Perampanel

Stofnaam
Perampanel
Merknaam
Fycompa
ATC code
N03AX22
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Epilepsie:
> 12 jaar: Start 2 mg 1x per dag, op geleide van klinische respons en verdraagbaarheid elke 1-2 weken (afhankelijk van de combinatie met andere middelen) verhogen met stappen van 2 mg per dag tot een onderhoudsdosering van veelal 4-8 mg 1x per dag, zo nodig verhogen tot max. 12 mg 1x per dag; 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg
Suspensie 0,5 mg/ml

Eigenschappen

Anti–epilepticum. Selectieve, niet-competitieve antagonist van de ionotropische alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoolproprionzuur (AMPA)-glutamaatreceptor op postsynaptische neuronen. In vitro remt het de door AMPA geïnduceerde verhoging van intracellulair calcium. In vivo verlengt het de tijd tussen de aanvallen in een door AMPA geïnduceerd aanvalsmodel. Het exacte mechanisme is niet volledig bekend.

Kinetische gegevens

De kinetiek bij kinderen (adolescenten) is vergelijkbaar met de kinetiek bij volwassenen.

T1/2: gem. 105 uur; in combinatie met de sterke CYP3A4 inductor carbamazepine 25 uur; bij lichte leverfunctiestoornis 306 uur; bij matige leverfunctiestoornis 295 uur.

Doseringen

Indicatie: Epilepsie
 • Oraal
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van klinische respons startdosering ophogen met stappen van 2 mg per 1-2 weken (afhankelijk van gecombineerd gebruik met andere middelen die de halfwaardetijd van perampanel verkorten) naar 4 - 8 mg/dag in 1 dosis , max: 12mg/dag
   • Advies inname/toediening:

    's Avonds voor het naar bed gaan innemen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid en slaperigheid.

Vaak (1-10%): veranderde eetlust, agressie, boosheid, angst, verwarde toestand, ataxie, dysartrie, evenwichtsstoornis, prikkelbaarheid, dubbelzien, wazig zien, vertigo, misselijkheid, rugpijn, gestoorde gang, vermoeidheid, gewichtstoename, vallen.

Dit middel is onderworpen aan aanvullende monitoring, waarbij artsen specifiek wordt gevraagd alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Controle op verschijnselen van zelfmoordgedachten en -gedrag wordt aanbevolen. Bij agressieve symptomen dosisverlaging overwegen. Patiënten aanraden om bij gedachten aan veroorzaken aan letsel bij anderen, veranderingen in stemming of gedragspatronen of dreigend gedrag de arts te waarschuwen; bij ernstige symptomen de behandeling onmiddellijk staken. Voorzichtigheid geboden bij een voorgeschiedenis van misbruik. Perampanel niet toepassen bij ernstig gestoorde leverfunctie, matig of ernstig gestoorde nierfunctie of hemodialyse. Bij overschakelen van comedicatie met niet-inducerende anti-epileptica naar enzyminducerende geneesmiddelen en vice versa de respons monitoren. Bij staken van de behandeling, indien mogelijk de dagdosis geleidelijk afbouwen. Met name bij ouderen is er meer kans op vallen. Bij ouderen is voorzichtigheid geboden, omdat maar weinig patiënten > 65 jaar zijn onderzocht. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld.

Interacties

Perampanel is substraat voor CYP3A4 en het induceert CYP3A4.

Relevant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren en oxcarbazepine. Overweeg dosisverhoging.

De betrouwbaarheid van anticonceptiva (pil, vaginale ring, pleister) kan afnemen bij combinatie met perampanel in een dosering van 12 mg per dag.

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door krachtige CYP3A4-remmers.

Referenties

 1. Eisai Europe Limited, SmPC Fycompa (EU/1/12/776/001-023) 07-03-2016 , www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 11 jun 2018
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 19 apr 2016

Wijzigingen

 • 19 april 2016 11:32: NIEUW TOEGEVOEGD