Perampanel

Stofnaam
Perampanel
Merknaam
Fycompa
ATC code
N03AX22
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti–epilepticum. Selectieve, niet-competitieve antagonist van de ionotropische α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoolproprionzuur (AMPA)-glutamaatreceptor op postsynaptische neuronen. In vitro remt het de door AMPA geïnduceerde verhoging van intracellulair calcium. In vivo verlengt het de tijd tussen de aanvallen in een door AMPA geïnduceerd aanvalsmodel. Het exacte mechanisme is niet volledig bekend.

Farmacokinetiek bij kinderen

De kinetiek bij adolescenten van 12 jaar en ouder is vergelijkbaar met de kinetiek bij volwassenen.

De volgende kinetische parameters werden gevonden in afwezigheid van anti-epileptica die de kinetiek van perampanel beïnvloeden (Renfroe 2019):

Leeftijd n= Cl/F (L/uur)
12-17 jaar 79 0.7±0.4
7-11 jaar 12 1.0±0.4
2-6 jaar 14 0.7±0.4

In combinatie met enzyminducerende anti-epileptica (carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne) werden de volgende waarden gevonden (Renfroe 2019):

Leeftijd n= Cl/F (L/uur)
12-17 jaar 73 1.6±0.8
7-11 jaar 10 1.9±0.5
2-6 jaar 6 1.7±1.2

Label dosisadvies Kinderformularium

Epilepsie:
< 4 jaar:
Off-label
≥ 4 jaar:
On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Epilepsie (Partiële aanvallen) 4-18 jaar en Primaire gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen (7-18 jaar)
< 20 kg:
Start 1 mg/dag, op geleide van klinische respons en verdraagbaarheid elke 1-2 weken (afhankelijk van de combinatie met andere middelen) met stappen van 1 mg per dag tot een onderhoudsdosering van veelal 2-4 mg/dag, zo nodig daarna verder verhogen met stappen van 0,5 mg/dag tot max. 6 mg/dag
20-30 kg: Start 1 mg/dag, op geleide van klinische respons en verdraagbaarheid elke 1-2 weken (afhankelijk van de combinatie met andere middelen) verhogen met stappen van 1 mg per dag tot een onderhoudsdosering van veelal 4-6 mg/dag, zo nodig daarna verder verhogen met stappen van 1 mg/dag tot max. 8 mg/dag
≥ 30 kg:
Start 2 mg/dag, op geleide van klinische respons en verdraagbaarheid elke 1-2 weken (afhankelijk van de combinatie met andere middelen) verhogen met stappen van 2 mg per dag tot een onderhoudsdosering van veelal 4-8 mg/dag , zo nodig daarna verder verhogen met stappen van 2 mg/dag tot max. 12 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg
Suspensie 0,5 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Epilepsie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 4 jaar
   [3] [5] [6] [7]
   • Startdosering: 0,015 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: op geleide van klinische respons startdosering ophogen naar laagste onderhoudsdosering en vervolgens met stappen van 0.03 mg/kg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen) tot 0,03 - 0,15 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    ’s Avonds voor het naar bed gaan innemen.

  • 4 jaar tot 18 jaar en < 20 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Startdosering op geleide van klinische respons ophogen met stappen van 1 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen) naar 2 - 4 mg/dag in 1 dosis Indien nodig kan verder opgehoogd worden met stappen van 0,5 mg per 1-2 weken to maximaal 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

  • 4 jaar tot 18 jaar en 20 tot 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Startdosering op geleide van klinische respons ophogen met stappen van 1 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen) naar 4 - 6 mg/dag in 1 dosis Indien nodig kan verder opgehoogd worden met stappen van 1 mg per 1-2 weken to maximaal 8 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

  • 4 jaar tot 18 jaar en ≥ 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van klinische respons startdosering ophogen met stappen van 2 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen ) naar 4 - 8 mg/dag in 1 dosis Indien nodig kan verder opgehoogd worden met stappen van 2 mg per 1-2 weken to maximaal 12 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen zijn slaperigheid, prikkelbaarheid, agressie en agitatie vaker waargenomen dan bij adolescenten en volwassenen.

Bij adolescenten is agressie vaker waargenomen dan bij  volwassenen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid en slaperigheid.

Vaak (1-10%): veranderde eetlust, agressie, boosheid, angst, verwarde toestand, ataxie, dysartrie, evenwichtsstoornis, prikkelbaarheid, dubbelzien, wazig zien, vertigo, misselijkheid, rugpijn, gestoorde gang, vermoeidheid, gewichtstoename, vallen.

Soms (0,1-1%): hallucinaties, suïcide en suïcidaal gedrag.

Verder: Ernstige ongewenste huidreacties, waaronder geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) en Stevens-Johnson-syndroom (mogelijk met fataal verloop).

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Controle op verschijnselen van suïcidaal gedrag wordt aanbevolen.

Overweeg bij agressieve symptomen dosisverlaging. Raadt patiënten aan om bij gedachten aan veroorzaken aan letsel bij anderen, veranderingen in stemming of gedragspatronen of dreigend gedrag de arts te waarschuwen; bij ernstige symptomen de behandeling onmiddellijk staken.

Ernstige huidreacties: Informeer de patiënt over de klachten en symptomen van de mogelijke ernstige ongewenste huidreacties waaronder DRESS (met o.a. koorts, huiduitslag met betrokkenheid van andere orgaanstelsels, lymfadenopathie, abnormale leverfunctietest en eosinofilie) en Stevens-Johnson-syndroom (met o.a. loslating van de huid (< 10%), erytheem (confluerend, snelle progressie, pijnlijke en atypische schietschijfachtige laesies en/of breed verspreide paars-rode maculae, bulleuze/erosieve verschijnselen in > 2 slijmvliezen); indien deze zich voordoen het gebruik onmiddellijk staken en een behandelalternatief overwegen. Na een ernstige reactie als DRESS of SJS op perampanel, bij deze patiënt perampanel nooit meer opnieuw inzetten.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van misbruik.

Patiënten met myoklonische aanvallen of absence-aanvallen monitoren tijdens gebruik.

Perampanel niet toepassen bij ernstig gestoorde leverfunctie, matig of ernstig gestoorde nierfunctie of hemodialyse.

Overweeg de leverfunctie te bewaken bij stijging van leverenzymwaarden.

Bij overschakelen van comedicatie met niet-inducerende anti-epileptica naar enzyminducerende geneesmiddelen en vice versa de respons monitoren.

Bij staken van de behandeling, indien mogelijk de dagdosis geleidelijk afbouwen om de kans op rebound-aanvallen te beperken.

Met name bij ouderen is er meer kans op vallen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Perampanel is substraat voor CYP3A4 en het induceert CYP3A4.

Relevant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren en oxcarbazepine. Overweeg dosisverhoging.

De betrouwbaarheid van anticonceptiva (pil, vaginale ring, pleister) kan afnemen bij combinatie met perampanel in een dosering van 12 mg per dag.

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door krachtige CYP3A4-remmers.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. Eisai Europe Limited, SmPC Fycompa (EU/1/12/776/024) Rev 32. 0-05-2023, www.ema.europa.eu
 2. Auvin S. et al, Use of perampanel in children and adolescents with Lennox-Gastaut Syndrome, Epilepsy Behav , 2017, 74, 59-63
 3. Biro, A.et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies: first experiences, Neuropediatrics, 2015, 46(2), 110-6
 4. De Liso, P. et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies-An Italian observational multicenter study., Epilepsy Res, 2016, 127, 93-100
 5. Heyman, E. et al., Tolerability and efficacy of perampanel in children with refractory epilepsy., Dev Med Child Neurol, 2017, 59(4), 441-444
 6. Renfroe, J. B. et al., Adjunctive Perampanel Oral Suspension in Pediatric Patients From >/=2 to <12 Years of Age With Epilepsy: Pharmacokinetics, Safety, Tolerability, and Efficacy, J Child Neurol , 2019, 34(5), 284-294
 7. Swiderska, N. et al. , Effectiveness and tolerability of Perampanel in children, adolescents and young adults with refractory epilepsy: A UK national multicentre study., Seizure, 2017, 52, 63-70
 8. Ishikawa, N. et al, Clinical profiles associated with serum perampanel concentrations in children with refractory epilepsy, Epilepsy Behav, 2019, 94, 82-6
 9. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 29-10-2019
 10. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 29-10-2019

Wijzigingen

 • 31 mei 2023 16:51: Voor kinderen vanaf 4 jaar is het doseeradvies is aangepast naar de SmPC, omdat perampanel geregistreerd is voor toepassing vanaf deze leeftijd. Voor jongere kinderen blijft het advies op basis van originele beschikbare literatuur gehandhaafd.
 • 16 juli 2020 16:08: The beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van perampanel is beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een doseeradvies voor kinderen van 1- 12 jaar oud en de toevoeging van PK parameters
 • 22 april 2016 12:46: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering