Tretinoine oraal

Stofnaam
Tretinoine oraal
Merknaam
Vesanoid
ATC code
L01XX14
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acute promyelocytaire leukemie:
Kinderen: 45 mg/m2/dag in 2 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 10 mg

Eigenschappen

Natuurlijke metaboliet van retinol (vitamine A), behorend tot de groep retinoïden. In-vitro induceert het de differentiatie en remt het de proliferatie bij cellen in getransformeerde hematopoëtische cellijnen, inclusief humane myeloïde leukemie cellijnen. Het werkingsmechanisme bij acute promyelocytaire leukemie zou kunnen berusten op een modificatie in de binding van tretinoïne aan een nucleaire retinoïnezuurreceptor (RAR), gegeven het feit dat de α-receptor van retinoïnezuur wordt veranderd door fusie met een eiwit, PML genaamd.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Indicatie: Acute promyelocytaire leukemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 45 mg/m2/dag in 2 doses
   • Behandelduur:

    De behandeling voortzetten tot volledige remissie is bereikt, echter max. 90 dagen.

   • Bij kinderen met hardnekkige hoofdpijn dosisreductie (25 mg/m2/dag) overwegen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij verminderde nierfunctie bij kinderen 10-50 ml/min:
oraal: 25 mg/m2 lich.oppervlak per dag in 2 doses.

OVERIGE ONCOLYTICA

METHYLHYDRAZINEN

Procarbazine

Natulan
L01XB01
MONOKLONALE ANTILICHAMEN

Blinatumomab

Blincyto
L01XC19
L01XC

Ipilimumab

Yervoy
L01XC11

Rituximab

Mabthera
L01XC02
PROTEINEKINASEREMMERS

Dasatinib

Sprycel
L01XE06

Imatinib

Glivec
L01XE01

Nilotinib

Tasigna
L01XE08

Vandetanib

Caprelsa
L01XE12
OVERIGE ONCOLYTICA

Amsacrine

Amsidine
L01XX01

Asparaginase

Spectrila (colaspase), Erwinase (crisantaspase)
L01XX02

Bortezomib

Velcade
L01XX32
L01XX05
L01XX19

Mitotaan

Lysodren
L01XX23

Pegaspargase

Oncaspar
L01XX24
METHYLHYDRAZINEN

Procarbazine

Natulan
L01XB01
MONOKLONALE ANTILICHAMEN

Blinatumomab

Blincyto
L01XC19
L01XC

Ipilimumab

Yervoy
L01XC11

Rituximab

Mabthera
L01XC02
PROTEINEKINASEREMMERS

Dasatinib

Sprycel
L01XE06

Imatinib

Glivec
L01XE01

Nilotinib

Tasigna
L01XE08

Vandetanib

Caprelsa
L01XE12
OVERIGE ONCOLYTICA

Amsacrine

Amsidine
L01XX01

Asparaginase

Spectrila (colaspase), Erwinase (crisantaspase)
L01XX02

Bortezomib

Velcade
L01XX32
L01XX05
L01XX19

Mitotaan

Lysodren
L01XX23

Pegaspargase

Oncaspar
L01XX24

Bijwerkingen bij kinderen

Er zijn enige vermeldingen over een toegenomen toxiciteit bij kinderen, die behandeld zijn met tretinoïne, in het bijzonder een toename van pseudotumor cerebri.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (≥ 10%): verhoogde intracraniële druk, benigne intracraniële hypertensie. Respiratoir falen, astma, nasale droogheid. Verwardheid, angst, depressie, insomnia, hoofdpijn, duizeligheid, paresthesie. Aritmie, blozen. Visusstoornissen, aandoeningen van het oogbindvlies. Gehoorbeschadiging. Verminderde eetlust. Droge mond, misselijkheid, braken, pijn in de onderbuik, diarree, obstipatie. Pancreatitis. Cheilitis, erytheem, huiduitslag, jeuk, alopecia, hyperhidrose. Botpijn. Pijn op de borst, rillingen, malaise. Verhoogde spiegels in het bloed van triglyceride, cholesterol, creatinine en verhoogde transaminasewaarden.

Verder zijn vermeld: cerebrovasculair accident, myocardinfarct, nierinfarct. Trombose. Necrotiserende fasciitis. Vasculitis, erythema nodosum, acute febriele neutrofiele dermatose. Myositis. Genitale ulceratie. Trombocytemie, basofilie. Hypercalciëmie, verhoogd histamineniveau. Tevens is gemeld het Sweet-syndroom (acute febriele neutrofiele dermatose) met pijnlijke plaques met pseudovesikels, leukocytose, en koorts; samenhangende symptomen zijn mogelijk zoals algehele malaise, artralgie, artritis, myalgie, hoofdpijn, aseptische meningitis, pulmonale alveolitis, soms conjunctivitis of episcleritis, soms maag-darmstoornissen en in zeldzame gevallen acute nier-, lever- en pancreasinsufficiëntie.

Toepassing bij hyperleukocytose (ca. 75% van de patiënten) kan aanleiding geven tot het retinoïnezuur-syndroom (tot 25% van deze patiënten), dat fataal kan verlopen. De symptomen zijn: koorts, dyspneu, acute ademnood, longinfiltraten, pleurale en pericardiale effusie, verlaagde bloeddruk, oedeem, leverfalen, nierfalen en multipel orgaanfalen (MOF) (zie ook Waarschuwingen en Voorzorgen).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Pseudotumor cerebri komt vaker voor bij pediatrische patiënten dan bij volwassenen. Data van klinische studies laten zien dat er een verminderde incidentie is van pseudotumor cerebri wanneer een lage dosis tretinoïne gebruikt wordt, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. Daarom zou een dosisverlaging tot 25 mg/m2 moeten worden overwogen voor kinderen met symptomen van toxiciteit, zoals hardnekkige hoofdpijn.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Tijdens de behandeling het bloedbeeld, stollingsprofiel, de leverfunctie, triglyceriden- , cholesterol- en calciumspiegels frequent controleren.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van depressie; alle patiënten controleren op tekenen van depressie. Een psychiatrische of psychologische evaluatie kan nodig zijn. Bij optreden of verergering van visusklachten de oogarts raadplegen. Waarschuw de patiënt dat tijdens de behandeling plotseling stoornissen in de donkeradaptatie kunnen optreden. Gelijktijdige blootstelling aan UV-straling vermijden en zonodig een zonnebrandmiddel laten gebruiken. Bij optreden van symptomen van benigne intracraniële hypertensie (hoofdpijn, misselijkheid, braken, visusklachten en papiloedeem), de behandeling onmiddellijk staken.

Zonder behandeling kan het retinoïnezuursyndroom fataal zijn. De kans op ontstaan hiervan wordt verminderd door toevoeging van de volledige dosis cytotoxische chemotherapie; hierbij is het tijdstip van toediening afhankelijk van het leukocytenaantal. Bij optreden van het syndroom direct dexamethason toedienen: 10 mg elke 12 uur, gedurende maximaal 3 dagen of tot de symptomen verdwijnen. Bij matig tot ernstig retinoïnezuur-syndroom tijdelijke onderbreking van de behandeling met tretinoïne overwegen.

Het Sweet-syndroom reageert goed op toediening van corticosteroïden.

Bij nier- en leverinsufficiëntie wegens de beperkte ervaring uit voorzorg de dosering verminderen. Tijdens de behandeling met tretinoïne en binnen 1 maand na staken geen bloed doneren, vanwege potentieel risico voor de foetus indien een zwangere vrouw een transfusie krijgt

Interacties

Relevant: combinatie met een tetracycline wordt ontraden, omdat zowel tretinoïne als tetracycline benigne intracraniale hypertensie kunnen veroorzaken.

Niet relevant: tretinoïne versnelt zijn eigen klaring, fluconazol en ketoconazol kunnen dit remmen. Bij combinatie met fluconazol is een geval van psuedotumor cerebri gemeld.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met tranexaminezuur of aprotinine; in zeldzame gevallen zijn trombotische complicaties gemeld, maar dit is niet het gevolg van een interactie.

In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met de minipil. De minipil is echter minder betrouwbaar dan andere hormonale anticonceptiemethoden en dient niet te worden gebruikt als anticonceptivum bij behandeling met tretinoïne.

Niet beoordeeld: tretinoïne en benzoylperoxide zijn chemisch onverenigbaar; gelijktijdige cutane toepassing moet worden vermeden. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's morgens toe te passen.

Referenties

 1. Cheplapharm Arzneimittel GmbH, SmPC Vesanoid (RVG 20455) 16-05-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 25 jan 2018
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (eigenschappen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, bijwerkingen), Geraadpleegd 25 jan 2018

Wijzigingen

 • 25 januari 2018 12:07: Nieuw toegevoegd obv SmPC