Thymocyten immunoglobuline

Stofnaam
Thymocyten immunoglobuline
Merknaam
ATG
ATC code
L04AA04

Thymocyten immunoglobuline

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Thymoglobuline: niet geregistreerd voor kinderen
ATG fresenius: niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. (konijn) 20 mg/ml 5 ml
Conc. voor infusieopl. (paard) 20 mg/ml 5 ml
Poeder voor infusieopl. (konijn) 25 mg + 5 ml oplosm.

Eigenschappen

Antihumaan T-lymfocytenimmunoglobuline is een selectief immunosuppressivum gericht tegen T-lymfocyten. Deze ondergaan lysis die de immuunreactie van de lymfocyten blokkeert.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Beenmergtransplantatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • ATG konijn Fresenius: Volgens behandelprotocol en onder supervisie hematoloog

Afstotingsreactie bij niertransplantatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Thymoglobuline konijn: Volgens behandelprotocol en onder supervisie nefroloog

Aplastische anemie en voorbereiding beenmergtransplantatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Thymoglobuline konijn: Volgens behandelprotocol en onder supervisie hematoloog/immunoloog

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

IMMUNOSUPPRESSIVA

SELECTIEVE IMMUNOSUPPRESSIVA

Abatacept

Orencia
L04AA24

Belimumab

Benlysta
L04AA26

Eculizumab

Soliris
L04AA25

Everolimus

Afinitor, Votubia, Certican
L04AA18

Fingolimod

Gilenya
L04AA27

Leflunomide

Arava
L04AA13

Mycofenolaatmofetil

Cellcept, Myfenax
L04AA06
OVERIGE IMMUNOSUPPRESSIVA

Azathioprine

Imuran, Azafalk
L04AX01

Methotrexaat

Emthexate, Metoject
L04AX03

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): cytomegalievirusinfectie, urineweginfectie, neutropenie. Hoofdpijn, tremor. Braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, dysfagie. Pyrexie, koude rillingen. Vaak (1-10%): Maligniteit. Bacteriële sepsis, pneumonie, pyelonefritis, herpesinfectie, influenza, orale candidiasis, bronchitis, rinitis, sinusitis, nasofaryngitis, huidinfectie, serumziekte. Lymfoproliferatieve stoornis. Pancytopenie, trombocytopenie, anemie, leukopenie. Anafylactische shock, anafylactische reactie, overgevoeligheidsreacties (blozen, dyspneu, hoesten, huiduitslag, oedeem). Hyperlipidemie. Paresthesie. Fotofobie. Tachycardie. Hypo- of hypertensie, veno-occlusieve ziekte. Epistaxis. Stomatitis. Hyperbilirubinemie. Erytheem, pruritus. Myalgie, artralgie, rugpijn, skeletspierstijfheid. Renale tubulaire necrose, hematurie. Asthenie, pijn op de borst, hyperthermie, slijmvliesontsteking, perifeer oedeem. Verhoogde creatininewaarde in bloed, positieve test voor cytomegalovirus-antigeen, verhoogde waarde C-reactief proteïne. Soms (0,1-1%): infectie op de katheterplaats, Epstein-Barrvirusinfectie, maagdarminfectie, erysipelas, wondinfectie. Polycytemie. Vochtretentie, hypercholesterolemie. Shock, lymfokèle. Reflux-oesofagitis, dyspepsie. Geneesmiddeleneruptie. Nierfalen, niernecrose. Stijging van leverenzymwaarden. Zelden (0,01–0,1%): Perifere tromboflebitis. Hemolyse. Cytokine releasesyndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor konijneneiwit. Acute of (chronisch) actieve infecties die niet afdoende behandeld worden. Ernstige trombocytopenie (aantal trombocyten < 50 × 109/l). Patiënten met maligne tumoren tenzij stamceltransplantatie onderdeel van de behandeling uitmaakt.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave anafylactische reacties, overvulling.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Thymocytenglobuline alleen toedienen onder strikt medisch toezicht, bij voorkeur in gespecialiseerde centra met voorzieningen voor behandeling van ernstige allergische reacties. De patiënt na elke injectie gedurende 30 minuten observeren. Premedicatie met corticosteroïden en antihistaminica verlagen zowel de incidentie als de ernst van de meest ernstige bijwerkingen. Bij milde allergische reacties met onder andere antihistaminica behandelen, bij ernstige reacties de behandeling staken. Bij patiënten die al eerder konijnen-immunoglobulinen hebben toegediend gekregen neemt het risico van een anafylactische reactie toe als gevolg van mogelijke sensibilisatie. Het bloedbeeld tot twee weken na de behandeling controleren. Voorzichtigheid is geboden bij leveraandoeningen en bij cardiovasculaire stoornissen, hypotensie of hartfalen overwegen de infusie te vertragen of onderbreken. In het eerste jaar na transplantatie van een vast orgaan ontwikkelde de meerderheid van de patiënten een infectie van bacteriële, virale of mycotische origine. De meerderheid van deze infecties zijn gewoonlijk goed te behandelen. Er zijn geïsoleerde meldingen gedaan van levensbedreigende of zelfs fatale infecties. Door goede bewaking en profylactische behandeling kan het aantal infecties worden beperkt. Bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan, wordt controle van de cytomegalovirus- en Epstein-Barrvirus-status en adequate preventieve therapie aanbevolen. Bij de productie van thymocytenglobuline worden humane bloedcomponenten gebruikt. Het risico van overdracht van infectieuze agentia, met name virussen zonder envelop zoals parvovirus B19, kan niet worden uitgesloten.

Interacties

Interacties immunosuppressiva algemeen

Relevant:

Levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): vaccinatie met levende micro-organismen tijdens immunosuppressieve therapie (behalve cutaan toegediend pimecrolimus of tacrolimus) kan een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins (zie inleidende tekst Vaccins, Algemene opmerkingen): tijdens gebruik van immunosuppressiva kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan.

De werking van immunocyanine kan worden verminderd.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met allergenen van natuurlijke oorsprong.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 juni 2018
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 05 jan 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering