Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Oseltamivir

Stofnaam
Oseltamivir
Merknaam
Tamiflu
ATC code
J05AH02

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Oseltamivirfosfaat is een pro-drug van oseltamivircarboxylaat. De actieve metaboliet is een selectieve remmer van neuraminidase, een oppervlakteglycoproteïne met enzymatische activiteit op het virion van influenza-A- en -B-virussen. Neuraminidase is essentieel voor zowel het binnendringen van het virus in niet-geïnfecteerde cellen als voor het vrijkomen van recent gevormde virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen en voor de verdere verspreiding van het virus in het lichaam.

Farmacokinetiek bij kinderen

< 1 jaar:
De resultaten laten zien dat doseringen van 3 mg/kg tweemaal daags bij baby's in de leeftijd van 3 t/m 12 maanden en 2,5 mg/kg tweemaal daags bij baby's in de leeftijd van 1 t/m 3 maanden, blootstellingen geven die vergelijkbaar zijn met blootstellingen die klinische werkzaamheid tonen bij volwassenen en baby’s en kinderen van 1 jaar of ouder.

> 1 jaar: Jongere kinderen scheidden zowel de prodrug als de actieve metaboliet sneller uit dan volwassenen, resulterend in een lagere blootstelling voor een gegeven mg/kg dosis. Doses van 2 mg/kg geven een vergelijkbare blootstelling aan oseltamivircarboxylaat als die bereikt bij volwassenen die een enkele dosis van 75 mg krijgen (ongeveer 1 mg/kg). De farmacokinetiek van oseltamivir bij kinderen en adolescenten van 12 jaar of ouder was gelijk aan die bij volwassenen.
 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van influenza
0-12 mnd, <10 kg:
6 mg/kg/dag in 2 doses
10-15 kg: 30 mg 2 dd
>15 <23 kg: 45 mg 2 dd
>23 <40 kg: 60 mg 2 dd
>40 kg: 75 mg 2 dd

Behandelduur 5 dagen

Preventie van influenza na blootstelling
0-12 mnd, < 10 kg:
3 mg/kg/dag in 1 dosis
10-15 kg: 30 mg 1 dd
>15 <23 kg: 45 mg 1 dd
>23 <40 kg: 60 mg 1 dd
>40 kg: 75 mg  1 dd
Behandelduur: 10 dagen

Preventie gedurende influenza epidemie onder bevolking:
< 40 kg: geen aanbeveling
> 40 kg: 75mg 1 dd voor een periode tot 6 weken.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als fosfaat) 30 mg, 45 mg, 75 mg
Susp. oraal "poeder voor" (als fosfaat)  6 mg/ml
Vanuit de capsules kan een suspensie bereid worden. Zie de productinformatie voor aanwijzingen.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Behandeling influenza
 • Oraal
  • a terme neonaat
   • 6 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5 dagen

  • 1 maand tot 1 jaar
   [2]
   • 6 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 60 mg/dag.
   • Behandelduur:

    5 dagen

  • ≥ 1 jaar en 10 tot 15 kg
   [2]
   • 60 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en 15 tot 24 kg
   [2]
   • 90 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en 24 tot 40 kg
   [2]
   • 120 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en ≥ 40 kg
   [2]
   • 150 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

Preventie influenza (post expositie)
 • Oraal
  • a terme neonaat
   • 3 mg/kg/dag in 1 dosis
  • 1 maand tot 1 jaar
   [2]
   • 3 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 30 mg/dag.
  • ≥ 1 jaar en 10 tot 15 kg
   [2]
   • 30 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en 15 tot 24 kg
   [2]
   • 45 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en 24 tot 40 kg
   [2]
   • 60 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en ≥ 40 kg
   [2]
   • 75 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Kinderen > 12 jaar:
Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, misselijkheid.

Vaak (1-10%): dyspepsie, braken, (boven)buikpijn. (Draai-)duizeligheid, vermoeidheid, koorts, pijn (waaronder in de ledematen). Hoest, keelpijn, rinorroe, nasofaryngitis, sinusitis, andere bovensteluchtweginfecties, bronchitis. Herpes simplex infecties. Slapeloosheid.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreactie. Huiduitslag, eczeem, dermatitis, urticaria. Veranderd bewustzijn, convulsies. Cardiale aritmie. Stijging van leverenzymwaarden.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische en anafylactoïde reacties. Angio-oedeem, erythema mulftiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. (Fulminante) hepatitis, leverfalen. Gastro-intestinale bloedingen, hemorragische colitis. Nachtmerries, agitatie, angst, verwardheid, hallucinaties, waanvoorstellingen, delier, afwijkend gedrag, zelfverwonding. Visusstoornissen. Trombocytopenie.

Bij kinderen tot 12 jaar:
Zeer vaak (> 10%): hoest, verstopte neus. Braken.

Vaak (1-10%): misselijkheid, dyspepsie, buikpijn. Hoofdpijn. Oorpijn, otitis media. Rinorroe. Conjunctivitis.

Soms (0,1-1%): trommelvliesaandoening. Dermatitis (bv. allergisch, atopisch).

Neuropsychiatrische bijwerkingen (o.a. delirante afwijkingen zoals verwardheid, hallucinaties, agitatie, angst en nachtmerries) zijn gemeld, echter een causaal verband is nog niet aangetoond.

Bij baby's tot 1 jaar zijn braken, diarree en luieruitslag de meest frequent gemelde bijwerkingen, met een bijwerkingenprofiel dat verder overeenkomt met dat van oudere kinderen.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Ouders dienen alert te zijn op gedragsveranderingen en bewustzijnsveranderingen en bij het optreden van gedragsveranderingen en/of bewustzijnsveranderingen contact op te nemen met de behandelend arts.

Overdosering is vaker gemeld voor kinderen dan voor volwassenen en adolescenten. Voorzichtigheid
is geboden bij de bereiding van een oseltamivir orale suspensie en de toediening van oseltamivir
aan kinderen.

Resistentie van influenza-virussen voor oseltamivir komt voor. De gevoeligheid voor oseltamivir en prevalentie van dergelijke virussen (bv. de met resistentie geassocieerde mutatie H275Y van de H1N1 stam) blijken per seizoen en geografisch te verschillen. De ontwikkeling van oseltamivir-resistent virus komt bij kinderen vaker voor dan bij volwassenen (bij volwassenen is dit < 1 %, bij zuigelingen < 1 jaar tot 18%). Kinderen die drager zijn van oseltamivir-resistent virus dragen het virus gedurende een langere periode over. Het optreden van resistentie heeft overigens geen invloed op de behandelrespons en veroorzaakt geen verlenging van influenza-symptomen bij het kind. Ook bij immuungecompromitteerden is de incidentie van het optreden van oseltamivirresistentie hoger. Indien resistentie optreedt kan het virus gedurende een langere periode verspreid worden.

Neuropsychiatrische bijwerkingen zijn gemeld, met name bij kinderen en adolescenten; een causaal verband met de therapie is echter nog niet aangetoond, toch wordt aangeraden patiënten nauwgezet te controleren op gedragsverandering.

Verder zijn de veiligheid en werkzaamheid onvoldoende vastgesteld bij kinderen met een verminderde leverfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Onderzoeksgegevens en ervaring: de werkzaamheid van oseltamivir bij zowel behandeling als profylaxe van influenza bij immuungecompromitteerden is niet duidelijk vastgesteld. Er is weinig onderzoek gedaan naar een kortere behandelduur dan 10 dagen bij deze populatie. Verder zijn de veiligheid en werkzaamheid onvoldoende vastgesteld bij:

 • patiënten met een ernstige of instabiele ziekte;
 • een chronische cardiale en/of respiratoire aandoening;

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met clopidogrel.

Niet beoordeeld: probenecide vergroot de blootstelling aan de actieve metaboliet oseltamivircarboxylaat.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08
J05AX24
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 nov 2014
 3. Roche registration limited, SPC Tamiflu. EU/1/02/222/003, 12-08-2019
 4. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28-10-2021
 5. EMEA/CHMP, FOLLOW-UP RECOMMENDATIONS FROM CHMP on Novel Influenza (H1N1) outbreak, EMEA/H/A-5.3/1172 Regulation (EC) No 726/2004 Article 5(3), 7 mei 2009, 3
 6. Gezondheisraad, Advies Antivirale middelen bij een grieppandemie, 08 dec 2015, Pulicatienr. 2015/30

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 13 december 2019 12:16: Waarschuwing toegevoegd tav overdosering bij kinderen obv SmPC
 • 07 september 2015 11:31: Doseringen voor kinderen jonger dan 12 maanden gewijzigd op basis van herziening SmPC Tamiflu

Wijzigingen