Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Glecaprevir + Pibrentasvir

Stofnaam
Glecaprevir + Pibrentasvir
Merknaam
Maviret
ATC code
J05AP57

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glecaprevir/pibrentasvir is een combinatie van twee directe, pan-genotypische, antivirale middelen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen om het hepatitis C-virus (HCV) in meerdere fasen van de virale levenscyclus te bestrijden.

Pibrentasvir is een remmer van HCV NS5A en glecaprevir is een remmer van HCV NS3/4A-protease; beide zijn van essentieel belang voor de virale replicatie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische hepatitis-C infectie:
3-18 jaar: 
12 tot 20 kg: granulaat:150 mg / 60 mg glecaprevir / pibrentasvir per dag in 1 dosis PO 
20 tot 30 kg: granulaat: 200 mg / 80 mg glecaprevir / pibrentasvir per dag in 1 dosis PO 
30 tot 45 kg: granulaat: 250 mg / 100 mg glecaprevir / pibrentasvir per dag in 1 dosis PO
≥ 45 kg: tablet: 300 mg / 120 mg glecaprevir / pibrentasvir per dag in 1 dosis PO

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Granulaat 50 mg/20 mg (niet beschikbaar in Nederland
Tablet 100 mg/40 mg

Let op: Tablet en granulaat zijn niet onderling uitwisselbaar.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Chronische hepatitis C
 • Oraal
  • Tablet
   • 3 jaar tot 18 jaar en ≥ 45 kg
    [1]
    • 300 mg / 120 mg glecaprevir / pibrentasvir per dag in 1 dosis

      

    • Behandelduur:
     • Kinderen zonder voorafgaande HCV behandeling:
      • Alle genotypes, met of zonder cirrose: 8 weken
     • Kinderen met eerdere HCV behandeling:
      • Genotype 1,2,4,5,6:
       • Zonder cirrose: 8 weken
       • Met cirrose: 12 weken
      • Genotype 3:
       • Met en zonder cirrose: 16 weken

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Het veiligheidsprofiel bij kinderen van 12–18 jaar is vergelijkbaar met dat bij volwassenen. Diarree, misselijkheid en braken kwamen iets vaker voor bij kinderen (3-12 jaar) in vergelijking met adolescenten (bijwerkingen: respectievelijk 3,8% versus 0%, 3,8% versus 0%, en 7,5% versus 2,1%).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): misselijkheid, diarree. Asthenie. Asymptomatische stijging totale bilirubine-waarde > 2× ULN.

Soms (0,1-1%): angio-oedeem. Stijging van waarde ongeconjugeerd bilirubine.

Zelden (0,01-0,1%): TIA.

Verder is gemeld: jeuk bij personen met ernstige chronische nierziekte (stadium 4 en 5, incl. dialysepatiënten) (bij 15–17%).

Verder is nog gemeld bij andere direct werkende antivirale middelen (DAA's): reactivatie van HBV (in enkele gevallen fataal).

Het veiligheidsprofiel bij volwassenen die een lever- of niertransplantatie hebben ondergaan óf met een HIV co-infectie is vergelijkbaar met het veiligheidsprofiel bij personen met alleen HCV.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Verminderde gevoeligheid/resistentie: Behandeling met glecaprevir/pibrentasvir wordt niet aanbevolen voor patiënten die eerder zijn blootgesteld aan NS3/4A-remmers en/of NS5A-remmers in verband met het risico van falen van de behandeling door accumulatie van resistentiemechanismen van HCV tegen deze twee klassen. Er is een aantal aminozuursubstituties dat leidt tot een verminderde gevoeligheid van HCV voor glecaprevir of pibrentasvir, voor meer informatie hierover zie rubriek 5.1, subkop Resistentie van de productinformatie CBG/EMA.

Co-infectie met hepatitis B: Controleer vóór aanvang van de behandeling alle patiënten op een co-infectie met het hepatitis B-virus (HBV) omdat gevallen van reactivatie van HBV (enkele fataal) gemeld zijn na behandeling met direct werkende antivirale middelen (DAA's). Patiënten met een vastgestelde co-infectie met HBV controleren en behandelen volgens de geldende behandelrichtlijnen.

Leverfunctie: Verhoging van het totale bilirubine (2× ULN) komt soms voor door remming van bilirubinetransporters en -metabolisme door glecaprevir; deze verhoging is asymptomatisch, voorbijgaand en treedt meestal op in het begin van de behandeling. Toepassing bij een matig-ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7–9) wordt niet aanbevolen vanwege een verhoogde blootstelling aan glecaprevir en in mindere mate aan pibrentasvir. Bij een ernstige functiestoornis (Child-Pughscore 10–15) is de toepassing gecontra-indiceerd wegens een factor 11 verhoogde blootstelling aan glecaprevir.

Bij diabetici kan na aanvang van de behandeling een verbetering van de bloedglucoseregulatie optreden, wat mogelijk leidt tot symptomatische hypoglykemie; de bloedglucosewaarden, vooral tijdens de eerste drie maanden, nauwlettend controleren en zo nodig de (dosering van) bloedglucoseregulerende middelen aanpassen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Glecaprevir is substraat voor P-gp, BCRP en OATP1B1/3. Het remt P-gp, BCRP en OATP1B1/3; het is een zwakke remmer van CYP3A en UGT.

Pibrentasvir is (waarschijnlijk) substraat voor P-gp en BCRP. Het remt P-gp, BCRP en OATP1B1/3; het is een zwakke remmer van CYP3A en UGT.

Relevant:
Afname Glecaprevir/Pibrentasvir: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren, etravirine, modafinil en oxcarbazepine. Combinatie wordt ontraden.

Toename Glecaprevir/Pibrentasvir: de concentratie stijgt door atazanavir, ciclosporine, darunavir, fosamprenavir, lopinavir en ritonavir.

Glecaprevir/Pibrentasvir verhoogt de concentratie van: atorvastatine, dabigatran, digoxine, urologische fosfodiësteraseremmers, rosuvastatine en simvastatine.

Overig effect: combinatie met bosentan wordt ontraden.

Bij combinatie met ethinylestradiol kwamen verhoogde ALAT-waarden significant vaker voor dan bij patiënten die Glecaprevir/Pibrentasvir gebruikten zonder ethinylestradiol. Een andere vorm van anticonceptie wordt aanbevolen.

Niet relevant:
Glecaprevir/Pibrentasvir verhoogt de concentratie van: tacrolimus.

Niet beoordeeld:
Toename Glecaprevir/Pibrentasvir: de concentratie stijgt door cobicistat.

Glecaprevir/Pibrentasvir verhoogt de concentratie van: levonorgestrel en pravastatine.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08
J05AX24
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, SmPC Maviret (EU/1/17/1213/001) Rev 14, 01-09-2021, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 15 dec 2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 15 dec 2021

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen