Abatacept

Stofnaam
Abatacept
Merknaam
Orencia
ATC code
L04AA24
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Abatacept is een humaan fusie-eiwit geproduceerd met recombinant-DNA-techniek. Voor activatie van T-lymfocyten zijn herkenning van een specifiek antigeen door een T-cel receptor en een co-stimulatiesignaal nodig. Abatacept remt co-stimulatie door selectieve binding aan CD80- en CD86-receptoren. Door verminderde activatie van humane T-lymfocyten wordt de productie van antigeenspecifiek TNF-α, interferon-γ en interleukine-2 door T-lymfocyten geremd.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende kinetische parameters zijn gevonden na toediening van 10 mg/kg abatacept (kinderen 6-17 jaar, gem. 40 kg):
Cl: 0,4 ml/h/kg,
Vd: 0,12 l/kg,
t½: 11,4 dagen.

Label dosisadvies Kinderformularium

JIA:
<6 jaar: off label,
≥6 jaar: on-label
Therapieresistente FSGS: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

JIA:
6-17 jaar, <75 kg: 10 mg/kg,
≥75 kg: volwassen dosering, max 1000 mg. Na de initiële dosering toedienen na 2 en 4 weken en daarna elke 4 weken.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 250 mg

Opl voor inj in voorgevulde spuit ---> 50 mg, 87,5 mg, 125 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Juveniele Idiopathische Arthritis (JIA)
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1] [2]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dosis 1 x per 2 weken. in week 0,2 en 4.
   • Onderhoudsdosering: 10 mg/kg/dosis 1 x per 4 weken.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten

   • Er is geen evidence omtrent het gebruik van abatacept bij kinderen <6 jaar bij JIA. Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (reumatologie) die ervaring heeft met het gebruik van abatacept voor deze indicatie.

  • 6 jaar tot 18 jaar en 75 tot 100 kg
   [1] [2]
   • Startdosering: 750 mg/dosis 1 x per 2 weken. in week 0,2 en 4.
   • Onderhoudsdosering: 750 mg/dosis 1 x per 4 weken.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten

  • 6 jaar tot 18 jaar en ≥ 100 kg
   [1] [2]
   • Startdosering: 1.000 mg/dosis 1 x per 2 weken. in week 0,2 en 4.
   • Onderhoudsdosering: 1.000 mg/dosis 1 x per 4 weken.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten

  • 6 jaar tot 18 jaar en < 75 kg
   [1] [2]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dosis 1 x per 2 weken. in week 0,2 en 4.
   • Onderhoudsdosering: 10 mg/kg/dosis 1 x per 4 weken.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten

 • Subcutaan
  • ≥ 2 jaar en 10 tot 25 kg
   • 50 mg/dosis 1 x per week.
  • ≥ 2 jaar en 25 tot 50 kg
   • 87,5 mg/dosis 1 x per week.
  • ≥ 2 jaar en ≥ 50 kg
   • 125 mg/dosis 1 x per week.
Therapieresistente Focale Segmentale GlomeruloSclerose (FSGS)
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 18 jaar en < 75 kg
   [3]
   • 10 mg/kg/dosis, éénmalig. Indien nodig kunnen meerdere doses gegeven worden; de eerste 3 doses om de 2 weken, daarna elke 4 weken doseren.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten.

   • Er is weinig evidence omtrent het gebruik van abatacept bij kinderen met FSGS. Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (nefrologie) die ervaring heeft met het gebruik van abatacept voor deze indicatie.

  • 6 jaar tot 18 jaar en 75 tot 100 kg
   [3]
   • 750 mg/dosis, éénmalig. Indien nodig kunnen meerdere doses gegeven worden; de eerste 3 doses om de 2 weken, daarna elke 4 weken doseren..
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten.

   • Er is weinig evidence omtrent het gebruik van abatacept bij kinderen met FSGS. Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (nefrologie) die ervaring heeft met het gebruik van abatacept voor deze indicatie.

  • 6 jaar tot 18 jaar en ≥ 100 kg
   [3]
   • 1.000 mg/dosis, éénmalig. Indien nodig kunnen meerdere doses gegeven worden; de eerste 3 doses om de 2 weken, daarna elke 4 weken doseren.
   • Advies inname/toediening:

    Toedienen als i.v. infusie gedurende 30 minuten.

   • Er is weinig evidence omtrent het gebruik van abatacept bij kinderen met FSGS. Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (nefrologie) die ervaring heeft met het gebruik van abatacept voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Vaak: infectie van de bovenste luchtwegen (waaronder sinusitis, nasofaryngitis en rhinitis), otitis (media en externa), hematurie, pyrexie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): bovenste luchtweginfecties (waaronder tracheïtis, nasofaryngitis).

Vaak (1-10%): infecties van de lagere luchtwegen (inclusief bronchitis), pneumonie, influenza en bij COPD tevens COPD-exacerbaties. Urineweginfecties, herpes infecties (waaronder herpes simplex, orale herpes en herpes zoster), rinitis, hoest, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, mondulcera, stomatitis aphthosa, dyspepsie, huiduitslag (inclusief dermatitis), alopecia, jeuk, hypertensie, blozen, vermoeidheid, astenie, pijn in de extremiteiten, hoofdpijn, duizeligheid, paresthesieën, leverfunctiestoornissen, leukopenie, conjunctivitis.

Soms (0,1-1%): gastritis, tandinfectie, sepsis, skeletspierstelselinfecties, huidabces, verminderde gezichtsscherpte, droge ogen, droge huid, erytheem, overmatig zweten, urticaria, overgevoeligheidsreacties en anafylaxie, artralgie, meer kans op bloeduitstortingen, psoriasis, onychomycose, depressie, angst, slaapstoornis, amenorroe, menorragie, bronchospasmen, piepen, dyspneu, hypotensie, opvliegers, tachycardie, bradycardie, palpitaties, vasculitis, migraine, pyelonefritis, gewichtstoename, trombocytopenie, huidpapilloom, basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom.

Zelden (0,01-0,1%): bacteriëmie, tuberculose, maagdarminfectie, lymfoom, maligne longneoplasme.

Bij kinderen met JIA is tevens vaak gemeld: infectie bovenste luchtwegen (waaronder sinusitis, nasofaryngitis en rinitis), otitis media, otitis externa, hematurie, koorts. Bij de injectie is gemeld: reacties op de injectie zoals beklemd gevoel in de keel, dyspneu.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige en onbeheersbare infecties zoals sepsis en opportunistische infecties. De behandeling niet beginnen bij actieve infecties met inbegrip van chronische of lokale infecties.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij ouderen, bij een voorgeschiedenis van recidiverende infecties of bij onderliggende ziekten die een predispositie kunnen vormen voor infecties. Bij ouderen (> 65 j.) komen ernstige infecties vaker voor. Bij COPD zijn met abatacept ernstige bijwerkingen gezien, waaronder COPD-exacerbaties. Voorafgaand aan behandeling controleren op latente tuberculose en virale hepatitis. Bij overzetten van een TNF-α-blokker op abatacept controleren op tekenen van infecties.

De mogelijkheid bestaat dat de afweer tegen infecties en maligniteiten wordt aangetast. De mogelijke rol van abatacept op de ontwikkeling van maligniteiten is onbekend. Patiënten – in het bijzonder bij risicofactoren voor huidkanker – regelmatig controleren op aanwezigheid van niet-melanotische huidkanker.

Bij ernstige allergische of anafylactische reacties de behandeling permanent staken. Bij optreden van neurologische symptomen die duiden op progressieve multifocale leukencefalopathie de behandeling onmiddellijk staken. Bij optreden van een ernstige infectie de behandeling staken.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met verminderde gezichtsscherpte en duizeligheid.

Een test voor bloedglucose die glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) bevat, niet gebruiken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: bij combinatie met de TNF-α-antagonist etanercept is een hogere incidentie van ernstige infecties waargenomen dan bij behandeling met etanercept alleen. De combinatie met een TNF-α-antagonist wordt ontraden.

Vaccinatie met levende micro-organismen tijdens of binnen 3 maanden na staken van abatacept wordt ontraden.

Niet beoordeeld: de veiligheid en effectiviteit van combinatie met anakinra of rituximab staat niet vast.

Vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen zijn tijdens immunosuppressieve therapie mogelijk minder effectief door een verminderde immuunrespons. Ong. 50% van de patiënten ontwikkelden voldoende antistoftiters na toediening van pneumokokkenvaccin, en ong. 60% na toediening van influenzavaccin.

Interacties immunosuppressiva algemeen

Relevant:

Levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): vaccinatie met levende micro-organismen tijdens immunosuppressieve therapie (behalve cutaan toegediend pimecrolimus of tacrolimus) kan een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): tijdens gebruik van immunosuppressiva kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan.

De werking van immunocyanine kan worden verminderd.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met allergenen van natuurlijke oorsprong.

IMMUNOSUPPRESSIVA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SELECTIEVE IMMUNOSUPPRESSIVA

Eculizumab

Soliris, Epysqli
L04AA25

Leflunomide

Arava
L04AA13

Mycofenolaatmofetil

Cellcept, Myfenax
L04AA06
L04AA04

Upadacitinib

Rinvoq
L04AA44
OVERIGE IMMUNOSUPPRESSIVA

Azathioprine

Imuran
L04AX01

Methotrexaat

Emthexate, Metoject, Injexate
L04AX03
TUMORNECROSEFACTOR-ALFA-ANTAGONISTEN

Adalimumab

Humira, Amgevita, Hyrimoz, Idacio, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Enbrel
L04AB01

Golimumab

Simponi
L04AB06

Infliximab

Remicade, Inflectra, Flixabi, Remsima, Zessly
L04AB02
INTERLEUKINEREMMERS

Anakinra

Kineret
L04AC03

Basiliximab

Simulect
L04AC02

Canakinumab

Ilaris
L04AC08

ixekizumab

Taltz
L04AC13

Secukinumab

Cosentyx
L04AC10

Tocilizumab

RoActemra, Tyenne
L04AC07

Ustekinumab

Stelara
L04AC05
CALCINEURINEREMMERS

Ciclosporine

Neoral, Sandimmune
L04AD01

Tacrolimus

Prograft, Modigraf, Adport, Tacni, Advagraf, , Envarsus, Conferoport, Dailiport, Tacforius
L04AD02

Referenties

 1. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, SPC Orencia (EU/1/07/389/001->003) 12-04-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. A van Royen. , Expert opinie sectie kinderreumatologie JIA 2-6 jaar., 9 april 2015
 3. Yu CC et al. , Abatacept in B7-1-positive proteinuric kidney disease., N Engl J Med., 2013, 19;369(25), 2416-23
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Verminderde nierfunctie), , Geraadpleegd 12 juni 2018
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen&voorzorgen), Geraadpleegd 17 feb 2016

Wijzigingen

 • 18 februari 2016 14:02: NIEUW TOEGEVOEGD
 • 18 februari 2016 14:02: NIEUW TOEGEVOEGD EB ADVIES

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering