Oxcarbazepine

Stofnaam
Oxcarbazepine
Merknaam
Trileptal
ATC code
N03AF02
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

< 6 jaar: Off-label
> 6 jaar:On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen >6 jr: In mono- en polytherapie dient Trileptal te worden gestart met een dosis van 8-10 mg/kg/dag verdeeld over twee doses. In polytherapie worden therapeutische effecten gezien bij een mediane onderhoudsdosering van ongeveer 30-46 mg/kg/dag. Indien klinisch geïndiceerd, mag de dosis vanaf de aanvangsdosis worden verhoogd in stappen van maximaal 10 mg/kg/dag met tussenpozen van ongeveer een week tot een maximale dosis van 46 mg/kg/dag om de gewenste klinische respons te bereiken.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet filmomhuld 300 mg, 600 mg
Susp. oraal 60 mg/ml

Eigenschappen

Oxcarbazepine en de 10-monohydroxymetaboliet hebben een anticonvulsieve werking, die waarschijnlijk berust op vermindering van de spanningsafhankelijke stroom van natriumionen.

Kinetische gegevens

Weinig enzyminductie. Plasmaconcentratiemeting is mogelijk. Therapeutische plasmaconcentratie metaboliet 10-hydroxycarbazepine:12-30 mg/l.

Doseringen

Indicatie: Epilepsie, focale aanvallen
 • Oraal
  • 1 maand tot 2 jaar
   • Dosis na staken carbamazepine 35 - 60 mg/kg/dag in 2 - 3 doses
  • 2 jaar tot 10 jaar
   • Dosis na staken carbamazepine 15 - 35 mg/kg/dag in 2 - 3 doses
  • 10 jaar tot 18 jaar
   • 12 - 20 mg/kg/dag in 2 - 3 doses , max:46mg/kg/dag maar niet hoger dan 2,7g/dag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTI-EPILEPTICA

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN

Valproaat natrium

Depakine, Orfiril
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15
BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN

Valproaat natrium

Depakine, Orfiril
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, maag-darmstoornissen, dubbelzien. Vaak (1-10%): asthenie, opwinding, geheugenverlies, apathie, ataxie, concentratiestoornissen, verwardheid, depressie, nystagmus, tremor, hyponatriëmie, huiduitslag, alopecia, visusstoornissen, vertigo. Soms (0,1-1%): leukopenie, toename transaminasen en/of alkalische fosfatase. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheid, waaronder stoornissen door multi-orgaanovergevoeligheid (met aantasting van bloed-en lymfestelsel, lever, spieren en gewrichten, zenuwstelsel, nieren, longen), aritmie, AV-blok, pancreatitis en/of verhoging van lipase en/of amylase, klinisch relevante hyponatriëmie (Na < 125 mmol/l), trombocytopenie, hepatitis, angio-oedeem, Stevens-Johnsonsyndroom, epidermolysis acuta toxica, erythema multiforme, SLE. Melding is gedaan van anafylactische reacties, beenmergdepressie, aplastische anemie, agranulocytose, pancytopenie, neutropenie, hypothyroïdie, vermindering van T4, hypertensie. Na langdurige behandeling: melding van verminderde minerale botdichtheid, osteopenie, osteoporose en botbreuken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Gebruik geen oxcarbazepine bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen met myoclonieën of absences, omdat ze een averechts effect kunnen hebben bij deze typen aanvallen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toepassing bij overgevoeligheid voor carbamazepine (75% geen kruisallergie) en indien carbamazepine onvoldoende hoog gegeven kan worden in verband met dosis-afhankelijke bijwerkingen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtigheid is geboden bij geleidingsstoornissen van het hart, ernstige hart- en vaatziekten, lever- en nierfunctiestoornissen en bij ouderen. Bij mensen met een gestoorde lever- en/of nierfunctie, de plasmaspiegels controleren. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties zoals multi-orgaan overgevoeligheidsreacties en stevens-johnsonsyndroom, de behandeling staken en vervangen door een andere anti-epileptische behandeling. Bij circa 25% van de patiënten die overgevoelig zijn voor carbamazepine treedt kruisallergie voor oxcarbazepine op. Controle op verschijnselen van zelfmoordgedachten en -gedrag wordt aanbevolen. Het natriumgehalte in het serum vóór begin van de behandeling en daarna met regelmatige tussenpozen gedurende de eerste drie maanden bepalen bij nierafwijkingen met een lage natriumwaarde, gebruik van diuretica (natriumverlagend) en gebruik van NSAID's. Indien mogelijk het gebruik niet plotseling staken, maar geleidelijk verminderen vanwege mogelijke rebound-convulsies. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties

Oxcarbazepine en de actieve metaboliet induceren CYP3A4, CYP3A5 en UGT. Oxcarbazepine en de actieve metaboliet remmen CYP2C19.

Relevant:
Oxcarbazepine verlaagt de concentratie van: anticonceptiva (pil, pleister, vaginale ring), ciclosporine, levonorgestrel (als noodanticonceptie), HIV-middelen, HCV-middelen, lamotrigine, perampanel, quetiapine en ulipristal.

Overig effect: bij combinatie met thiaziden of lisdiuretica kan hyponatriëmie optreden.

Niet relevant:


Afname oxcarbazepine: de concentratie van de actieve metaboliet daalt door rifampicine.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met risperidon.

Niet beoordeeld: carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne kunnen de concentratie van de actieve metaboliet met 30-40% verlagen, valproïnezuur kan de concentratie van de actieve metaboliet met ong. 20% verlagen.

De concentratie van carbamazepine kan dalen, de concentratie van carbamazepine-epoxide, fenobarbital en fenytoïne kan stijgen. Verlaging van de dosering van fenytoïne kan nodig zijn bij een oxcarbazepinedosering van 1200 mg per dag, bij deze dosering kan de fenytoïneconcentratie met ong. 40% toenemen.

Bij combinatie met lithium kan het risico op neurotoxiciteit zijn verhoogd.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 feb 2019
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 nov 2014
 4. NVN Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Herziene, tweede versie, januari 2006

Wijzigingen

 • 14 november 2017 12:59: Classificatie epileptische aandoeningen is veranderd (www.epilepsie.neurologie.nl). Carbamazepine gecontraindiceerd bij gegeneraliseerde aanvallen.