Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Ciclosporine

Stofnaam
Ciclosporine
Merknaam
Neoral, Sandimmune
ATC code
L04AD01

Label dosisadvies Kinderformularium

Transplantatie, nefrotisch syndroom:
< 1 jaar: off-label
≥ 1 jaar: on-label
Andere indicaties: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Solide orgaan transplantatie:
≥ 1 jaar:
Oraal: Start 10-15 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1-2 weken. Onderhoud 2-6 mg/kg/dag in 2 doses
IV: 12 uur voor start transplantatie 3-5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1-2 weken, onderhoud oraal
Beenmergtransplantatie:
≥ 1 jaar:
Oraal: Start 12,5-15 mg/kg/dag in 2 doses. Onderhoud 12,5 mg/kg/dag in 2 doses
IV: Start 3-5 mg/kg/dag gedurende 1-2 weken, onderhoud oraal
Nefrotisch syndroom:
≥ 1 jaar:
Oraal: 6 mg/kg/dag in 2 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neoral capsule 25 mg, 100 mg. Bevat: per capsule 25 mg: ethanol 11,8 % v/v, propyleenglycol 25 mg; per capsule 100 mg: ethanol 11,8 % v/v, propyleenglycol 100 mg
Ciqorin capsule 25 mg, 50 mg, 100 mg. Bevat: per capsule 25 mg: ethanol 40 mg; per capsule 50 mg: ethanol 80 mg;  per capsule 100 mg: ethanol 160 mg
Drank 100 mg/ml. Bevat ethanol v/v 94,7 mg/ml, propyleenglycol 94,7 mg/ml, 
Conc. voor infusieopl. 50 mg/ml

Eigenschappen

Ciclosporine (= ciclosporine A) is een cyclisch polypeptide met een krachtig immunosuppressief effect. Het remt specifiek en reversibel de proliferatie van T-lymfocyten, terwijl de hemopoëse niet wordt onderdrukt en er geen invloed is op de functie van fagocyterende cellen. Remt op cellulair niveau de lymfokineproductie en -vrijmaking uit geactiveerde T-cellen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Therapeutische bloedcontratie: 0,1-0,3 mg/l (HPLC-bepaling) afhankelijk van indicatie en stadium behandeling.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Profylaxe afstotingsreactie bij solide orgaan transplantatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • Startdosering: Start binnen 12 uur voorafgaand aan de transplantatie met 10 - 15 mg/kg/dag in 2 doses. gedurende 1-2 weken na de transplantatie..
   • Onderhoudsdosering: Dosis geleidelijk verminderen tot 2 - 6 mg/kg/dag in 2 doses. gedurende 3, liefst 6 maanden, voordat de dosis geleidelijk tot nul verminderd wordt, 1 jaar na transplantatie..
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [8]
   • Startdosering 3 - 5 mg/kg/dag in 2 doses. Onderhoudsdosering: Per os.
   • Behandelduur: 1-2 weken na transplantatie
Indicatie: Profylaxe afstotingsreactie na beenmergtransplantatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [8]
   • Start: 1 dag voor transplantatie: 3 - 5 mg/kg/dag in 2 doses. Onderhoudsdosering: Per os.
   • Behandelduur: tot 1-2 weken na transplantatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: Start op dag voorafgaand aan transplantatie 12,5 - 15 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 12,5 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: Tenminste 3 maanden. (en bij voorkeur gedurende 6 maanden) voordat de dosis geleidelijk tot nul verminderd wordt, 1 jaar na de transplantatie.
Indicatie: Rescue therapie bij colitis ulcerosa om colectomie uit te stellen
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • Start 2 mg/kg/dag, continu infuus. Onderhoudsdosering: aanpassen op geleide bloedspiegels, streefwaarde 150-250 ng/ml.
   • Behandelduur: 7 dagen. Bij klinische remissie overgaan op orale dosering.
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • Nadat met intraveneuze toediening remissie is bereikt: 5 mg/kg/dag in 2 doses.
Indicatie: Psoriasis, ernstig, refractair
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 3 - 5 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: < 3 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Toepassing uitsluitend door dermatoloog met ervaring met dit middel.

Indicatie: Ernstig constitutioneel eczeem
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [6]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dag in 2 doses. Gedurende 3-6 weken.
   • Onderhoudsdosering: 2,5 - 3 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Uitsluitend bij patienten die onvoldoende respons vertonen op intensieve lokale therapie. Toepassing uitsluitend door dermatoloog met ervaring met dit middel voor deze indicatie.
    Intensieve controle van bloeddruk en laboratoriumwaarden noodzakelijk.

Indicatie: Nefrotisch syndroom
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [7]
   • 6 mg/kg/dag in 2 doses.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Hypertensie, neurotoxiciteit (tremoren, convulsies, voorbijgaande witte stof afwijkingen), tandvleeshyperplasie, hirsutisme, hypomagnesiemie.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): nefrotoxiciteit (dosisafhankelijk, soms irreversibel), hypertensie, tremor, hoofdpijn, hyperlipidemie.

Vaak (1-10%): leukopenie, anorexia, maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, buikpijn, diarree), maagzweer, tandvleeshyperplasie, gestoorde leverfunctie, hyperglykemie (vooral in combinatie met een corticosteroïd), hyperurikemie, hyperkaliëmie, hypomagnesiëmie (vooral in de peri-transplantatieperiode), paresthesie, convulsies, spierkrampen, spierpijn, botpijn, hypertrichose, moeheid, koorts, blozen.

Soms (0,1-1%): encefalopathie met inbegrip van posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) en symptomen zoals verwardheid, agitatie, slapeloosheid, visusstoornissen, corticale blindheid, coma, parese, cerebellaire ataxie, perceptiedoofheid. Anemie, trombocytopenie, allergische huiduitslag, oedeem, gewichtstoename.

Zelden (0,01-0,1%): motorische polyneuropathie, pancreatitis, spierzwakte, micro-angiopathische hemolytische anemie, hemolytisch uremisch syndroom, menstruatiestoornissen, gynaecomastie, acute respiratoire nood, dyspneu en 'wheezing' door het capillaire-leksyndroom (oedeemvorming en shock door ernstige endotheelbeschadiging).

Zeer zelden (< 0,01%): optische schijf oedeem waaronder papiloedeem (mogelijk leidend tot permanente blindheid door benigne verhoogde intracraniële druk).

Verder zijn gemeld: migraine, (fatale) hepatotoxiciteit (cholestase, geelzucht, hepatitis en leverfalen), anafylactoïde reacties na i.v toediening, pijn aan de onderste ledematen (ook als onderdeel van het pijnsyndroom geïnduceerd door calcineurine-inhibitoren (CIPS)). Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML), polyomavirus-geassocieerde nefropathie (PVAN).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

 • psoriasis die behandeld wordt met PUVA, UVB, koolteer, bestraling of met andere immunosuppressiva;
 • psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis in combinatie met een gestoorde nierfunctie, onvoldoende onder controle gebrachte hypertensie, infecties of een maligniteit;
 • nefrotisch syndroom in combinatie met hypertensie die onvoldoende onder controle is, infecties of een maligniteit;
 • nierfunctieaandoeningen, behalve bij nefrotisch syndroom en een lichte tot matige nieraandoening.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave nefrotoxiciteit, hypertensie, verhoogde cholesterol-en triglyceridenspiegels.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Overmatige immunosuppressie leidt tot verhoogde vatbaarheid voor infecties (vaak met opportunistische pathogenen) en meer kans op maligniteiten (met name van de huid) en lymfoproliferatieve afwijkingen. Activering van latente polyomavirusinfecties die kunnen leiden tot polyomavirus-geassocieerde nefropathie (PVAN), voornamelijk tot BK-virusnefropathie of tot JC-virus-geassocieerde progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) werd waargenomen. Daarom gelijktijdig gebruik van ciclosporine met andere immunosuppressiva (m.u.v. corticosteroïden) voor onderhoudsbehandeling met voorzichtigheid toepassen. Voor aanvang van de behandeling biopten nemen, m.n. van eventueel aanwezige huidlaesies, die mogelijk maligne of premaligne zijn.

Wees voorzichtig bij hyperurikemie, en bij de injectievloeistof bij een allergische predispositie of indien voorheen is behandeld met een preparaat dat macrogolglycerolricinoleaat bevat. De patiënt de eerste 30 minuten van de infusie continu controleren en geregeld daarna; indien anafylaxie optreedt moet de infusie worden gestaakt. Anafylactoïde reacties kunnen worden voorkomen door vooraf een antihistaminicum toe te dienen.

Voor en na de eerste maand van de behandeling de lipidenspiegel controleren; bij gestegen waarden inname van voedingsvetten beperken en zo nodig verlaging van de dosis overwegen. Bij een verhoogde lipidenspiegel dosisreductie of vetreductie in het dieet overwegen.

Vooraf moeten actieve herpes simplex-infecties genezen zijn. Huidinfecties met Staphylococcus aureus behandelen.

Tijdens behandeling de bloeddruk en kaliumspiegel regelmatig controleren. Hypertensie behandelen bij voorkeur met een antihypertensivum dat niet interfereert met de farmacokinetiek van ciclosporine. Bij psoriasis staken van de behandeling overwegen als hypertensie niet met de gebruikelijke therapeutische maatregelen onder controle wordt gebracht.

Het optreden van een niet-cardiogeen pulmonaal oedeem als gevolg van het capillaire-leksyndroom is mogelijk.

Het risico van verhoogde intracraniële druk is groter door ciclosporine toediening, bij constatering de behandeling staken om permanente blindheid te voorkomen.

Bij neurologische symptomen verdient het aanbeveling de magnesiumconcentratie te bepalen en zo nodig magnesium aan te vullen; m.n. in de peri-transplantatieperiode kan hypomagnesiëmie optreden.

Zowel creatinine- en ureumspiegels (in verband met de nefrotoxiciteit; vooral bij ouderen) als bilirubine en leverenzymen in het serum nauwkeurig controleren. Zo nodig moet de dosis worden aangepast. Indien het serumcreatinine meer dan 30% boven de uitgangswaarde stijgt, de dosering met 25–50% verlagen bij de behandeling van psoriasis, atopische dermatitis, nefrotisch syndroom of reumatoïde artritis. Indien het serumcreatininegehalte niet binnen een maand lager wordt, toediening van ciclosporine staken. Het serumcreatininegehalte frequenter bepalen indien tevens een NSAID wordt gebruikt. Bij een achteruitgaande nierfunctie of neurologische symptomen rekening houden met een mogelijke activering van latente polyomavirus–infecties (kans op nefropathie of encefalopathie). Bij nefrotisch syndroom een nierbiopsie verrichten indien de therapie langer dan 1 jaar duurt.

Bij beenmergtransplantatie is nauwkeurige controle op verschijnselen wijzend op een graft-versus-host-ziekte, noodzakelijk. Indien zich hiervan ernstige symptomen voordoen, dient overschakeling op andere immunosuppressiva te worden overwogen.

De preparaten bevatten alcohol, wat bij bepaalde groepen patiënten schadelijk kan zijn.

Bij gebruik van ciclosporine bestaat er meer kans op huidmaligniteiten indien psoriasis in het verleden langdurig is behandeld met PUVA- of UVB-therapie; na behandeling met ciclosporine minimaal 2–3 dagen wachten voor lichttherapie gestart kan worden. Bij psoriasis en atopische dermatitis excessieve blootstelling aan UV–stralen vermijden. Gezien de ernst van de bijwerkingen langdurige toepassing van ciclosporine voor psoriasis vermijden. Tijdens de behandeling van atopische dermatitis optredende lymfadenopathie regelmatig controleren. Indien lymfadenopathie niet verdwijnt ondanks het feit dat de aandoening minder ernstig wordt, een biopsie verrichten om een lymfoom uit te sluiten.

 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Ciclosporine is substraat voor CYP3A4 en P-gp, en remt de transporters BCRP en OATP1B.

Relevant:
Absorptie: de concentratie daalt door colesevelam of colestyramine. Ciclosporine moet ten minste 4 uur vóór colesevelam of colestyramine worden ingenomen.

De concentratie daalt door orlistat.

De concentratie kan dalen door octreotide. Dit is gemeld voor de oude farmaceutische vorm met olijfolie (Sandimmune® capsule). Dit product is niet meer verkrijgbaar en is vervangen door Neoral® zachte capsule. Deze capsule bevat een micro-emulsie en geen olijfolie. Met Neoral® zachte capsule is de interactie niet gemeld.

Afname ciclosporine: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren, bosentan, clindamycine, cyclofosfamide, etravirine, modafinil en oxcarbazepine. Bovendien stijgt de dalconcentratie van bosentan.

Toename ciclosporine: de concentratie stijgt door amiodaron, azitromycine, krachtige CYP3A4-remmers, danazol, diltiazem, fluconazol, imatinib, letermovir, nicardipine, HIV-proteaseremmers, ticagrelor en verapamil. Bovendien kan de concentratie van letermovir en ticagrelor stijgen door ciclosporine.

Ciclosporine remt het metabolisme van: antracyclines, atorvastatine, dabigatran, edoxaban, etoposide, everolimus, HCV-middelen, rosuvastatine, simvastatine en tofacitinib.

Ciclosporine verhoogt de concentratie van sirolimus, en verhoogt de snelheid en mate van de absorptie van sirolimus. Zie verder sirolimus.

Toename toxiciteit: de nefrotoxiciteit kan worden versterkt door nefrotoxische stoffen, de nierfunctie moet worden gecontroleerd.

Methotrexaat en ciclosporine kunnen elkaars concentratie verhogen en toxiciteit versterken.

Overig effect: de concentratie van aliskiren, ambrisentan en digoxine kan stijgen.

Bij combinatie met colchicine is spiertoxiciteit gemeld, veelal bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Niet relevant:
Toename ciclosporine: de concentratie stijgt door carvedilol, ezetimib, isavuconazol en metronidazol.

Ciclosporine remt het metabolisme van: caspofungine, ezetimib, felodipine, fidaxomicine, lercanidipine, repaglinide en sitagliptine.

De AUC van docetaxel en paclitaxel kan toenemen na orale toediening van de intraveneuze vorm van docetaxel of paclitaxel. Andersom neemt de AUC van ciclosporine af.

Overig effect: de nefrotoxiciteit kan toenemen bij gebruik van chinolonen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met cimetidine, fibraten, micafungine, norethisteron, orale anticonceptiva, sevelameer of tacrolimus. De fabrikant van tacrolimus ontraadt de combinatie en adviseert tacrolimus niet eerder dan 12-24 uur na staken van ciclosporine te starten.

Niet beoordeeld: ciclosporine remt de enterohepatische kringloop van mycofenolzuur waardoor de mycofenolzuurconcentratie kan dalen. Zie verder mycofenolzuur.


Toename ciclosporine: de concentratie kan stijgen door allopurinol, amlodipine, chloroquine, doxycycline, methylprednisolon en propafenon.

Een toegenomen concentratie ongebonden ciclosporine is waargenomen bij gelijktijdige toediening van intraveneuze vetemulsie.

Ciclosporine remt het metabolisme van: prednisolon.

Overig effect: de nefrotoxiciteit kan toenemen door cefalosporines en vancomycine.

De hyperkaliëmie kan worden versterkt door kaliumzouten, RAAS-remmers of door kaliumsparende diuretica.

De biologische beschikbaarheid van diclofenac kan toenemen.
Bij combinatie van ciclosporine-oogdruppels met corticosteroïdoogdruppels is voorzichtigheid geboden, omdat de effecten op het immuunsysteem in theorie versterkt kunnen worden.

Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Gebruik van grapefruit(sap) wordt ontraden.

Interacties immunosuppressiva algemeen

Relevant:
Levende vaccins: vaccinatie met levende micro-organismen tijdens immunosuppressieve therapie (behalve cutaan toegediend pimecrolimus of tacrolimus) kan een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. De combinatie moet worden vermeden.
Niet-levende vaccins: tijdens gebruik van immunosuppressiva kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan.
De werking van immunocyanine kan worden verminderd.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met allergenen van natuurlijke oorsprong.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Novartis Pharma B.V. , SmPC Sandimmune (RVG 09846) 22-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Teva Nederland BV, SmPC Ciqorin (RVG 111629) 01-09-2014, www.cbg-meb.nl
 3. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 4. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde., CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Inflammatoire darmziekten bij Kinderen, 2007, 114-115
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 nov 2019
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 nov 2019
 7. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 8. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Niet geven aan patienten met een nierfucntiestoornis.
Bij patiënten met het nefrotisch syndroom en met een verstoorde nierfunctie, mag de initiële dosis 2,5 mg/kg/dag niet overschrijden

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 15 augustus 2017 10:49: Leeftijds ondergrens voor transplantatie indicaties gewijzigd naar 1 maand ipv 1 jaar conform praktijk
 • 15 augustus 2017 10:47: IV doseeradvies bij solide orgaan transplantatie toegevoegd
 • 15 juli 2015 14:16: Indicatie solide orgaan transplantatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin
 • 14 juli 2015 15:47: Indicatie beenmergtransplantatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin
 • 14 juli 2015 15:40: Indicatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin

Wijzigingen