Sevofluraan

Stofnaam
Sevofluraan
Merknaam
Sevorane
ATC code
N01AB08
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Inductie en onderhoud van anesthesie:
kinderen: dosering wordt individueel bepaald.

Eigenschappen

Dampvormig anaestheticum geschikt voor snelle inductie (zeker bij kinderen). Irriteert de luchtwegen niet. De hartfrequentie en bloeddruk worden minder geremd dan met halothaan.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Inhalatie anaesthesie
 • Inhalatie
  • A terme neonaten en kinderen 0 maanden tot 18 jaar
   • Dosering wordt individueel bepaald;

    Minimum alveolaire concentratie:
    0-1 mnd: 3,3 % ( in 100% zuurstof)
    1-6 mnd: 3,0% ( in 100% zuurstof)
    6 mnd-3 jr: 2,8% ( in 100% zuurstof); 2,0% (in 60% lachgas en 40%zuurstof)
    3 jr-12 jr: 2,5% (in 100% zuurstof)

     

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inhalatiegas 250 ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ALGEMENE ANAESTHETICA

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA
N01AX01

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Bijwerkingen bij kinderen

Een ontwakingsdelirium treedt bij kinderen onder de 6 jaar 2-3 x vaker op dan bij volwassenen.
Vooral bij kinderen vanaf 2 maanden zijn convulsies opgetreden. Er zijn gevallen van ventriculaire aritmie gemeld bij kinderen met de ziekte van Pompe.
 

Bijwerkingen algemeen

Bij meer dan 10% van de patiënten: misselijkheid, braken,agitatie, bradycardie, hypotensie en hoest.

Bij 1-10%: hoofdpijn,slaperigheid, duizeligheid,tachycardie, hypertensie, ademhalingsmoeilijkheden, laryngospasmen, toegenomen speekselvloed, koude rillingen, hypothermie, koorts, abnormale bloedglucosewaarden, voorbijgaande veranderingen in de leverfunctiewaarden en toename van aantal witte bloedcellen.

Bij minder dan 1%: AV-block.

Verder zijn gemeld dystonie, hartstilstand, bronchospasmen, levernecrose, maligne hyperthermie (soms met fatale afloop), jeuk, urticaria, niet-allergische anafylaxie en overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, contactdermatitis, gezwollen gelaat, dyspneu, piepende ademhaling, ongemakkelijk gevoel op de borst en anafylactische reacties.

Postoperatieve leverfunctiestoornis en hepatitis al dan niet met icterus zijn gemeld.

Er zijn reversibele verhogingen van de serumconcentratie van anorganisch fluoride (bloedfluoride) opgetreden tijdens en na de anesthesie. Het bloedfluoride was meestal het hoogst 2 uur na de anesthesie. Het was meestal weer normaal binnen 48 uur na de anesthesie.

Stemmingsverandering kunnen een aantal dagen aanhouden.

Er zijn enkele gevallen van verlenging van het QTc-interval en torsade de pointes gemeld.

Zelden is hyperkaliëmie opgetreden.

Het kan slaapapneu verergeren.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Een bekende of vermoede overgevoeligheid zoals een anamnese van levertoxiciteit met verhoogde leverenzymwaarden, koorts, leukocytose en eosinofilie ten gevolge van anesthesie, en bekende of vermoede genetische aanleg voor maligne hyperthermie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen met een verhoogd risico op convulsies wordt aangeraden de diepte van de anesthesie te beperken. Door middel van een EEG kan de sevofluraan dosis worden geoptimaliseerd en kan gecontroleerd worden op ontwikkeling van convulsieve activiteit.
Nadat de toediening van sevofluraan is gestaakt, dient de patiënt met 100% zuurstof te worden beademd totdat de patiënt volledig wakker is.
Voorzichtigheid is geboden bij een verhoogd risico op verlenging van het QTc-interval, zoals bij een lang QT-intervalsyndroom en bij ouderen met cardiovasculaire risicofactoren.Verder is voorzichtigheid geboden bij een verhoogd risico op convulsies, bij slaapapneu, omdat dit kan verergeren, en bij myasthenia gravis vanwege gevoeligheid voor ademhalingsdepressie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid geboden bij een verhoogd risico op verlenging van het QTc-interval, zoals bij een lang QT-intervalsyndroom, en bij een verhoogd risico op convulsies

Interacties

Niet relevant: sevofluraan kan het QTc-interval verlengen, het risico op ernstige hartritmestoornissen is verhoogd bij combinatie met andere middelen waarbij ernstige hartritmestoornissen zoals torsade de pointes zijn gemeld. Sevofluraan wordt in de praktijk gebruikt in een bewaakte setting. 

Niet beoordeeld: in combinatie met verapamil zijn geleidingsstoornissen waargenomen.
Bij combinatie met opioïden kunnen de bloeddruk, hartfrequentie en ademfrequentie dalen.

Bij combinatie met langdurig gebruik van hypericum is ernstige hypotensie en vertraagd ontwaken gemeld.

Interacties inhalatie-anaesthetica algemeen:
Niet beoordeeld: gehalogeneerde anesthetica versterken de spierverslappende werking van niet-depolariserende spierrelaxantia. De dosering van het spierrelaxans kan met een derde tot de helft worden verlaagd. Lachgas heeft dit effect niet.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met adrenaline of noradrenaline kunnen hartritmestoornissen optreden.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met amfetamine of efedrine verhoogt het risico op plotselinge bloeddrukverhoging tijdens de operatie.
Bij gebruik van β-blokkers tijdens de ingreep kan het cardiovasculaire compensatiemechanisme worden geblokkeerd. Dit kan leiden tot versterking van de negatief-inotrope en negatief-chronotrope effecten. Therapie met een β-blokker kan echter meestal worden voortgezet tijdens inhalatie-anesthesie met gehalogeneerde anesthetica. Tijdens de ingreep kan de werking van β-blokkers worden onderdrukt door β-sympathicomimetica.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met vasodilatantia kan het hypotensieve effect versterken.
De werking van gehalogeneerde anesthetica kan worden versterkt door opioïden.
Combinatie met opioïden, zoals fentanyl en remifentanil, verlaagt de MAC van de anesthetica.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met lachgas neemt de MAC af.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met isoniazide kunnen de hepatotoxische effecten van isoniazide worden versterkt. Geadviseerd wordt 1 week voorafgaand aan de ingreep tot 15 dagen na de ingreep de behandeling met isoniazide te staken.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 10 april 2018
 3. Abbot BV, SPC Sevorane (RVG 18395), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 25maart 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h18395.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering