Atovaquon+proguanil

Stofnaam
Atovaquon+proguanil
Merknaam
Malarone, Malarone junior
ATC code
P01BB51
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Atovaquon/proguanil is een malariamiddel; schizonticide in het bloed en werkzaam tegen leverschizonten van Plasmodium falciparum. Het werkingsmechanisme van atovaquon berust waarschijnlijk op het vermogen selectief het mitochondriale elektronentransport (ter hoogte van het cytochroom bc1-complex) in de protozoën te remmen met als consequentie remming van de 'de novo' synthese van pyrimidinen, resulterend in remming van de synthese van nucleïnezuren en adenosinetrifosfaat (ATP). Proguanil is werkzaam tegen het exo-erytrocytaire stadium van Plasmodium falciparum-infecties; de actieve metaboliet cycloguanil remt de dihydrofolaatreductase activiteit van de parasiet. Daarnaast versterkt proguanil zelf de werking van atovaquon.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende farmacokinetische parameters zijn vastgesteld bij kinderen > 5 kg (SmPC Malarone Junior)

  Atovaquon Proguanil
Vd (l/kg) 8,8 20-79
T½ (uur) 24-48 12-15
Cl (l/uur) 0,5-6,3 8,7-64

De orale klaring van atovaquon en proguanil wordt groter bij een verhoogd lichaamsgewicht en is
ongeveer 70% groter bij een patiënt van 40 kg dan bij een patiënt van 20 kg.
 

Label dosisadvies Kinderformularium

Behandeling malaria tropica: On-label
Profylaxe: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe malaria:
11-20 kg: 1dd 1 tablet 62,5/25 mg,
21-30 kg: 1dd 2 tabletten a 62,5/25 mg,
31-40: 1dd 3 tabletten a 62,5/25 mg,
>40 kg: 1dd 1 Malarone tablet 250/100 mg
De veiligheid en effectiviteit van Malarone Junior voor de profylaxe van malaria in kinderen<11 kg zijn niet vastgesteld.

Behandeling malaria:
5-9 kg: 1dd 2 tabletten a 62,5/25 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen,
9-11 kg: 1dd 3 tabletten a 62,5/25 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
11-20 kg: 1 dd 1 tablet a 250/100 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
21-30 kg: 1 dd 2 tabletten a 250/100 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
31-40 kg: 1 dd 3 tablet a 250/100 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
>40 kg: 1 dd 4 tabletten a 250/100 mg, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet filmomhuld "junior": Atovaquon 62.5 mg, Proguanilhydrochloride 25 mg
Per tablet filmomhuld: Atovaquon 250 mg, Proguanilhydrochloride 100 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Behandeling ongecompliceerde malaria
 • Oraal
  • 5 tot 9 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 125/50 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

  • 9 tot 11 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 187,5/75 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

  • 11 tot 21 kg
   [2]
   • Atovaquon+proguanil: 250/100 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

  • 21 tot 31 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 500/200 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

  • 31 tot 41 kg
   [2]
   • Atovaquon+proguanil: 750/300 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

  • ≥ 41 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 1000/400 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    3 dagen

Profylaxe malaria
 • Oraal
  • 5 tot 9 kg
   [3]
   • Atovaquon/proguanil: 31,25 /12,5 mg/dag in 1 dosis 

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

  • 9 tot 11 kg
   [3]
   • Atovaquon/proguanil: 46,875 /18,75 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

  • 11 tot 21 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 62,5/25 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

  • 21 tot 31 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 125/50 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

  • 31 tot 41 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 187,5/75 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

  • ≥ 41 kg
   [2]
   • Atovaquon/proguanil: 250/100 mg/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    De profylaxe van malaria moet:
    • 24 tot 48 uur vóór het betreden van het malariarisicogebied worden gestart
    • gedurende de verblijfsperiode worden gebruikt
    • tot 7 dagen na het verlaten van het risico gebied worden gecontinueerd

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
Bij gebruik als profylacticum
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
Bij gebruik als profylacticum
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Niet geven
Bij gebruik als profylacticum
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
NIet geven
Bij gebruik als profylacticum

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.

Vaak (1-10%): allergische reacties. Koorts, anorexie. Hoesten. Abnormale dromen, depressie. Slapeloosheid, duizeligheid. Huiduitslag, jeuk. Anemie, neutropenie. Hyponatriëmie, verhoogde leverenzymspiegels.

Soms (0,1-1%): hartkloppingen. Angst. Stomatitis. Haaruitval, urticaria. Verhoogde amylasespiegels.

Zelden (0,01-0,1%): hallucinaties.

Verder zijn gemeld: angio-oedeem, anafylaxie, vasculitis. Tachycardie. Paniekaanval, huilen, nachtmerries, psychotische aandoening. Insult. Maagpijn. Hepatitis, cholestase. Fotosensibilisatie, blaren, huidexfoliatie, Stevens-Johnsonsyndroom, erythema multiforme. Pancytopenie (bij ernstig verminderde nierfunctie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Als prophylacticum gecontra-indiceerd bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij braken binnen één uur na inname, een nieuwe dosering innemen.

Bij voorkeur de tablet(ten) steeds op hetzelfde tijdstip van de dag, met voedsel of een zuiveldrank in zijn geheel innemen. Malarone Junior bij voorkeur heel innemen; bij slikproblemen bij kleine kinderen kunnen de tabletten vlak voor inname worden fijngemaakt en met voedsel worden ingenomen.

Indien geen voedsel wordt verdragen kunnen de tabletten ook zonder voedsel worden ingenomen; de systemische blootstelling aan atovaquon is dan echter met een factor 2–3 verlaagd.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Atovaquon/proguanil is effectief tegen stammen van P. falciparum die gevoelig en ongevoelig zijn voor andere malariamiddelen. Bij een recidiverende infectie met Plasmodium falciparum, een ander bloedschizonticide toepassen. Voor de behandeling van een acute infectie met Plasmodium falciparum bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) zo mogelijk een andere behandeling kiezen.

Diarree en braken kan gepaard gaan met significant lagere plasmaspiegels van atovaquon; bij acute malaria met diarree of braken, een andere behandeling overwegen. Indien in deze situatie toch wordt gekozen voor atovaquon/proguanil het normale doseerschema volgen en de patiënt goed controleren op parasitemie en klinische conditie.

Bij het optreden van een allergische reactie atovaquon/proguanil onmiddellijk staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties atovaquon

Relevant:

Afname atovaquon: het metabolisme kan worden versneld door ritonavir, door het combinatiepreparaat lopinavir + ritonavir, door efavirenz of nevirapine.

De plasmaconcentratie kan dalen door combinatie met metoclopramide, rifabutine of rifampicine, met als mogelijk gevolg therapiefalen. De fabrikant van atovaquon ontraadt de combinatie. Als de combinatie toch moet worden ingenomen, is innemen met (vetrijk) voedsel essentieel (zie ook K. en B.).

Atovaquon remt het metabolisme van: zidovudine door remming van de glucuronidering.

Niet relevant: de AUC van etoposide kan toenemen.

Niet beoordeeld: de AUC van didanosine kan afnemen.

De Cmin en de AUC van indinavir kunnen afnemen.

Het metabolisme kan mogelijk ook worden versneld door proteaseremmers anders dan ritonavir en lopinavir/ritonavir.

De plasmaconcentratie kan dalen door tetracycline, met als mogelijk gevolg parasitemie.

Interacties Proguanil

Proguanil is substraat voor CYP2C19 en in mindere mate voor CYP3A4.

Niet beoordeeld: proguanil kan het effect van cumarinederivaten versterken.

Gelijktijdige toediening met magnesiumtrisilicaat vermindert de absorptie met ong. 65%.

CYP2C19-remmers kunnen de werking van proguanil verminderen.

Proteaseremmers kunnen de werking van proguanil verminderen door remming van CYP2C19 en CYP3A4.

Efavirenz vermindert mogelijk de werking van proguanil.

MALARIAMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOCHINOLINES

Chloroquine

A-CQ100
P01BA01

Hydroxychloroquine

Plaquenil
P01BA02
BIGUANIDEN

Proguanil

Paludrine
P01BB01
METHANOLCHINOLINEN

Kinine

AQS 200
P01BC01

Mefloquine

Lariam
P01BC02
DIAMINOPYRIMIDINES

Pyrimethamine

Daraprim
P01BD01
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, ENKELVOUDIG

Artesunaat

Malacef
P01BE03
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, COMBINATIEPREP.
P01BF01
P01BF05

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Malarone Junior (RVG 28319) en Malarone (RVG 25386) 28-03-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. LCR, Malariabulletin 2015
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12-6-2021
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014

Wijzigingen

 • 20 oktober 2021 11:22: PK data toegevoegd obv SmPC
 • 10 oktober 2017 14:05: Behandelduur bij kinderen < 11 kg toegevoegd
 • 10 oktober 2017 14:05: Behandelduur bij kinderen < 11 kg toegevoegd
 • 10 oktober 2017 14:05: maximale profylaxeduur niet langer van toepassing (bron SmPC)
 • 27 november 2015 11:34: Op bais van het LCR bulletin werd een profylactische dosering voor kinderen van 5-11 kg opgenomen,

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering