Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Ceftibuten

Stofnaam
Ceftibuten
Merknaam
Cedax
ATC code
J01DD14

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pharyngitis met en zonder tonsillitis, otitis media, gecompliceerde of ongecompliceerde lagere urineweginfecties:
3 mnd - 44 kg: 9 mg/kg/dag in 1 dosis
≥ 45 kg: 400 mg/dag in 1 dosis

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (3e generatie). Bindt zich aan penicilline bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood. Doorgaans gevoelig zijn: streptokokken uit groep C (benzylpenicilline-gevoelige stammen), streptokokken uit groep G (benzylpenicilline-gevoelige stammen), Streptococcus pyogenes (benzylpenicilline-gevoelige stammen), Enterobacter spp. (waaronder E. cloacae en E. aerogenes), Escherichia coli, Haemophilus influenzae (zowel β-lactamase positieve als negatieve stammen), Haemophilus parainfluenzae (zowel β-lactamase positief als negatief), Klebsiella pneumoniae en Proteus mirabilis. Een verworven resistentie kan en probleem zijn bij: Citrobacter spp. en Moraxella catarrhalis. Ongevoelig zijn: Staphylococci, Enterococci, Acinetobacter spp., Listeria spp., Flavobacterium, Pseudomonas spp., de meeste anaerobe bacteriën inclusief Bacteroides spp.

Farmacokinetiek

Geen informatie bij kinderen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Pharyngitis met of zonder tonsillitis, otitis media, gecompliceerde of ongecompliceerde lagere urineweginfecties
 • Oraal
  • ≥ 3 maanden en < 45 kg
   [1]
   • 9 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 400 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    De tabletten en suspensie minstens 2 uur voor de maaltijd innemen.

  • ≥ 45 kg
   [1]
   • 400 mg/dag in 1 dosis
   • Advies inname/toediening:

    De tabletten en suspensie minstens 2 uur voor de maaltijd innemen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01
J01DD02

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
CEFALOSPORINES VAN DE VIERDE GENERATIE
J01DE01
MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DF01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02
OVERIGE CEFALOSPORINES EN PENEMS

Ceftaroline

Zinforo
J01DI02

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Soms (0,1–1%): Luierdermatitis bij kinderen. Dysurie, hematurie bij kinderen. Zeer zelden (< 0,01%): prikkelbaarheid

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): hoofdpijn. Misselijkheid, diarree, verminderde eetlust.
Soms (0,1–1%): duizeligheid. Neusverstopping, dyspneu. Candidiasis (oraal). Droge mond, dyspepsie, gastritis, braken, buikpijn, flatulentie, obstipatie, fecale incontinentie. Vaginale infectie. Eosinofilie, daling hemoglobinewaarde, stijging ALAT en ASAT, verlenging protrombinetijd en INR.
Zelden (0,01–0,1%): convulsie. Hemorragie. Pseudomembraneuze colitis. Leukopenie, neutropenie, agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie, pancytopenie, trombocytose. Stijging bloedlactaatdehydrogenase.
Zeer zelden (< 0,01%): vermoeidheid, agitatie, slapeloosheid, slaperigheid en koude rillingen. Vertigo, paresthesie, hyperkinesie.
Verder zijn gemeld: angio-oedeem, anafylactische reactie, serumziekte. Bronchospasme. Lever- en galwegaandoening, geelzucht. Melaena. Afasie. Psychotische stoornis. Huiduitslag, jeuk, urticaria, fotosensibilisatie, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Verlaagd hemoglobine, stijging bilirubinewaarde. Bij gebruik van andere cefalosporinen zijn nog gemeld: verminderde nierfunctie, toxische nefropathie, glucosurie en ketonurie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 3 maanden is niet vastgesteld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van gecompliceerde maag-darmstoornissen (m.n. chronische colitis) en bij overgevoeligheid voor penicillinen. Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie tussen cefalosporinen onderling en met penicillinen komt voor. Bij overgevoeligheidsreacties de toediening staken. Bij optreden van ernstige diarree tijdens of na de behandeling de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen.
Door gebruik van cefalosporinen kan de directe Coombs-test fout-positief worden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Interacties cefalosporines algemeen:
Relevant: tetracyclines (bacteriostatisch effect) kunnen in vitro het bactericide effect van cefalosporines antagoneren. Het klinische belang daarvan is alleen aannemelijk gemaakt bij meningitis, endocarditis, sepsis en bij patiënten met ernstige neutropenie.
Niet beoordeeld: het risico op nefrotoxische verschijnselen wordt bij cefalotine verhoogd door combinatie met andere potentieel nefrotoxische middelen, zoals aminoglycosiden, polymyxines en furosemide. Ook bij combinatie van deze middelen met andere cefalosporines, zou dit effect kunnen optreden.
Combinatie met probenecide kan leiden tot een verhoogde plasmaconcentratie van de cefalosporines die in voldoende mate renaal via tubulaire secretie worden geëlimineerd (cefaclor, cefalexine, cefalotine, cefazoline, cefamandol, ceftibuten, cefuroxim, cefotaxim). De interactie met probenecide berust op remming van de tubulaire secretie van het antibioticum.
De werking kan worden geantagoneerd door chlooramfenicol en macroliden.

Interacties antibacteriele middelen algemeen:
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.
Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Merck Sharp & Dohme BV, SPC Cedax (RVG 15747) 30-1-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, CI, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 28 okt 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 28 okt 2016

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
Maximaal 200 mg/dag
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
25 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
Maximaal 100 mg/dag
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 01 november 2016 12:16: Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.
 • 01 november 2016 12:15: Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Wijzigingen