Oxomemazine

Stofnaam
Oxomemazine
Merknaam
ATC code
R06AD08
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fenothiazinederivaat. Antihistaminicum met sederende en zwak anticholinerge en α1-adrenerge eigenschappen. Heeft tevens antiserotonerge en anti-emetische eigenschappen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hoest:
2 - 3 jaar:
  3.3-6.7 mg per dag in 2-3 doses
4 - 10 jaar
: 5-8.3 mg per dag in 2-3 doses
> 11 jaar
:5-10 mg per dag in 2-3 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Stroop 0.33 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 4 jaar
   [1]
   • 3,3 - 6,7 mg/dag in 2 - 3 doses.
  • 4 jaar tot 11 jaar
   [1]
   • 5 - 8,3 mg/dag in 2 - 3 doses.
  • 11 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 5 - 10 mg/dag in 2 - 3 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Vooral bij kinderen: Paradoxale stimulering van het centraal zenuwstelsel kan ook voorkomen, zoals nervositeit, verwardheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, tremoren, tachycardie en verhoogde neiging tot convulsies,

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Frequent: sedatie, slaperigheid, duizeligheid, slecht coördinatievermogen. Verder: maag-darmstoornissen (o.a. obstipatie, diarree), droge mond, anorexie, spierslapte, accommodatiestoornissen, mydriasis, palpitaties, hypotensie, urineretentie, geelzucht, erytheem, eczeem, jeuk, purpura, urticaria, oedeem en fotosensibilisatie. Rustelozebenensyndroom. Langdurig gebruik kan, vooral in hoge doses en bij ouderen, leiden tot extrapiramidale stoornissen, zoals tardieve dyskinesie. Paradoxale stimulering van het centraal zenuwstelsel kan ook voorkomen, zoals nervositeit, verwardheid, hallucinaties, prikkelbaarheid, slapeloosheid, tremoren, tachycardie en verhoogde neiging tot convulsies, vooral bij kinderen en ouderen. Zelden: angio-oedeem, anafylactische shock. Zeer zelden: leukopenie, hemolytische anemie, agranulocytose en trombocytopenische purpura.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen jonger dan 2 jaar wegens een mogelijk verband met het 'sudden infant death syndrome'

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Acute astma-aanval. Overgevoeligheid voor fenothiazinen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar vanwege de kans op sedering en ademhalingsdepressie; er is een samenhang met het 'Sudden Infant Death Syndrome'. Wees voorzichtig bij kinderen jonger dan 6 jaar vanwege meer kans op neuropsychiatrische bijwerkingen. Wees voorzichtig bij kinderen met slaapapneu in de anamnese, bij het vóórkomen van 'Sudden Infant Death Syndrome' in het gezin, wanneer kinderen minder makkelijk dan normaal spontaan wakker worden en bij erg zieke of gedehydrateerde kinderen.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Omdat de drank 7,3 gram saccharose per 10 ml bevat, is deze niet geschikt voor gebruik door patiënten met diabetes mellitus. Wees voorzichtig bij epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie, hepatische aandoeningen, urineretentie en prostaathypertrofie. Dit middel kan door pupilverwijding de oogboldruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Blootstelling aan direct zonlicht vermijden wegens kans op fotosensibilisatie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. sanofi-aventis Netherlands B.V., SPC Toplexil (RVG 05706)15 nov 2013, www.cbg-meb.nl
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 nov 2014
 3. InformatoriumMedicamentorum, Interacties , Geraadpleegd 13 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering