Basiliximab

Stofnaam
Basiliximab
Merknaam
Simulect
ATC code
L04AC02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toediening
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie acute orgaan rejectie:  1-17 jaar:
< 35 kg: 2 doses van 10 mg
> 35 kg: 2 doses van 20 mg
1e dosis 2 uur voor de transplantatie, 2e dosis 4 dagen na de transplantatie
 

Eigenschappen

Basiliximab is een chimere monoklonaal antilichaam, gericht tegen de interleukine-2 receptor (CD25-antigeen) van geactiveerde humane T-lymfocyten. Hierdoor wordt voorkómen dat interleukine-2 de T-lymfocyten kan stimuleren tot T-celproliferatie. De werking van basiliximab houdt aan zolang de serumspiegel > 0,2 microg/ml is. Werkingsduur: 4–6 weken.

Farmacokinetiek

Bij kinderen 1-11 jaar zijn het verdelingsvolume en de klaring tot ongeveer 50% verminderd ten opzichte van volwassenen [SmPC Simulect]

  Vd (steady state) T1/2 Klaring
1 -11 jaar, n=25 4,8 ± 2,1 l 9,5 ± 4,5 dagen 17 ± 6 ml/uur
12 - 16 jaar, n=14 7,8 ± 5,1 l 9,1 ± 3,9 dagen 31 ± 19 ml/uur

 

Doseringen

Immuunsuppressie bij niertransplantatie
 • Intraveneus
  • < 35 kg
   [4]
   • Startdosering: Binnen 2 uur voor de transplantatie: 10 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 4 dagen na de transplantatie. 10 mg/dosis, éénmalig.
  • ≥ 35 kg
   [4]
   • Startdosering: Binnen 2 uur voor de transplantatie 20 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering:
    4 dagen na de transplantatie.
      20
    mg/dosis, éénmalig.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 10 mg + 5 ml oplosm, 20 mg + 5 ml solvens

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen werd vaker rinitis, pyrexie, hypertrichose, urineweginfectie, hypertensie, bovenste luchtweginfectie, virale infectie, sepsis en obstipatie gemeld dan bij volwassenen. [SmPC]

Bijwerkingen algemeen

De symptomen die worden aangetroffen zijn een gevolg van de aandoening en de totale immunosuppressie met comedicatie.

Meest frequent (> 20%): misselijkheid, obstipatie, diarree, hoofdpijn, bovenste luchtweginfecties, hypertensie, perifeer oedeem, hyperkaliëmie, hypercholesterolemie, toename van creatinine in het bloed, hypofosfatemie, anemie, urineweginfectie, gewichtstoename en pijn.

Zelden: ernstige allergische reacties zoals huiduitslag, urticaria, jeuk, niezen, piepen, bronchospasmen, dyspneu, pulmonaal oedeem, hartfalen, hypotensie, tachycardie, respiratoir falen en capillaire-leksyndroom.

Individuele gevallen van 'cytokine release syndrome' zijn gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij begin van de behandeling zijn overgevoeligheidsreacties gemeld: anafylaxie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Basiliximab uitsluitend toedienen als het absoluut zeker is dat de patiënt het transplantatieorgaan en bijbehorende immunosuppressie gaat krijgen.

Bij circa 3,5% van de patiënten treedt een antilichaamreactie op tegen het gehumaniseerd muizenmonoklonaal antilichaam. Latere behandeling met antilymfocyt-antilichaam van de muis hoeft overigens geen antilichaamreactie op te roepen. Indien een ernstige overgevoeligheidsreactieoptreedt, de behandeling met basiliximab permanent staken. Als patiënten, eerder behandeld met basiliximab, opnieuw worden blootgesteld aan een volgende therapiekuur met dit geneesmiddel, moet voorzichtigheid in acht worden genomen. Patiënten die eerder zijn behandeld met basiliximab waarbij de immunosuppressie vroegtijdig werd onderbroken bleken een vergroot risico van acute overgevoeligheidsreacties te hebben bij een nieuwe toediening van basiliximab voor een volgende transplantatie.

Immunosupressieve bijwerkingen: Bij immunosuppressieve therapie bestaat een groter risico van het ontwikkelen van lymfoproliferatieve stoornissen en is de vatbaarheid voor infectie vergroot waaronder opportunistische infecties (met bv. CMV of het BK-virus), dodelijke infecties en sepsis.

De werkzaamheid en veiligheid ter preventie van afstoting bij andere organen dan de nier zijn niet aangetoond; in kleine studies bij harttransplantatie zijn ernstige cardiale bijwerkingen gemeld. Er zijn relatief weinig gegevens over het gebruik van basiliximab bij ouderen.

Interacties

Niet beoordeeld:
azathioprine verlaagt de totale klaring met ong. 20% en mycofenolzuur met ong. 50%.

Interacties immunosuppressiva algemeen

Relevant:

Levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): vaccinatie met levende micro-organismen tijdens immunosuppressieve therapie (behalve cutaan toegediend pimecrolimus of tacrolimus) kan een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): tijdens gebruik van immunosuppressiva kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan.

De werking van immunocyanine kan worden verminderd.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met allergenen van natuurlijke oorsprong.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 06-05-2019
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 juni 2018
 4. Novartis Europharm Limited, SPC Simulect (EU/1/98/084/001-002) 18-05-2018, www.ema.europa.eu

Wijzigingen

 • 06 mei 2019 08:49: PK gegevens toegevoegd obv SmPC Simulect

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering