Desfluraan

Stofnaam
Desfluraan
Merknaam
Suprane
ATC code
N01AB07
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Desfluraan is een uitsluitend met fluor gehalogeneerd anestheticum. Geeft een dosisgerelateerd tijdelijk verlies van bewustzijn en pijnsensaties, onderdrukking van willekeurige motorische activiteit, modificatie van autonome reflexen en onderdrukking van het respiratoire en cardiovasculaire systeem.

Farmacokinetiek bij kinderen

De MAC (minimum alveolaire concentratie) neemt af naar mate de leeftijd vordert.

 

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Onderhoud anesthesie:
Kinderen:

Minimale alveolaire concentratie (MAC) in volume %:
in 100% v/v zuurstof:
0 tot 12 maanden: 8.95-10.65;
1-12 jaar: 7.20-9.40, 
in 40% v/v zuurstof/ 60% v/v lachgas:
3 tot 12 maanden:
5.75-7.75.
1-5 jaar:  5.75-7.00,

Inhalatie: 5-10% v/v al dan niet in combinatie met lachgas, bij kinderen soms gedurende korte tijd 18% v/v in combinatie met lachgas en ten minste 25% v/v zuurstof

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inhalatiegas 240 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Onderhoud anesthesie
 • Inhalatie
  • A terme neonaten 2 weken tot 4 weken
   [2]
   • Minimale alveolaire concentratie

    Leeftijd MAC met 100% zuurstof
    2 weken 9,2 ± 0,0

     

   • Onder controle van bloeddruk en hartslag

  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • Minimale alveolaire concentratie

    • 100 % Zuustof: ~7% to 10%
    • Met 60% stikstofdioxide: ~ 4-7,5 %
    Leeftijd MAC met 100% zuurstof MAC met 60% stikstofdioxide en 40% zuurstof
    10 weken 9,4 ± 0,4  
    9 maanden 10,0 ± 0,7 7,5 ± 0,8
    2 jaar 9,1 ± 0,6  
    3 jaar   6,4 ± 0,4
    4 jaar 8,6 ± 0,6  
    7 jaar 8,1 ± 0,6  
    25 jaar 7,3 ± 0,0 4,0 ± 0,3

     

    Inhalatie: 5-10% v/v al dan niet in combinatie met lachgas, bij kinderen soms gedurende korte tijd 18% v/v in combinatie met lachgas en ten minste 25% v/v zuurstof

   • Onder controle van bloeddruk en hartslag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen van 6 jaar en jonger is het risico op bijwerkingen, zoals hoesten en laryngospasmen, verhoogd. Dit treedt met name op als het larynxmasker wordt weggenomen onder diepe anesthesie.

Bij kinderen is postoperatieve agitatie gemeld wat zich kan uiten in desoriëntatie, huilerig gedrag en slaande bewegingen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): braken, misselijkheid.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Conjunctivitis. Bradycardie, tachycardie, hypertensie, (nodale) aritmie. Apneu, hoesten, laryngospasmen, adem inhouden, faryngitis. Hypersecretie van speeksel. Verhoogd creatinekinase. Afwijkend elektrocardiogram.

Soms (0,1-1%): agitatie, duizeligheid. Myocardinfarct, myocardischemie. Vasodilatatie. Hypoxie. Myalgie.

Verder zijn gemeld: coagulopathie, leukocytose. Metabole acidose. Convulsies. Oculaire icterus. Hartstilstand, ventrikelfalen, ventriculaire hypokinesie, atriumfibrilleren, verlengd QT-interval, 'torsade de pointes'. Maligne hypertensie, bloedingen, hypotensie, shock. Ademhalingsstilstand, ademhalingsinsufficiëntie, ademnood, bronchospasmen, hemoptoë. Acute pancreatitis, buikpijn. Leverfalen, levernecrose, hepatitis, cytolytische hepatitis, fulminante hepatitis, cholestase, geelzucht, abnormale leverfunctie. Urticaria, erytheem. Rabdomyolyse. Maligne hyperthermie, asthenie. Postoperatieve agitatie (ook bij kinderen; bij hen kan na het ontwaken zich slaande bewegingen voordoen, desoriëntatie en huilerig gedrag). Hyperkaliëmie, hypokaliëmie. Verhoogde waarden van: ALAT, ASAT, bilirubinespiegel, ammoniakgehalte. Abnormale stollingstest. ECG: wijziging ST-T-segment, T-golfinversie.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

 • voor gebruik als inductie van de anesthesie bij kinderen (m.n. < 6 j.) vanwege frequent voorkomen van hoesten, inhouden van de adem, apneu, laryngospasmen en verhoogde secreties.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bronchoconstrictie in de anamnese.

Overgevoeligheid, een contra-indicatie voor algemene anesthesie, bekende of vermoede genetische aanleg voor maligne hyperthermie, en leverfunctiestoornis, geelzucht, leukocytose en eosinofilie of koorts na toediening van een gehalogeneerd anestheticum in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Desfluraan is niet geschikt voor het onderhouden van anesthesie bij niet-geïntubeerde kinderen < 6 jaar wegens een verhoogde incidentie van pulmonale bijwerkingen/complicaties. Wees voorzichtig met de toepassing bij kinderen van < 6 jaar voor onderhoud van anesthesie wanneer de luchtweg gezekerd is met een larynx- of gezichtsmasker vanwege meer kans op pulmonale bijwerkingen als hoesten en laryngospasmen, vooral wanneer tijdens diepe anesthesie het larynxmasker wordt weggenomen. Voorzichtig zijn met de toepassing bij kinderen met een voorgeschiedenis van een recente infectie van de bovenste luchtwegen vanwege mogelijke luchtwegvernauwing en een verhoogde luchtwegweerstand.

Doordat kortstondige agitatie mogelijk is na het ontwaken kunnen kinderen tijdelijk verminderd coöperatief zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fatale maligne hyperthermie is gemeld. Hypercapnie is een teken hiervan, eventueel gepaard gaand met spierstijfheid, tachycardie, tachypneu, cyanose, aritmie en/of instabiele bloeddruk. Stop de inducerende middelen, geef i.v.-dantroleen en ondersteunende behandeling. Nierinsufficiëntie kan later optreden.

Inhalatieanaesthetica kunnen hyperkaliëmie geven. Postoperatief kunnen mogelijk fatale cardiale aritmieën optreden. Patiënten met spierdystrofie (m.n. Duchenne) zijn meer gevoelig. Bij deze patiënten is ook een significante stijging van de creatinekinasewaarde in het serum en soms myoglobinurie vast te stellen. Ondanks gelijkenissen met maligne hyperthermie wordt in deze gevallen geen spierstijfheid of een verhoogde stofwisseling vastgesteld. Indien hyperkaliëmie en resistente aritmieën optreden deze agressief behandelen.

Desfluraan relaxeert de baarmoeder en verlaagt de doorbloeding van baarmoeder en placenta.

Cirrose, virale hepatitis of een andere leveraandoening kan een reden zijn om een ander dan een gehalogeneerd anestheticum te kiezen.

Desfluraan kan aanleiding geven tot een toename van de cerebrospinale vloeistof en/of intracraniële druk bij patiënten met een ruimte-innemend proces in de schedel. Bij dergelijke patiënten een MAC van ≤ 0,8% desfluraan geven, gecombineerd met inductie met een barbituraat en hyperventilatie voorafgaand aan de craniale decompressie.

Wanneer tijdens het onderhoud van de anesthesie, stijging van hartslag en bloeddruk optreden na snelle incrementele verhogingen van de eindexpiratoire concentratie desfluraan, wijst dit op sympathische activering en niet op een ontoereikende anesthesie; de wijzigingen in hartslag en bloeddruk verdwijnen vanzelf in ca. vier minuten. Een wijziging van bloeddruk of hartslag vóór of zonder verhoging van de concentratie desfluraan, kan wel wijzen op een (te) lichte anesthesie. Desfluraan niet als enig middel gebruiken bij patiënten met een risico voor coronaire aandoening of bij wie stijging van hartslag of bloeddruk (door toename (nor)adrenalinespiegel) niet gewenst is; combineer bijvoorbeeld, met i.v.-opioïden en hypnotica. Voorzichtig zijn bij patiënten gevoelig voor verlenging van het QT-interval of als gelijktijdige geneesmiddelen gebruikt worden die het QT-interval kunnen verlengen.

De toediening bij verzwakte, hypotensieve en/of hypovolemische patiënten is niet uitgebreid onderzocht; toepassing van een lagere concentratie wordt aanbevolen.

Er is onvoldoende ervaring met de herhaalde toepassing van desfluraan binnen een kort tijdsbestek; net als bij andere gehalogeneerde anesthetica voorzichtig zijn bij herhaald gebruik binnen een korte termijn.

Vanwege de snelle ontwaking tijdig analgesie geven.

Desfluraan niet gebruiken voor de inductie van anesthesie in verband met bijwerkingen zoals hoesten, apneu, laryngospasmen en verhoogde speekselafscheiding. Daarnaast kunnen de systemische en pulmonale bloeddruk stijgen tijdens de inductie.

Bij patiënten met myasthenia gravis is er meer kans op ademhalingsdepressie.

Vermijd autorijden en het bedienen van zware machines gedurende 24 uur na de toediening.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: het versterkt de werking van suxamethonium.

Interacties inhalatie anesthetica algemeen:
Niet beoordeeld: gehalogeneerde anesthetica versterken de spierverslappende werking van niet-depolariserende spierrelaxantia. De dosering van het spierrelaxans kan met een derde tot de helft worden verlaagd. Lachgas heeft dit effect niet.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met adrenaline of noradrenaline kunnen hartritmestoornissen optreden.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met amfetamine of efedrine verhoogt het risico op plotselinge bloeddrukverhoging tijdens de operatie.
Bij gebruik van β-blokkers tijdens de ingreep kan het cardiovasculaire compensatiemechanisme worden geblokkeerd. Dit kan leiden tot versterking van de negatief-inotrope en negatief-chronotrope effecten. Therapie met een β-blokker kan echter meestal worden voortgezet tijdens inhalatie-anesthesie met gehalogeneerde anesthetica. Tijdens de ingreep kan de werking van β-blokkers worden onderdrukt door β-sympathicomimetica.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met vasodilatantia kan het hypotensieve effect versterken.
De werking van gehalogeneerde anesthetica kan worden versterkt door opioïden.
Combinatie met opioïden, zoals fentanyl en remifentanil, verlaagt de MAC van de anesthetica.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met lachgas neemt de MAC af.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met isoniazide kunnen de hepatotoxische effecten van isoniazide worden versterkt. Geadviseerd wordt 1 week voorafgaand aan de ingreep tot 15 dagen na de ingreep de behandeling met isoniazide te staken.

ALGEMENE ANAESTHETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Dzuveo
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07
N01AX11

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Referenties

 1. Baxter BV, SmPC Suprane (RVG 17364) 18-01-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Piramal Critical Care B.V, SmPC Desfluraan Piramal 100 % vloeistof voor inhalatiedamp (RVG 131310) 03-08-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 09 juni 2022
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 30 aug 2022

Wijzigingen

 • 14 november 2023 20:14: De dosering is aangepast obv de SmPC Desfluraan Piramal
 • 14 november 2023 20:14: Update dosering obv SmPC Piramal
 • 28 september 2022 16:41: Contra indicatie bij kinderen toegevoegd obv SmPC
 • 25 november 2016 14:17: NIEUW TOEGEVOEGD OBV SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering