Lacosamide

Stofnaam
Lacosamide
Merknaam
Vimpat
ATC code
N03AX18
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toediening
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Epilepsie, monotherapie
> 4 jaar en < 50 kg: start 2 mg/kg/dag, wekelijks ophogen met 2 mg/kg/dag to max 12 mg/kg/dag voor kinderen < 40 kg en 10 mg/kg/dag voor kinderen van 40-50 kg.
>50 kg: start 2 dd 50-100 mg, daarna wekelijks ophogen met 100 mg tot maximaal 2 dd 300 mg.

Epilepsie, adjuvante therapie
> 4 jaar en < 50 kg: start 2 mg/kg/dag, wekelijks ophogen met 2 mg/kg/dag to max 12 mg/kg/dag voor kinderen < 20 kg, 10 mg/kg/dag voor kinderen van 20-30 kg en 8 mg/kg/dag voor kinderen van 30-50 kg.
>50 kg: start 2 dd 50 mg, daarna wekelijks ophogen met 100 mg tot maximaal 2 dd 200 mg.

Eigenschappen

Anti-epilepticum. Analogon van het endogene aminozuur en NMDA-receptor-modulator D-serine. Het werkingsmechanisme is niet volledig bekend; het vermindert de overactiviteit van natriumkanalen door de langzame inactivering van voltage-afhankelijke natriumkanalen selectief te versterken.

Farmacokinetiek

Cl:
20 kg: 1,04 l/u
30 kg: 1,32 l/u
50 kg: 1,86 l/u
70 kg (volwassenen): 1,92 l/u

Doseringen

Epilepsie, monotherapie
 • Oraal
  • ≥ 4 jaar en < 40 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met stappen van 2 mg/kg/dag tot maximaal 12 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij het staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 40 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 100 - 200 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 100 mg/dag tot maximaal 600 mg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

 • Intraveneus
  • ≥ 4 jaar en < 40 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 12 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 40 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 100 - 200 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 100 mg/dag tot maximaal 600 mg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

Epilepsie, adjuvante therapie
 • Oraal
  • ≥ 4 jaar en < 20 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 12 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 20 tot 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 30 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal 8 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 100 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 100 mg/dag tot maximaal  400 mg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

 • Intraveneus
  • ≥ 4 jaar en < 20 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal  12 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 20 tot 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks ophogen op basis van klinische respons met 2 mg/kg/dag tot maximaal  10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en 30 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks op basis van klinische respons ophogen met 2 mg/kg/dag tot maximaal 8 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

  • ≥ 4 jaar en ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 100 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: wekelijks op basis van klinische respons ophogen met 100 mg/dag tot maximaal 400 mg/dag in 2 doses.
   • Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 50 mg, 150 mg
Stroop 10 mg/ml
Infusievloeistof 10 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij verminderde nierfunctie neemt de AUC van lacosamide toe. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd.

Kinderen ≥ 4 jaar en < 50 kg
GRF 10-30 ml/min/1.73 m2
Maximale onderhouddosering verlagen met 25%
GRF <10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven

Kinderen ≥ 4 jaar en ≥ 50 kg
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Onderhoudsdosering max. 250 mg per dag
GRF <10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven


Bijwerkingen bij kinderen

Het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen bij kinderen is gelijk aan het profiel bij volwassenen, hoewel de frequentie van sommige bijwerkingen (slaperigheid, braken en convulsie) hoger was en er bijkomende bijwerkingen zijn gemeld bij pediatrische patiënten: nasofaryngitis (15,7%), braken (14,7%), slaperigheid (14,0%), duizeligheid (13,5%), pyrexie (13,0%), convulsie (7,8%), verminderde eetlust (5,9%), faryngitis (4,7%), lethargie (2,7%) en abnormaal gedrag (1,7%).

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid, hoofdpijn, dubbelzien, misselijkheid.

Vaak (1-10%): depressie, verwardheidstoestand, slapeloosheid, evenwichtsstoornis, abnormale coördinatie, geheugenzwakte, cognitieve stoornis, slaperigheid, tremor, nystagmus, hypo-esthesie, dysarthria, aandachtsstoornis, paresthesie, wazig zien, vertigo, tinnitus, braken, obstipatie, flatulentie, dyspepsie, droge mond, diarree, jeuk, huiduitslag, spierspasmen, loopstoornis, asthenie, vermoeidheid, prikkelbaarheid, dronkengevoel, vallen, contusie. Alleen bij i.v. toediening: pijn op de injectieplaats, irritatie.

Soms (0,1-1%): geneesmiddelenovergevoeligheid, agressie, agitatie, euforie, psychose, zelfmoordpoging, -gedachte, hallucinatie, syncope, AV-blok, bradycardie, atriumfibrilleren, atriumflutter, afwijkende leverfunctietesten (verhoging van ALAT tot ≥ 3× ULN), angio-oedeem, urticaria. Alleen bij i.v. toediening: erytheem.

Verder: agranulocytose, multi-orgaan overgevoeligheidsreactie (geneesmiddelgerelateerde huiduitslag met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS)), Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, dosisafhankelijke verlenging van het PQ-interval.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Tweede- of derdegraads atrioventriculair-blok.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Wees voorzichtig bij patiënten met geleidingsproblemen, een ernstige hartaandoening zoals een voorgeschiedenis van myocardinfarct of hartfalen en bij ouderen (vanwege het PQ-verlengend effect); overweeg het maken van een ECG vóór verhoging van de dosering > 400 mg/dag en nadat naar een steady-state is getitreerd.

Controleer op verschijnselen van zelfmoordgedachten en -gedrag.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Vimpat (EU/1/08/470/001-031) 22-08-2018, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)

Wijzigingen

 • 10 oktober 2017 20:06: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering