actieve metaboliet remt geen menselijke DNA- en RNA-polymerasen en is geen remmer van mitochondriaal RNA-polymerase.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Chronische hepatitis C
 • Oraal
  • ≥ 3 jaar en < 17 kg
   [1]
   • 150 mg/dag in 1 dosis in combinatie met ribavirine.
   • Behandelduur: Patiënten met CHC genotype 2: 12 weken Patiënten met CHC genotype 3: 24 weken Er moet rekening worden gehouden met mogelijke verlenging van de duur van de therapie van langer dan 12 weken en maximaal 24 weken; met name voor subgroepen met een of meer factoren die historisch geassocieerd zijn met lagere responspercentages op interferongebaseerde therapieën (bijv. gevorderde fibrose/cirrose, hoge virale concentraties bij de baseline, negroïde ras, genotype IL28B non-CC, eerdere non-respons op therapie met peginterferon-alfa en ribavirine).
   • Advies inname/toediening:

    Bij braken binnen 2 uur na inname moet het middel opnieuw worden ingenomen. Bij braken na meer dan 2 uur na inname is geen nieuwe dosis nodig.

  • ≥ 3 jaar en 17 tot 35 kg
   [1]
   • 200 mg/dag in 1 dosis in combinatie met ribavirine.
   • Behandelduur: Patiënten met CHC genotype 2: 12 weken Patiënten met CHC genotype 3: 24 weken Er moet rekening worden gehouden met mogelijke verlenging van de duur van de therapie van langer dan 12 weken en maximaal 24 weken; met name voor subgroepen met een of meer factoren die historisch geassocieerd zijn met lagere responspercentages op interferongebaseerde therapieën (bijv. gevorderde fibrose/cirrose, hoge virale concentraties bij de baseline, negroïde ras, genotype IL28B non-CC, eerdere non-respons op therapie met peginterferon-alfa en ribavirine).
   • Advies inname/toediening:

    Bij braken binnen 2 uur na inname moet het middel opnieuw worden ingenomen. Bij braken na meer dan 2 uur na inname is geen nieuwe dosis nodig.

  • ≥ 3 jaar en ≥ 35 kg
   [1]
   • 400 mg/dag in 1 - 2 doses. in combinatie met ribavirine.
   • Behandelduur: Patiënten met CHC genotype 2: 12 weken Patiënten met CHC genotype 3: 24 weken Er moet rekening worden gehouden met mogelijke verlenging van de duur van de therapie van langer dan 12 weken en maximaal 24 weken; met name voor subgroepen met een of meer factoren die historisch geassocieerd zijn met lagere responspercentages op interferongebaseerde therapieën (bijv. gevorderde fibrose/cirrose, hoge virale concentraties bij de baseline, negroïde ras, genotype IL28B non-CC, eerdere non-respons op therapie met peginterferon-alfa en ribavirine).
   • Advies inname/toediening:

    Bij braken binnen 2 uur na inname moet het middel opnieuw worden ingenomen. Bij braken na meer dan 2 uur na inname is geen nieuwe dosis nodig.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen die bij kinderen zijn waargenomen zijn gelijk aan de bijwerkingen bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

In combinatie met daclatasvir zijn gevallen van ernstige bradycardie en hartblok waargenomen bij gebruik van amiodaron en/of andere geneesmiddelen die de hartslag verlagen, zie ook rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

In combinatie met ribavirine: zeer vaak (> 10%): vermoeidheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, hoofdpijn. Misselijkheid. Verhoogd bilirubine in bloed. Verlaagd hemoglobine.
Vaak (1–10%): concentratiestoornis. Depressie. Dyspepsie, obstipatie. (Inspannings)dyspneu, hoesten. Spierpijn, artralgie, rugpijn, spierspasmen. Koorts, asthenie. Nasofaryngitis. Droge huid, jeuk, alopecia. Anemie.
In combinatie met ribavirine + peginterferon α: zeer vaak (> 10%): koorts, koude rillingen, influenza-achtig beeld, vermoeidheid, prikkelbaarheid. Duizeligheid, hoofdpijn. Slapeloosheid. Verminderde eetlust. Misselijkheid, braken, diarree. Dyspneu, hoesten. Myalgie, artralgie. Huiduitslag, jeuk. Verhoogd bilirubine in het bloed. Anemie, neutropenie, verkleining lymfocyten- en trombocytenaantal.
Vaak (1–10%): concentratiestoornis, geheugenstoornis, migraine. Depressie, angst, agitatie. Pijn op de borst, asthenie. Inspanningsdyspneu. Wazig zien. Gewichtsverlies. Droge mond, gastro-oesofageale reflux, obstipatie. Droge huid, alopecia. Rugpijn, spierspasmen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De klinische onderzoeken met sofosbuvir zijn vooral uitgevoerd in combinatie met ribavirine of met ribavirine + peginterferon α. Dit zijn dan ook vooralsnog de aanbevolen combinaties. De werkzaamheid en veiligheid van sofosbuvir zijn niet vastgesteld bij: interferonvrije combinatietherapie bij HCV genotype 1, 4, 5 en 6; eerder behandelde patiënten met HCV genotype 1, 4, 5 en 6; co-infectie met HBV; ernstig verminderde nierfunctie (GFR < 30 ml/min) of bij toepassing van hemodialyse; gedecompenseerde levercirrose; kinderen jonger dan 18 jaar. Ook de combinatie van sofosbuvir met daclatasvir is onderzocht. 

Bij gebruik van de behandeling sofosbuvir + daclatasvir zijn bij combinatie met amiodaron diverse meldingen binnengekomen van het optreden van ernstige bradycardie en AV-blokkade. Amiodaron mag alleen worden gestart bij een therapie met sofosbuvir + daclatasvir als alternatieve anti-aritmica niet getolereerd worden of gecontra-indiceerd zijn. Bij het starten van de therapie sofosbuvir + daclatasvir bij patiënten die reeds amiodaron gebruiken kan binnen een paar uur tot twee weken na het starten de bradycardie optreden; observeer daarom de patiënt nauwkeurig en vooral tijdens deze periode. Omdat amiodaron een extreem lange halfwaardetijd heeft (20–100 dagen) deze observatie ook doen als sofosbuvir + daclatasvir wordt gestart bij een patiënt die in de afgelopen paar maanden is gestopt met amiodaron. Patiënten met meer kans op bradyaritmie die starten met deze combinatie de eerste 48 uur continu controleren in een passende setting. Alle patiënten die sofosbufir + daclatasvir en amiodaron gebruiken, met of zonder andere middelen die de hartslag vertragen, dienen geïnstrueerd te worden over de symptomen van bradycardie en hartblok en bij het optreden hiervan onmiddellijk een arts te raadplegen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Sofosbuvir is substraat voor P-gp, de inactieve metaboliet GS-331007 is dat niet.

Relevant:
Afname sofosbuvir: de concentratie daalt door inductoren. Combinatie wordt ontraden.

Overig effect: bij gebruik van amiodaron en sofosbuvir (al dan niet in combinatie met andere HCV-middelen) zijn ernstige bradycardie en hartblok gemeld.

Niet beoordeeld:
Afname sofosbuvir en/of GS-331007: de concentratie daalt door methadon, tacrolimus, efavirenz, emtricitabine of tenofovir disoproxil; dosisaanpassing is niet nodig.

Toename sofosbuvir en/of GS-331007: de concentratie stijgt door ciclosporine, rilpivirine, darunavir geboost met ritonavir; dosisaanpassing is niet nodig.

Overig effect: sofosbuvir verlaagt de concentratie van raltegravir; dosisaanpassing is niet nodig.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Gilead Sciences International Ltd. , SmPC Sovaldi (EU/1/13/894/001 ) 14-08-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 16 aug 2018
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen, contraindicaties), Geraadpleegd 28 feb 2018

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 01 oktober 2020 11:55: Doseeradvies toegevoeg voor kinderen vanaf 3 jaar.
 • 18 januari 2019 12:49: Aanbeveling tav dosisinname na braken toegevoegd
 • 28 februari 2018 13:31: NIEUW TOEGEVOEGD OBV SMPC SOVALDI

Wijzigingen