Caspofungine

Stofnaam
Caspofungine
Merknaam
Cancidas
ATC code
J02AX04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Schimmelinfecties:
< 12 mnd: Off-label
>12 mnd: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Invasieve schimmelinfecties:
12 maanden-18 jaar  Dag 1 een eenmalige oplaaddosis van 70 mg/m2, daarna 50 mg/ m2 daags. Bij onvoldoende effect kan de dagelijkse dosis worden verhoogd naar 70 mg/m2 daags (dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 70 mg).

De effectiviteit en veiligheid van CANCIDAS zijn niet voldoende onderzocht in klinisch onderzoek bij pasgeborenen en zuigelingen die jonger zijn dan 12 maanden. Bij behandeling van deze leeftijdsgroep is voorzichtigheid geboden. Er zijn beperkte gegevens die suggereren dat CANCIDAS 25 mg/m2 daags bij pasgeborenen en zuigelingen (jonger dan 3 maanden oud) en 50 mg/m2 daags bij jonge kinderen (3 tot 11 maanden oud) overwogen kan worden.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. (als acetaat) 50 mg, 70 mg

Eigenschappen

Semisynthetisch lipopeptide (echinocandine) dat gesynthetiseerd wordt uit een fermentatieproduct van Glarea lozoyensis. Het remt selectief de 1,3–β–D–glucansynthetase, waardoor de aanmaak van het voor de schimmelcelwand essentiële 1,3–β–D–glucan wordt geremd. Het heeft een fungicide werking voor Candida spp. en Aspergillus spp.

Kinetische gegevens

In de studies van Neely et al., Walsh et al. en Sáez-Llorens et al. zijn onderstaande kinetische parameters gevonden:

t½ (uur)
12-17 jr: 11,2±1,7
2-11 jr: 8,2±2,4
3-23 mnd: 8,8±2,1

Cl (ml/min)
12-17 jr 12,6±5,5
2-11 jr  6,4±2,6
3-23 mnd 3,2±0,4

Doseringen

Candidiasis, aspergillose, empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij koorts en neutropenie
 • Intraveneus
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [12] [14] [15] [16]
   • 2 mg/kg/dag in 1 dosis
  • 3 maanden tot 18 jaar
   [1] [2] [5] [6] [7] [8] [10] [11]
   • Startdosering: 70 mg/m2/dag in 1 dosis, max: 70 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: 50 mg/m2/dag in 1 dosis, max: 70 mg/dag.
  • 0 maanden tot 3 maanden
   [9]
   • 25 mg/m2/dag in 1 dosis
   • Er zijn beperkte gegevens die suggereren dat bovenstaande dosis overwogen kan worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

ANTIBIOTICA
J02AA01
TRIAZOOLDERIVATEN

Fluconazol

Diflucan
J02AC01

Itraconazol

Trisporal
J02AC02

Posaconazol

Noxafil
J02AC04

Voriconazol

Vfend
J02AC03
OVERIGE ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J02AX06

Flucytosine

Ancotil
J02AX01

Micafungine

Mycamine
J02AX05

Bijwerkingen bij kinderen

Diarree, dyspneu, respiratory distress. Net als bij volwassenen zijn bij kinderen ook soortgelijke, door histamine gemedieerde symptomen gemeld.

Kinderen: Zeer vaak (> 10%): koorts. Vaak (1–10%): pijn op de infusieplaats, rillingen. Hoofdpijn. Voorbijgaande roodheid van het gezicht en hals, hypotensie. Tachycardie. Huiduitslag, jeuk. Stijging van leverenzymwaarden (ASAT, ALAT). Verhoogd aantal eosinofielen. Verlaagde kaliumwaarde, hypomagnesiëmie, verlaagde en verhoogde fosforwaarde, verhoogde glucosewaarde. Verder zijn gemeld: zwelling op de infusieplaats, perifeer oedeem, hypocalciëmie, leverfunctiestoornis. Nefrotoxciciteit.

Bijwerkingen algemeen

Volwassenen: Vaak (1-10%): koorts, rillingen, jeuk op infusieplaats. Flebitis. Hoofdpijn. Stijging van leverenzymwaarden (ASAT, ALAT, alkalische fosfatase, direct en totaal bilirubine). Verlaagd hemoglobine, verlaagd hematocriet, verminderd aantal leukocyten. Verlaagd bloedalbumine. Hypokaliëmie. Dyspneu. Misselijkheid, braken, diarree. Artralgie. Huiduitslag, jeuk, erytheem, hyperhidrose. Soms (0,1–1%): andere reacties op infusieplaats zoals irritatie, flebitis, erytheem, oedeem, pijn, zwelling, verharding. Vermoeidheid, koud of warm gevoel, perifeer oedeem, aangezichtsoedeem, malaise. Rugpijn, pijn in extremiteiten, botpijn, spierzwakte, myalgie. Anemie, trombocytopenie, verhoogd aantal trombocyten, coagulopathie, verhoogd aantal eosinofielen, verminderd aantal lymfocyten en/of neutrofielen, leukopenie, verhoogd aantal leukocyten. Anorexia. Vochtophoping, gestoorde elektrolytenbalans, hyperglykemie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie, metabole acidose. Angst, desoriëntatie, slapeloosheid. Duizeligheid, dysgeusie, paresthesie, hypo-esthesie, slaperigheid, tremoren .Wazig zien, oedeem van het ooglid, toegenomen traanvorming. Palpitaties, tachycardie, aritmieën, atriumfibrilleren, hartfalen. Tromboflebitis, voorbijgaande roodheid van het gezicht en hals, opvliegers, veranderingen in bloeddruk. Verstopte neus, faryngolaryngeale pijn, tachypneu, bronchospasmen, hoest, hypoxie, rhonchi, 'wheezing'. Buikpijn, droge mond, dysfagie, maagklachten zoals dyspepsie, opgezwollen buik, ascites, obstipatie, winderigheid. Cholestase, hepatomegalie, hyperbilirubinemie, geelzucht, hepatotoxiciteit. Erythema multiforme, maculopapulaire uitslag, urticaria, allergische dermatitis, gegeneraliseerde pruritus, erythemateuze uitslag, gegeneraliseerde uitslag, morbilliforme uitslag. Verlengde of verkorte protrombinetijd, afwijkende laboratoriumuitslagen in verband met verminderde nierfunctie, (acuut) nierfalen. Verder is nog gemeld: anafylaxie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor echinocandinen zoals anidulafungine.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Alleen voorschrijven na overleg met een infectioloog/microbioloog. De dosering moet bij volwassenen met een matige leverfunctiestoornis aangepast worden. Er is geen onderzoek verricht bij kinderen met een leverfunctiestoornis, daarom is voorzichtigheid geboden bij ernstige leverfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige leverfunctiestoornissen. Gegevens over de veiligheid van een behandeling die langer duurt dan twee weken zijn beperkt.

Interacties

Relevant:
Afname caspofungine: de plasmaconcentratie kan dalen door carbamazepine, dexamethason, efavirenz, etravirine, fenytoïne, nevirapine en rifampicine; de dosering moet worden verhoogd, zie D.

Caspofungine verkleint effect van: tacrolimus.

Niet relevant: ciclosporine vergroot de AUC met ong. 35%. Verder zijn bij combinatie met ciclosporine een voorbijgaande stijging van ALAT en van ASAT van minder dan of gelijk aan 3x de bovengrens van de normaalwaarde gemeld; de fabrikant adviseert bij combinatie controle van de leverfunctie.

Referenties

 1. Walsh TJ, et al, Pharmacokinetics, safety, and tolerability of caspofungin in children and adolescents., Antimicrob Agents Chemother., 2005, 49(11), 4536-45
 2. Fisher BT, et al, Caspofungin for the treatment of pediatric fungal infections., Pediatr Infect Dis J., 2008, 27, 1099-102
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2014
 5. Lehrnbecher T, et al, Experiences with the use of caspofungin in paediatric patients., Mycoses., 2008, 51, 58-64
 6. Koo A, et al, Efficacy and safety of caspofungin for the empiric management of fever in neutropenic children., Pediatr Infect Dis J., 2007, 26, 854-6
 7. Merlin E, et al, Efficacy and safety of caspofungin therapy in children with invasive fungal infections, Pediatr Infect Dis J., 2006, 25, 1186-8
 8. Neely M, et al, Pharmacokinetics and safety of caspofungin in older infants and toddlers., Antimicrob Agents Chemother., 2009, 53, 1450-6
 9. Sáez-Llorens X, et al, Pharmacokinetics and safety of caspofungin in neonates and infants less than 3 months of age., Antimicrob Agents Chemother., 2009, 53, 869-75
 10. Zaoutis TE, et al, A prospective, multicenter study of caspofungin for the treatment of documented Candida or Aspergillus infections in pediatric patients., Pediatrics, 2009, 123, 877-84
 11. Zaoutis T, et al, Safety Experience With Caspofungin in Pediatric Patients., Pediatr Infect Dis J., 2009, [Epub ahead of print]
 12. Jeon GW et al. , Successful caspofungin treatment of persistent candidemia in extreme prematurity at 23 and 24 weeks’ gestation, J Formos Med Assoc, 2014 , Mar;113(3), 191-4
 13. Maertens JA et al. , A randomized, double-blind, multicenter study of caspofungin versus liposomal amphotericin B for empiric antifungal therapy in pediatric patients with persistent fever and neutropenia, Pediatr Infect Dis J, 2010, May;29(5), 415-20
 14. Mohamed WA et al, A randomized, double-blind, prospective study of caspofungin vs. amphotericin B for the treatment of invasive candidiasis in newborn infants., J Trop Pediatr. , 2012, Feb;58(1), 25-30
 15. Natarajan G et al., Experience with caspofungin in the treatment of persistent fungemia in neonates. , J Perinatol, 2005, Dec;25(12), 770-7
 16. Odio CM et al, Caspofungin therapy of neonates with invasive candidiasis, Pediatr Infect Dis J, 2004, Dec;23(12), 1093-7

Wijzigingen

 • 30 juni 2015 21:44: Ten onrechte werd een aparte indicatie invasieve candidiasis beschreven. Deze is geschrapt. Het correcte doseer advies is weergegeven in de indicatie Candidiasis, aspergillose, empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij koorts en neutropenie.
 • 27 januari 2015 12:40: Herbeoordeling van de literatuur over de toepassing van caspofungine heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor prematuur geboren neonaten.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering