Lamotrigine

Stofnaam
Lamotrigine
Merknaam
Lamictal
ATC code
N03AX09
Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum dat door blokkade van spanningsgevoelige natriumkanalen de neuronale membranen stabiliseert en zo met name vrijzetting van glutamaat verhindert. Ook bij bipolaire stoornis speelt beïnvloeding van spanningsgevoelige natriumkanalen waarschijnlijk een belangrijke rol.

Farmacokinetiek bij kinderen

Therapeutische plasmaconcentratie: 0,5-15 mg/l. Lamotrigine wordt renaal uitgescheiden.[Rademaker 2007]

Halfwaardetijd: 

Leeftijd T1/2 zonder combinatie met enzyminducerende of –remmende middelen T1/2 in combinatie met enzyminducerende middelen zoals carbamazepine en
fenytoïne
T1/2 in combinatie met valproaat
2-26 maanden (n=143) 38 uur 23 uur 136 uur
26 maanden -12 jaar - 7 uur 45-50 uur

 

Algemene opmerkingen

Toepassing als alternatief bij partiele epilepsie boven 2 jaar. Wordt tevens gebruikt bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen.[Rademaker 2007]

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Monotherapie
>12 jaar: 1dd 25 mg 2weken, daarna 1dd 50 mg 2 weken, daarna verhoging max. 50-100 mg /1-2 weken totoptimale respons , gebruikelijke onderhoudsdosering 100-200 mg/dag.
2-12 jaar: 0,3 mg/kg/dag 2 weken, daarna 0,6 mg/kg/dag, daarna verhoging max. 0,6 mg/kg /1-2 weken tot optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 1-15 mg/kg/dag, max. 200 mg/dag.
Adjuvante therapie bij tevens valproaatgebruik:
> 12 jaar: 25 mg om de dag 2 weken, dan 1dd 25 mg 2 weken, daarna verhoging max. 25-50 mg /1-2 weken tot optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 100-200 mg/dag
2-12jr: 1dd 0,15 mg/kg 2 weken, daarna 1dd 0,3 mg/kg 2 weken, daarna verhoging max. 0,3 mg/kg /1-2 weken tot optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 1-5 mg/kg/dag
Adjuvante therapie zonder valproaat en maar met gebruik van enzyminducerende anti-epileptica:
> 12 jaar: 1dd50 mg 2 weken, daarna 2dd 50 mg 2 weken, daarna verhoging max. 100 mg /1-2 weken tot optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 200-400 mg/dag
2-12 jaar: 2dd 0,3 mg/kg 2 weken, daarna 2dd 0,6 mg/kg 2 weken, daarna verhoging max. 1,2 mg/kg / 1-2 weken tot  optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 5-15 mg/kg/dag.
Adjuvante therapie zonder valproaat en zonder enzyminducerende anti-epileptica:
>12 jaar: 1dd 25 mg 2weken, daarna 1dd 50 mg 2 weken, daarna verhoging max. 50-100 mg /1-2 weken tot  optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 100-200 mg/dag.
2-12 jaar: 0,3 mg/kg/dag 2 weken, daarna 0,6 mg/kg/dag, daarna verhoging max 0,6 mg/kg/ 1-2 weken tot optimale respons, gebruikelijke onderhoudsdosering 1-10 mg/kg/dag, max 200 mg/dag

 

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet dispergeerbaar 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn
 • Oraal
  • 2 jaar tot 13 jaar
   [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 0,3 mg/kg/dag in 1-2 doses
    Week 3-4: 0,6 mg/kg/dag in 1-2 doses,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken omhoog met max 0,6 mg/kg tot 1-15 mg/kg/dag in 1-2 doses, max 200 mg/dag

  • 13 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 25 mg/dag in 1 dosis,
    Week 3-4: 50 mg/dag in 1 dosis,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken ophogen met 50-100 mg tot 100-200 mg/dag in 1-2 doses, max 500 mg/dag

Epilepsie, in combinatie met valproïnezuur of andere enzymremmers
 • Oraal
  • 2 jaar tot 13 jaar
   [1] [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 0,15 mg/kg/dag in 1 dosis
    Week 3-4: 0,3 mg/kg/dag in 1 dosis,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken omhoog met max 0,3 mg/kg tot 1-5 mg/kg/dag in 1-2 doses, max 200 mg/dag

  • 13 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 25 mg per 2 dagen
    Week 3-4: 25 mg/dag in 1 dosis,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken ophogen met 25-50 mg tot 100-200 mg/dag in 1-2 doses

Epilepsie, in combinatie met enzyminductoren
 • Oraal
  • 2 jaar tot 13 jaar
   [1] [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 0,6 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 3-4: 1,2 mg/kg/dag in 2 doses,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken omhoog met max 1,2 mg/kg tot 5-15 mg/kg/dag in 2 doses, max 400 mg/dag

  • 13 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • INSLUIPSCHEMA:
    Week 1-2: 50 mg/dag per in 1 dosis
    Week 3-4: 100 mg/dag in 2 doses,
    dan stapsgewijs per 1-2 weken ophogen met max 100 mg  tot 200-400 mg/dag in 2 doses, max 700 mg/dag.

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

In single dose-studies zijn een toename van AUC en halfwaardetijd van lamotrigine waargenomen. Deze toename wordt echter niet significant geacht.

Bijwerkingen bij kinderen

Huiduitslag (maculo-papuleus), hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, agitatie, kleine kans op toxische epidermale necrolyse (TEN). [Rademaker 2007] Het risico op ernstige huiduitslag bij kinderen is hoger dan bij volwassenen. De beschikbare gegevens uit een aantal onderzoeken suggereren dat de incidentie van huiduitslag geassocieerd met ziekenhuisopname bij kinderen varieert van 1 op 300 tot 1 op 100. [SmPC]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): huiduitslag, hoofdpijn.

Vaak (1-10%): irritatie, agressie, slaperigheid, slapeloosheid, agitatie, duizeligheid, tremor, misselijkheid, maag-darmklachten (incl. braken en diarree), droge mond, artralgie, (rug)pijn, vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): ataxie, dubbelzien, wazig zien, alopecia.

Zelden (0,01-0,1%): Stevens-Johnsonsyndroom, onvaste gang, nystagmus, aseptische meningitis, conjunctivitis.

Zeer zelden (< 0,01%): bloedafwijkingen waaronder neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, pancytopenie, aplastische anemie, agranulocytose. Overgevoeligheidsreacties (waaronder koorts, lymfadenopathie, gezichtsoedeem, bloed- en leverafwijkingen, intravasculaire stolling en multipel orgaanfalen); ook huiduitslag is gemeld als onderdeel van een overgevoeligheidssyndroom. Toxische epidermale necrolyse, DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms). Tics, hallucinaties, verwarring, extrapiramidale symptomen, choreoathetose, toegenomen aanvalsfrequentie, verhoogde leverfunctietest, leverfalen, lupus-achtige reacties.

Verder is gemeld: verergering van parkinsonisme. Na langdurige behandeling: afgenomen botmineraaldichtheid, osteopenie, osteoporose en botfracturen. Ernstige convulsies, soms leidend tot rabdomyolyse zijn in samenhang met lamotrigine voorgekomen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Vanwege huiduitslag dient dosering te worden ingeslopen. Bij kinderen kunnen de eerste tekenen van een huiduitslag ten onrechte worden aangezien voor een infectie. Indien kinderen tijdens de eerste acht weken van de behandeling symptomen krijgen van koorts of huiduitslag moet de behandelaar de mogelijkheid van een reactie op het geneesmiddel overwegen

Onderzoeksgegevens: het effect op de ontwikkeling van kinderen is onbekend. Vanwege onvoldoende gegevens wordt toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar bij epilepsie afgeraden. Bij bipolaire stoornis wordt toepassing bij kinderen jonger dan 18 jaar afgeraden omdat in een RCT lamotrigine niet werkzaam was en er een toegenomen aantal zelfmoordneigingen te zien was.

Lamotrigine kan het Dravet syndroom verergeren [Wallace et al. (2016) en Guerrini et al (1998)]. 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

(Ernstige) huiduitslag treedt vaker op bij gelijktijdig gebruik van valproïnezuur, bij allergie of huiduitslag in reactie op andere anti-epileptica in de anamnese, bij hoge begindoseringen en bij overschrijding van het aanbevolen insluipschema. De huiduitslag kan een onderdeel zijn van een overgevoeligheidssyndroom, met als vroege symptomen koorts en lymfadenopathie en later oedeem in het gelaat, bloed- en leverafwijkingen en aseptische meningitis. In zeldzame gevallen leidt het tot uitgebreide intravasculaire stolling (DIC) en multipel orgaanfalen. Bij kinderen kunnen de eerste tekenen van huiduitslag worden aangezien voor een infectie. Indien binnen acht weken na begin van de behandeling koorts of huidreacties optreden, kan die worden veroorzaakt door lamotrigine. Bij huiduitslag de patiënt direct evalueren en de behandeling onmiddellijk staken en later niet opnieuw starten. Bij staken van de behandeling door optreden van Stevens-Johnsonsyndroom, DRESS, toxische epidermale necrolyse of aseptische meningitis, de behandeling nooit opnieuw beginnen.

Bij HLA-B*1502-positieve polymorfismen lijkt het risico op levensbedreigende cutane bijwerkingen verhoogd.

Myoklonische epilepsie kan verergeren.

Tijdens behandeling is controle op tekenen van suïcidale gedachten en gedrag aangewezen.

Houdt bij bipolaire stoornis rekening met een verergering van depressieve symptomen en zelfmoordneiging, met name bij een voorgeschiedenis van suïcidale gedachten of gedrag en bij jong volwassenen.

Wees voorzichtig bij nierstoornissen.

Bij epilepsie kan abrupt staken van lamotrigine leiden tot onttrekkingsinsulten; daarom de dosering in twee weken stapsgewijs verlagen.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Lamotrigine is substraat voor UGT. Het heeft geen enzyminducerende of enzymremmende eigenschappen.

Relevant:
Afname lamotrigine: de plasmaconcentratie daalt door oestrogeenbevattende anticonceptiva (pil, pleister, vaginale ring), carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine en rifampicine; waarschijnlijk berust dit op inductie van UGT.

Ritonavir en lopinavir kunnen het metabolisme versnellen.

Toename lamotrigine: valproïnezuur remt het metabolisme. Bij toevoeging van lamotrigine aan valproïnezuur moet de begindosering van lamotrigine volgens insluipschema worden verlaagd (zie D.).

Niet relevant: retigabine kan de AUC iets verlagen, andersom kan lamotrigine de AUC van retigabine iets verhogen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orlistat, of met anticonceptiva die uitsluitend een progestageen bevatten.

Niet beoordeeld: bij combinatie met carbamazepine en oxcarbazepine kunnen bijwerkingen optreden zoals duizeligheid, ataxie, dubbelzien, wazig zien en misselijkheid. De bijwerkingen verdwijnen als de dosering van carbamazepine wordt verlaagd.

Primidon induceert het metabolisme van lamotrigine.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, epilepsie.neurologie.nl, vastgesteld 11-06-2018
 2. GlaxoSmithKline BV, SmPC Lamictal (RVG 19115, 19116, 19117) 25-10-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Wallace A,, Pharmacotherapy for Dravet Syndrome, Paediatr Drugs, 2016, Jun;18(3), 197-208
 4. Guerrini R. et al, Antiepileptic Drug-Induced Worsening of Seizures in Children, Epilepsia, 1998, 39(Suppl. 3), SZ-SIO
 5. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26-11-2018
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 26-11-2018

Wijzigingen

 • 11 februari 2021 16:16: Leeftijdsgrens aangepast (13 ipv 12 jaar) op basis van SmPC
 • 30 november 2018 08:54: Reguliere revisie monografie: er zijn geen wijzigingen in het doseeradvies. Informatie over ernstige huiduitslag bij kinderen is toegevoegd.
 • 15 juli 2016 16:16: ontbrekende leeftijdscategorie toegevoegd obv SmPC Lamictal

Overdosering