Varicellazostervaccin

Stofnaam
Varicellazostervaccin
Merknaam
Provarivax
ATC code
J07BK01

Varicellazostervaccin

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Levend, verzwakt varicella-zoster-virus (Oka/Merck-stam), gekweekt in menselijke diploïde cellen. Werking: na 2–4 weken. Werkingsduur: tot 9 jaar na tweede vaccinatie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Varicella vaccinatie:
> 9 maanden -12 maanden : 2 doses IM/SC met tenminste 3 maanden interval
>
12 maanden -13 jaar:
2 doses IM/SC met tenminste 1 maand interval
>13 jaar: 2 doses IM/SC met 1-2 maanden interval

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.susp. (Oka/Merck-stam) > 1350 pfu + 0.5 ml oplosm.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Actieve immunisatie tegen varicella zoster
 • Intramusculair
  • 9 maanden tot 12 maanden
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van tenminste 3 maanden.

  • 12 maanden tot 13 jaar
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van tenminste 1 maand

   • Kinderen met een asymptomatische hiv-infectie [CDC-klasse 1] met een leeftijdsspecifiek CD4+-T-lymfocytenpercentage > 25 % moeten twee doses krijgen, met een interval van 12 weken.

  • ≥ 13 jaar
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van 1-2 maanden

 • Subcutaan
  • 9 maanden tot 12 maanden
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van tenminste 3 maanden

  • 12 maanden tot 13 jaar
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van tenminste 1 maand

   • Kinderen met een asymptomatische hiv-infectie [CDC-klasse 1] met een leeftijdsspecifiek CD4+-T-lymfocytenpercentage > 25 % moeten twee doses krijgen, met een interval van 12 weken.

  • ≥ 13 jaar
   [1]
   • 2 doses (tenminste 1350 pfu/dosis) met een interval van 1-2 maanden

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): koorts.

Vaak (1-10%): reacties op de injectieplaats (erytheem, pijn, zwelling, uitslag). Prikkelbaarheid. Bovenste luchtweginfecties. Huiduitslag, mazelen–/rubella–achtige uitslag, varicella-achtige uitslag.

Soms (0,1-1%): infecties zoals gastro-enteritis, faryngitis, neusverkoudheid, otitis (media), conjunctivitis en influenza. Luieruitslag, jeuk, erytheem, miliaria rubra, urticaria, contactdermatitis. Anorexie, diarree, misselijkheid, braken. Huilen, slapeloosheid, slaperigheid. asthenie, hoofdpijn.

Zelden (0,01-0,1%): sinusitis, bloedneus, pulmonale congestie, piepende ademhaling, bronchitis, pneumonie. Candidiasis. Myalgie, spierstijfheid. Oorpijn. Huidmanifestaties zoals (atopische) dermatitis, eczeem, impetigo, herpes simplex, acne, blozen. Mondulcus, flatulentie, haematochezia. Lymfadenopathie, lymfadenitis, trombocytopenie. Apathie, agitatie, nervositeit, emotionele veranderingen, droomstoornissen, koortsstuipen, tremor.

Verder zijn gemeld: aplastische anemie, trombocytopenie (incl. ITP). CVA, (non–febriele) convulsies, Guillain–Barrésyndroom, myelitis transversa, Bell-verlamming, ataxie, duizeligheid, aseptische meningitis, paresthesie. Pneumonitis. Encefalitis. Anafylaxie (incl. shock), angio–oedeem, perifeer oedeem. Stevens–Johnsonsyndroom, erythema multiforme, Henoch–Schönlein–purpura, cellulitis. Postinfectieuze artritis. Hyperpigmentatie.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bloeddyscrasieën, leukemie, lymfomen of andere maligne aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel. Immunosuppressieve therapie (incl. hoge doses corticosteroïden). Ernstige immunodeficiëntie (zoals agammaglobulinemie, aids, symptomatische HIV-infectie of een leeftijdspecifiek CD4-percentage: < 25% (kinderen < 12 mnd.), < 20% (kinderen 12–36 mnd.), < 15% (kinderen 36–60 mnd.)). Actieve onbehandelde tuberculose. Koorts > 38,5 °C.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Levende vaccins (bijvoorbeeld varicella zoster-vaccin) mogen niet worden gegeven aan zuigelingen die in utero zijn blootgesteld aan infliximab tot 12 maanden na de geboorte. Toediening van een levend vaccin aan een zuigeling die borstvoeding krijgt terwijl de moeder infliximab krijgt, wordt niet aanbevolen tenzij de serumspiegels van infliximab bij de zuigeling niet aantoonbaar zijn. Deze zuigelingen kunnen een verhoogd risico op infectie lopen, waaronder ernstige gedissemineerde infectie die fataal kan worden. [DHPC]

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vanwege een risico van transmissie van het vaccinvirus tussen gezonde gevaccineerde individuen die al dan niet een varicella-achtige uitslag ontwikkelen en vatbare individuen (immuungecompromitteerden, zwangeren die niet eerder waterpokken hebben gehad, neonaten van moeders die niet eerder waterpokken hebben gehad) wordt geadviseerd gedurende de eerste zes weken na vaccinatie nauw contact te vermijden. Patiënten met een immunodeficiëntie en zonder contra-indicatie vertonen mogelijk een verminderde immunologische respons; zorgvuldig controleren op verschijnselen van varicella. Overweeg vaccinatie bij bepaalde immunodeficiëntie, zoals asymptomatische HIV-infectie, IgG subklasse deficiëntie, congenitale neutropenie, chronische granulomateuze ziekte of complementdeficiëntie, wanneer de voordelen opwegen tegen de risico's.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
Gevaccineerde personen moeten gedurende 6 weken na vaccinatie met varicellavaccin geen salicylaten gebruiken, omdat gebruik van salicylaten bij personen die zijn geïnfecteerd met het varicellazostervirus het syndroom van Reye kan veroorzaken.

Interacties vaccins algemeen:

Gelijktijdig geven van vaccins

dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met andere dode vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
parenteraal toegediende levende vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met oraal toegediende levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
twee parenteraal toegediende levende vaccins worden bij voorkeur met een interval van ten minste 4 weken toegediend. Reden hiervoor is het induceren van de productie van interferonen gedurende 1-2 weken door het ene vaccin, die kunnen interfereren met de immuunrespons op het andere vaccin. Indien dit niet mogelijk is, kunnen ze ook tegelijkertijd worden toegediend.
Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten

Deze kunnen specifieke antistoffen bevatten tegen het virus in het toegediende levende virusvaccin, waardoor de immuunrespons kan worden verzwakt. Het levende virusvaccin dient ten minste 14 dagen voor (bij ebolavaccin en varicellavaccin wordt aangegeven 1 maand) of ten minste 6 weken na (bij voorkeur 3 maanden, bij varicellavaccin wordt aangegeven 5 maanden) toediening van immunoglobulinen, bloed of bloedproducten te worden gegeven.

Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten van Nederlandse donoren bevatten geen antistoffen tegen het gelekoortsvirus; deze mogen gelijktijdig worden gegeven met het gelekoortsvaccin.

Relevant:
Levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (immunosuppressiva, corticosteroïden, bepaalde Middelen bij inflammatoire aandoeningen, veel oncolytica) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectieziekte veroorzaken. Deze combinaties moeten worden vermeden. Combinatie met corticosteroïden is in het algemeen gecontraïndiceerd zolang het corticosteroïd immunosuppressie veroorzaakt, met name bij systemisch gebruik langer dan 2 weken, echter niet bij suppletie en niet bij lokale toepassing (behalve bij grote oppervlakken onder occlusie). Oncolytica zijn: cytostatische oncolytica, CDK4- en CDK6-remmers (abemaciclib, palbociclib, ribociclib), PARP-remmers (niraparib, olaparib, rucaparib, talazoparib), proteasoomremmers (bortezomib, carfilzomib, ixazomib), tyrosinekinaseremmers met immunosuppressieve werking (zie aldaar), monoklonale antilichamen bij kanker met immunosuppressieve werking (zie aldaar), alemtuzumab, alpelisib, duvelisib, idelalisib, en overige oncolytica met een cytostatische werking (aminolevulinezuur, amsacrine, arseentrioxide, asparaginase, axicabtagen ciloleucel, eribuline, hydroxycarbamide, lenalidomide, mitotaan, panobinostat, pegaspargase, pomalidomide, talimogeen laherparepvec, temoporfine, tisagenlecleucel, trabectedine, venetoclax)

Tijdens het gebruik van monoklonale antilichamen bij kanker die immunomodulerend werken (zie aldaar) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie veroorzaken, en kan vaccinatie sowieso niet of minder effectief zijn gezien het ontbreken van een adequate immuunrespons. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (zie hierboven bij levende vaccins) kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan. Griepvaccinatie wordt sowieso aanbevolen bij personen met verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door immunosuppressieve medicatie of chemotherapie).

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met lokaal toegediend pimecrolimus of tacrolimus.

VIRALE VACCINS

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ENCEPHALITISVACCINS
J07BA02

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
INFLUENZAVACCINS

Influenzavaccin

Influvac, Influvac Tetra, Vaxigrip
J07BB02
HEPATITISVACCINS

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
MAZELENVACCINS
J07BD52
POLIOMYELITISVACCINS
J07BF03
RABIESVACCINS

Rabiësvaccin

Geinactiveerd Rabiesvaccin Merieux HDCV, Verorab
J07BG01
ROTAVIRUSDIARREEVACCINS

Rotavirus vaccin

Rotarix, Rotateq
J07BH01
GELEKOORTSVACCINS

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BM02
J07BM03
OVERIGE VIRALE VACCINS

COVID-19 vaccin

Spikevax (Moderna Biotech), Comirnaty (Pfizer BV)
J07BX03

Denguevaccin

Qdenga
J07BX04

Referenties

 1. Merck Sharp & Dohme BV, SmPC Provarivax (RVG 29215) 24-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Vertegenwoordigers van de handelsvergunninghouders van infliximab, DHPC Infliximab 07 maart 2022, https://www.cbg-meb.nl/documenten/brieven/2022/03/08/dhpc-infliximab
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 16-1-2022
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2017

Wijzigingen

 • 09 februari 2023 14:28: Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)
 • 13 december 2017 09:36: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering