Fexofenadine

Stofnaam
Fexofenadine
Merknaam
Telfast
ATC code
R06AX26
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet-sederend H1-antihistaminicum. Fexofenadine is een farmacologisch actieve metaboliet van terfenadine.

Farmacokinetiek bij kinderen

Blootstelling aan kinderen van 6 tot 11 jaar met een eenmalige dosis van 15, 30 of 60 mg fexofenadine is proportioneel en vergelijkbaar met een eenmalige dosis van respectievelijk 30, 60 en 120 mg in volwassenen. Daarom resulteert een dosis van 30 mg tweemaal daags bij kinderen in een vergelijkbare AUC en Cmax als bij volwassenen bij een dosis van 120 mg eenmaal daags.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Seizoengebonden allergische rhinitis
6-11 jaar:
60 mg/dag in 2 doses
12-18 jaar
: 120 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet omhuld (hydrochloride) 120 mg, 180 mg
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1] [2] [3]
   • 60 mg/dag in 2 doses.
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 120 mg/dag in 1 dosis. Max: 180 mg/dag. Maximale dosering per gift: 180 mg/dosis.
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

 • GFR ≥50: aanpassing van de dosering niet nodig
 • GFR 30-50: 50% van normale keerdosis, aanpassen van het doseerinterval is niet nodig.
 • GFR 10-30: 50% van normale keerdosis, aanpassen van het doseerinterval is niet nodig.
 • GFR <10: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie kunnen Cmax en halfwaardetijd van fexofenadine toenemen. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd.

Klinische gevolgen:
Verlenging van het QTc-interval kan optreden. Verder mogelijk bijwerkingen van het centraal zenuwstelsel.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn, sufheid, duizeligheid. Misselijkheid.

Soms (0,1–1%): vermoeidheid.

Verder zijn gemeld bij volwassenen: overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem, pijn op de borst, dyspneu en anafylactische reacties. Tachycardie en palpitaties (vooral bij patiënten die een cardiovasculaire aandoening hebben of hebben gehad). Diarree. Slaapstoornissen, nervositeit, nachtmerries, overmatig dromen. Huiduitslag, urticaria en jeuk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtig bij patiënten die een cardiovasculaire aandoening hebben (gehad) vanwege de kans op tachycardie en palpitaties.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Er zijn onvoldoende gegevens over de effectiviteit en veiligheid bij ouderen en bij mensen met een verminderde nier- of leverfunctie. 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Fexofenadine wordt getransporteerd door P-gp en OATP.

Niet relevant:
Afname fexofenadine: de concentratie daalt door apalutamide en lorlatinib.

Niet beoordeeld: de AUC neemt met ong. 41% af bij gelijktijdige toediening met aluminium- en magnesiumhydroxide bevattende antacida; geadviseerd wordt een tijdsinterval van ten minste 2 uur aan te houden.

Carbamazepine verlaagt de AUC met ong. 43% door inductie van intestinaal P-gp.

Grapefruit(sap) en sinaasappel(sap) kunnen de biologische beschikbaarheid verlagen door remming van transporteiwitten, de 'Organic Anion Transporting Polypeptides' (OATP) in de darm. Er treedt geen klinisch relevant effect op als een tijdsinterval van tenminste 4 uur wordt aangehouden tussen inname van grapefruit(sap) of sinaasappel(sap) en fexofenadine. 

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. sanofi-aventis Netherlands B.V., SPC Telfast 30 mg (RVG 28085) 4 nov 2013, www.cbg-meb.nl
 2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria., www.ndvd.nl, 03-12-2015
 3. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy,, 2014, Jul;69(7), 868-87
 4. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 5. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 05 juli 2019
 6. InformatoriumMedicamentorum, Interacties , Geraadpleegd 3 december 2020

Wijzigingen

 • 11 mei 2022 17:16: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 04 april 2016 14:29: De indicatie chronische urticaria is toegevoegd obv de NDVD richtlijn Chronische Spontane Urticaria

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering