Cannabidiol

Stofnaam
Cannabidiol
Merknaam
Epidyolex
ATC code
N03AX24
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum. Het vermindert de neuronale hyperexcitabiliteit door de modulatie van intracellulair calcium via G-proteïnegekoppelde receptor 55 (GPR55) en 'transient receptor potential vanilloid 1'-(TRPV1)-kanalen, en de modulatie van adenosine-gemedieerde signalering door inhibitie van cellulaire opname van adenosine via de 'equilibrative nucleoside transporter 1' (ENT1). Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend. De anticonvulsieve effecten komen niet voort uit interactie met cannabinoïdreceptoren. De bidirectionele farmacokinetische interactie tussen cannabidiol en clobazam heeft een potentieel additief anticonvulsief effect, wat leidt tot verhoogde waarden van hun respectieve actieve metabolieten, 7-OH-CBD (circa 1,5-voudig) en N-CLB (circa 3-voudig).

Farmacokinetiek bij kinderen

Leeftijd en lichaamsgewicht hebben geen klinisch relevante effecten  op de blootstelling aan cannabidiol.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lennox-Gastaut-syndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS):
≥ 2 jaar:
Start:
5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week. Op geleide van effect en verdraagbaarheid wekelijks ophogen met stappen van 5 mg/kg/dag naar max 20 mg/kg/dag

Tubereuze sclerose complex (TSC)
≥ 2 jaar:
Start: 5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week. Op geleide van effect en verdraagbaarheid wekelijks ophogen met stappen van 5 mg/kg/dag naar max 25 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 100 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Adjuvante therapie bij Lennox-Gastaut-syndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS)
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • Week 1: 5 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 2: 10 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 3 en verder: zo nodig op geleide van effect en tolerantie wekelijks verder ophogen in stappen van 5 mg/kg/dag in 2 doses tot max 20 mg/kg/dag in 2 doses.

   • Advies inname/toediening:

    Altijd op dezelfde tijd in relatie tot maaltijden innemen.

    • Gebruik in combinatie met clobazam
    • NIet abrupt stoppen, maar dosis geleidelijk afbouwen: verlaag de dosis dagelijks met 10% gedurende 10 dagen. 
Adjuvante therapie van epileptische aanvallen bij tubereuze sclerosis complex (TSC)
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • Week 1: 5 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 2: 10 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 3 en verder: zo nodig op geleide van effect en tolerantie wekelijks verder ophogen in stappen van 5 mg/kg/dag in 2 doses tot max 25 mg/kg/dag in 2 doses.

   • Advies inname/toediening:

    Altijd op dezelfde tijd in relatie tot maaltijden innemen.

   • NIet abrupt stoppen, maar dosis geleidelijk afbouwen: verlaag de dosis dagelijks met 10% gedurende 10 dagen. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): verminderde eetlust, slaperigheid, sedatie, diarree, braken, koorts, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): pneumonie, urineweginfectie, prikkelbaarheid, agressie, lethargie, (verergering van) aanval, hoesten, misselijkheid, huiduitslag, gewichtsverlies. Stijging van leverenzymwaarden (ALAT, ASAT en γ-GT).

Verder zijn gemeld: afname van hemoglobine en hematocriet. Toename van serumcreatinine.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • transaminasenwaarden > 3× de bovengrens van de normaalwaarde (ULN) en een bilirubinegehalte > 2× ULN.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden wanneer kinderen activiteiten zoals fietsen of andere sporten beoefenen, aangezien zij zich slaperig kunnen voelen.

De formulering bevat alcohol (79 mg/ml). 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Reguliere controle transaminasen: Bepaal vóór start van de behandeling, na 1 maand, 3 en 6 maanden en vervolgens op klinische indicatie de transaminasen- (ALAT en ASAT) en totaal bilirubine-waarden in serum. Dit monitoringsschema opnieuw opstarten na veranderingen in de cannabidiol-dosis hoger dan 10 mg/kg/dag of veranderingen in comedicatie (dosisaanpassingen of toevoegingen) die een invloed hebben op de lever. Beoordeel patiënten met op baseline verhoogde waarden van transaminasen > 3× ULN of van het bilirubine > 2× ULN voorafgaand van de behandeling.

Intensievere controle transaminasen: Bepaal bij patiënten met op baseline verhoogde ALAT- of ASAT-waarden en bij comedicatie met valproïnezuur de transaminasen- (ALAT en ASAT) en totaal bilirubine-waarden in serum frequenter: na 2 weken, na 1 maand, 2, 3 en 6 maanden en vervolgens periodiek of op klinische indicatie. Dit monitoringsschema opnieuw opstarten na veranderingen in de cannabidiol-dosis hoger dan 10 mg/kg/dag of veranderingen in comedicatie (dosisaanpassingen of toevoegingen) die een invloed hebben op de lever. Staak cannabidiol bij een verhoging van de transaminasenwaarden > 3× ULN en een verhoging van het bilirubine > 2× ULN. Ook bij aanhoudend verhoogde transaminasenwaarden > 3× ULN de behandeling staken. Bij symptomen die kunnen wijzen op een gestoorde leverfunctie de transaminasenwaarden en het totaal bilirubine in serum onmiddellijk meten en de behandeling met cannabidiol onderbreken of zo nodig staken. In klinische onderzoeken traden de meeste verhogingen van transaminasen op bij patiënten die gelijktijdig valproïnezuur gebruikten en in mindere mate bij gelijktijdig gebruik van clobazam. Overweeg bij verhoging van de transaminasenwaarden dosisaanpassing of staken van valproaat of dosisaanpassing van clobazam.

Slaperigheid en sedatie kan vaker optreden bij gelijktijdig gebruik van clobazam en andere middelen die het CZS onderdrukken, waaronder alcohol.

Op tekenen van suïcidale gedachten en -gedrag controleren tijdens de behandeling.

Op gewichtsverlies of afwezigheid van gewichtstoename regelmatig controleren, om te beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen tot 2 jaar zijn nog niet vastgesteld. 

Hulpstoffen: Benzylalcohol, in de drank, kan in grote hoeveelheden zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig tijdens zwangerschap, lactatie en bij een verminderde lever- of nierfunctie.

Cannabidiol heeft grote invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen, omdat het slaperigheid en sedatie kan veroorzaken. Adviseer patiënten om niet te rijden en geen machines te bedienen totdat ze voldoende ervaring hebben opgedaan om te kunnen inschatten of het middel hun vermogens aantast.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Cannabidiol is substraat voor CYP2C19 en CYP3A4. Het remt CYP1A2, CYP2C19 en P-gp.

Relevant:
Afname cannabidiol: de concentratie daalt door rifampicine.

Toename cannabidiol: de concentratie stijgt door ketoconazol.

Cannabidiol verhoogt de concentratie van: everolimus (toepassing everolimus bij transplantatie), N-desmethylclobazam (actieve metaboliet van clobazam), stiripentol en brivaracetam.

Niet relevant:
Cannabidiol verhoogt de concentratie van: mTOR-remmers (sirolimus, temsirolimus, toepassing everolimus bij oncologische indicaties) en tacrolimus.

Cannabidiol verlaagt de concentratie van: de actieve metaboliet van tamoxifen (endoxifen).

Overig effect: bij combinatie met valproïnezuur neemt de incidentie van stijging van de transaminasewaarden toe; daarnaast verlaagt cannabidiol de concentratie van valproïnezuur.

Niet beoordeeld:
De concentratie kan dalen door overige CYP3A4-inductoren (voor rifampicine: zie bij Relevant) of CYP2C19-inductoren.

Cannabidiol verhoogt de Cmax van coffeïne met ong. 15% en de AUC met ong. 95%.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. GW Pharma (International) B.V., SmPC Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/19/1389/001), 23. Juni 2021
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 25-5-2024
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 4-5-2023

Wijzigingen

 • 14 december 2021 08:25: Doseerfrequentie voor titratiestappen en maximale dosis
 • 03 juni 2021 09:54: NIEUWE MONOGRAFIE

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering