Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Perampanel

Stofnaam
Perampanel
Merknaam
Fycompa
ATC code
N03AX22

Label dosisadvies Kinderformularium

Epilepsie:
< 12 jaar:
off-label
> 12 jaar:
On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Epilepsie:
> 12 jaar: Start 2 mg 1x per dag, op geleide van klinische respons en verdraagbaarheid elke 1-2 weken (afhankelijk van de combinatie met andere middelen) verhogen met stappen van 2 mg per dag tot een onderhoudsdosering van veelal 4-8 mg 1x per dag, zo nodig verhogen tot max. 12 mg 1x per dag; 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg
Suspensie 0,5 mg/ml

Eigenschappen

Anti–epilepticum. Selectieve, niet-competitieve antagonist van de ionotropische α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoolproprionzuur (AMPA)-glutamaatreceptor op postsynaptische neuronen. In vitro remt het de door AMPA geïnduceerde verhoging van intracellulair calcium. In vivo verlengt het de tijd tussen de aanvallen in een door AMPA geïnduceerd aanvalsmodel. Het exacte mechanisme is niet volledig bekend.

Kinetische gegevens

De kinetiek bij adolescenten van 12 jaar en ouder is vergelijkbaar met de kinetiek bij volwassenen.

De volgende kinetische parameters werden gevonden in afwezigheid van anti-epileptica die de kinetiek van perampanel beïnvloeden (Renfroe 2019):

Leeftijd n= Cl/F (L/uur)
12-17 jaar 79 0.7±0.4
7-11 jaar 12 1.0±0.4
2-6 jaar 14 0.7±0.4

In combinatie met enzyminducerende anti-epileptica (carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne) werden de volgende waarden gevonden (Renfroe 2019):

Leeftijd n= Cl/F (L/uur)
12-17 jaar 73 1.6±0.8
7-11 jaar 10 1.9±0.5
2-6 jaar 6 1.7±1.2

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Epilepsie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 6 jaar
   [5] [7] [8] [9]
   • Startdosering: 0,015 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: op geleide van klinische respons startdosering ophogen naar laagste onderhoudsdosering en vervolgens met stappen van 0.03 mg/kg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen) tot 0,03 - 0,15 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    ’s Avonds voor het naar bed gaan innemen.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Startdosering: 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Startdosering op geleide van klinische respons ophogen met stappen van 1 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen) naar 4 - 8 mg/dag in 1 dosis
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van klinische respons startdosering ophogen met stappen van 2 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met CYP3A4-inducerende stoffen ) naar 4 - 8 mg/dag in 1 dosis , max: 12 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Agressie wordt vaker gezien bij adolescenten dan bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid en slaperigheid.

Vaak (1-10%): veranderde eetlust, agressie, boosheid, angst, verwarde toestand, ataxie, dysartrie, evenwichtsstoornis, prikkelbaarheid, dubbelzien, wazig zien, vertigo, misselijkheid, rugpijn, gestoorde gang, vermoeidheid, gewichtstoename, vallen.

Soms (0,1-1%); suïcide en suïcidale gedachten.

Verder: Ernstige ongewenste huidreacties, waaronder geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) (mogelijk met fataal verloop).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Controle op verschijnselen van zelfmoordgedachten en -gedrag wordt aanbevolen. Bij agressieve symptomen dosisverlaging overwegen. Patiënten aanraden om bij gedachten aan veroorzaken aan letsel bij anderen, veranderingen in stemming of gedragspatronen of dreigend gedrag de arts te waarschuwen; bij ernstige symptomen de behandeling onmiddellijk staken.

Informeer de patiënt over de klachten en symptomen (o.a. koorts, huiduitslag met betrokkenheid van andere orgaanstelsels, lymfadenopathie, abnormale leverfunctietest en eosinofilie) van de mogelijke ernstige ongewenste huidreacties; indien deze zich voordoen het gebruik onmiddellijk staken en een behandelalternatief overwegen.

Voorzichtigheid geboden bij een voorgeschiedenis van misbruik.

Perampanel niet toepassen bij ernstig gestoorde leverfunctie, matig of ernstig gestoorde nierfunctie of hemodialyse. Bij overschakelen van comedicatie met niet-inducerende anti-epileptica naar enzyminducerende geneesmiddelen en vice versa de respons monitoren. Bij staken van de behandeling, indien mogelijk de dagdosis geleidelijk afbouwen om de kans op rebound-aanvallen te beperken.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Perampanel is substraat voor CYP3A4 en het induceert CYP3A4.

Relevant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren en oxcarbazepine. Overweeg dosisverhoging.

De betrouwbaarheid van anticonceptiva (pil, vaginale ring, pleister) kan afnemen bij combinatie met perampanel in een dosering van 12 mg per dag.

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door krachtige CYP3A4-remmers.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Eisai Europe Limited, SmPC Fycompa (EU/1/12/776/024) 18-01-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 29-10-2019
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 29-10-2019
 4. Auvin S. et al, Use of perampanel in children and adolescents with Lennox-Gastaut Syndrome, Epilepsy Behav , 2017, 74, 59-63
 5. Biro, A.et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies: first experiences, Neuropediatrics, 2015, 46(2), 110-6
 6. De Liso, P. et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies-An Italian observational multicenter study., Epilepsy Res, 2016, 127, 93-100
 7. Heyman, E. et al., Tolerability and efficacy of perampanel in children with refractory epilepsy., Dev Med Child Neurol, 2017, 59(4), 441-444
 8. Renfroe, J. B. et al., Adjunctive Perampanel Oral Suspension in Pediatric Patients From >/=2 to <12 Years of Age With Epilepsy: Pharmacokinetics, Safety, Tolerability, and Efficacy, J Child Neurol , 2019, 34(5), 284-294
 9. Swiderska, N. et al. , Effectiveness and tolerability of Perampanel in children, adolescents and young adults with refractory epilepsy: A UK national multicentre study., Seizure, 2017, 52, 63-70
 10. Ishikawa, N. et al, Clinical profiles associated with serum perampanel concentrations in children with refractory epilepsy, Epilepsy Behav, 2019, 94, 82-6

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 29 oktober 2019 10:46: The beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van perampanel is beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een doseeradvies voor kinderen van 1- 12 jaar oud en de toevoeging van PK parameters
 • 19 april 2016 13:32: NIEUW TOEGEVOEGD

Wijzigingen