Alimemazine

Stofnaam
Alimemazine
Merknaam
ATC code
R06AD01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fenothiazinederivaat, in lage dosering toegepast als antihistaminicum. Alimemazine heeft tevens een sterk sederende werking, een antiserotoninerge werking en zwakke anticholinerge en anti-alfa1adrenerge eigenschappen. Verder heeft het anti–emetische eigenschappen

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is slechts één studie waarbij de farmacokinetiek van alimemazine bij kinderen is onderzocht ( N = 6, mediaan leeftijd 6,8 jaar). De kinetische parameters uit deze studie tonen grote interindividuele variaties (t1/2 = 4,4 – 18,5 uur, mediaan 6,8 uur).

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregisteerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als tartraat) 5 mg
Drank (als tartraat) 0,5mg/ml; 5mg/ml; 40mg/ml 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Premedicatie
 • Oraal
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [3] [4] [6] [9]
   • 2 - 4 mg/kg/dosis in 1 dosis. Max: 50 mg/dag.
   • 2 uur voorafgaand aan ingreep of anesthesie toedienen,

Preventie en symptomatische behandeling van allergische aandoeningen waarbij niet-sederende antihistaminica niet of onvoldoende effectief zijn gebleken
 • Oraal
  • 3 jaar tot 5 jaar
   [9]
   • 2,5 - 10 mg/dag in 3 doses.
   • Dosering in 3 doses verdelen, waarbij in de avond een hogere dosis dan in de ochtend en middag gegeven kan worden.

  • 5 jaar tot 12 jaar
   [9]
   • 2,5 - 15 mg/dag in 3 doses.
   • Dosering in 3 doses verdelen, waarbij in de avond een hogere dosis dan in de ochtend en middag gegeven kan worden.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 10 - 20 mg/dag in 2 - 4 doses.
   • Dosering verdelen, waarbij in de avond een hogere dosis dan in de ochtend en middag gegeven kan worden.

Als adjuvans bij andere sedativa
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 0,2 - 0,5 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 10 mg/dosis.
   • Advies inname/toediening:

    'S avonds innemen

   • Geen eerste keuze middel. Vanwege beperkt aantal onderzoeken die hiernaar verricht zijn, wordt het doseeradvies van het WKZ-formularium aangehouden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Paradoxale stimulatie van het centraal zenuwstelsel kan met name bij jonge kinderen voorkomen, hetgeen gepaard kan gaan met slapeloosheid, nervositeit, verwardheid, tachycardie, tremoren en convulsies.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer zelden (< 0,01%): leukopenie, agranulocytose, hemolytische anemie. Tevens zijn gemeld: sedatie, slaperigheid, duizeligheid, gestoord coördinatievermogen, anticholinerge effecten zoals droge mond en neus, convulsies. Accommodatiestoornissen. Maag/darmstoornissen. Mictiestoornissen. Anorexie. Hypotensie, trombocytopenische purpura. Fotosensibilisatie, geelzucht. Spierslapte, rustelozebenensyndroom, extrapiramidale verschijnselen. Galactorroe, cyclusstoornissen bij de vrouw, impotentie bij mannen, gynaecomastie. Vooral bij kinderen kan paradoxale stimulatie van het zenuwstelsel voorkomen, gepaard gaande met slapeloosheid, nervositeit, verwardheid, tachycardie, tremoren en convulsies. Langdurig gebruik van hoge doses kan huidpigmentatie veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen jonger dan 2 jaar vanwege een mogelijk verband met het 'sudden infant death syndrome'.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor fenothiazinen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar vanwege de kans op sedering en ademhalingsdepressie; er is een samenhang met het 'Sudden Infant Death Syndrome'. Wees voorzichtig bij kinderen jonger dan 6 jaar vanwege meer kans op neuropsychiatrische bijwerkingen. Wees voorzichtig bij kinderen met slaapapneu in de anamnese, bij het vóórkomen van 'Sudden Infant Death Syndrome' in het gezin, wanneer kinderen minder makkelijk dan normaal spontaan wakker worden en bij erg zieke of gedehydrateerde kinderen, omdat deze kinderen een verhoogde incidentie van dystonie hebben.
Niet combineren met deptropine.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees terughoudend bij lever- en nierfunctiestoornissen, cardiovasculaire aandoeningen, organisch cerebrale stoornissen zoals epilepsie, ziekte van Parkinson, en bij mictiestoornissen, prostaathyperplasie. Bij langdurig gebruik kan tardieve dyskinesie ontstaan; de symptomen kunnen tijdelijk verergeren of zelfs nog ontstaan na staken van het gebruik. Bij langdurig gebruik periodiek oogheelkundig onderzoek verrichten. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties anitihistaminica algemeen
Niet beoordeeld:
de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Kahn A, et al, Phenothiazines and Sudden Infant Death Syndrome., Pediatrics, 1982, 70, 75-78.
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. Mitchell V, et al, A comparison of midazolam with trimeprazine as an oral premedicant for children., Anaesthesia, 1997, 52, 416-21
 4. Patel D, et al, Oral midazolam compared with diazepam-droperidol and trimeprazine as premedicants in children., Paediatr Anaesth, 1997, 7:, 287-93
 5. Sponheim S, et al., Pharmacokinetics of trimeprazine in children, Pharmacol Toxicol, 1990, 67, 243-5
 6. van der Walt JH, et al, The perioperative effects of oral premedication in children, Anaesth Intensive Care, 1990, 18, 5-10
 7. Expert opinie Landelijk Werkgroep Wiegendood, Correspondentie met NKFK dd 29 feb 2008
 8. Sanofi-Aventis Netherlands B.V, SmPC Nedeltran (RVG 01751) 4 oktober 2011, www.cbg-meb.nl
 9. Evolan Pharma AB, SmPC Alimemazin Evolan (18-12189) 10.05.2021 (Noorse SmPC), https://www.legemiddelsok.no/
 10. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 06 okt 2014
 11. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 06 okt 2014

Wijzigingen

 • 08 februari 2023 09:25: De Nederlandse SmPC is al langere tijd doorgehaald. Het doseeradvies is daarom geharmoniseerd naar de Noorse SmPC in aanvulling op de beperkte gegevens uit de literatuur.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering