Cefaclor

Stofnaam
Cefaclor
Merknaam
Ceclor
ATC code
J01DC04

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Infecties: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Milde infecties:
≥1 mnd:
20 mg/kg/dag in 2 doses.
Bij ernstige infecties en otitis media tot 40 mg/kg/dag in 2 doses, max 1 g/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsules 250 mg, 500 mg
Tablet 500 mg
Suspensie: 25 mg/ml

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (2e generatie). Bindt zich aan penicilline bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood. Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus aureus (incl. β-lactamase producerende stammen), Staphylococcus epidermis (incl. β-lactamase producerende stammen), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis en Proteus mirabilis. Resistentie kan een probleem zijn bij: Streptococcus pneumoniae, in zeldzame gevallen ook Haemophylus influenzae. Ongevoelig zijn: Staphylococcus spp. meticilline-resistent (waaronder MRSA), Enterococcus spp., Acinetobacter calcoaceticus, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Pseudomonas spp., Serratia spp., Gram-positieve anaeroben en Gram-negatieve anaeroben.

Kinetische gegevens

Bij (jonge) kinderen worden na toediening van 10mg/kg of 15mg/kg op een lege maag piekconcentraties van respectievelijk 0,8 mg/l en 13,1 mg/l gemeten. Een 10-daagse behandeling geeft geen accumulatie van cefaclor. De halfwaardetijd bij kinderen is min of meer gelijk aan de halfwaarde tijd bij volwassenen (SmPC).

Doseringen

Bacteriele infecties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 20 - 30 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1 g/dag.
Ernstige infecties en otitis media
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 40 - 50 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1 g/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01

Ceftazidim

Fortum
J01DD02

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DF01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02

Bijwerkingen bij kinderen

Serumziekte-achtige reacties (multiform erytheem en uitslag in combinatie met artralgie met of zonder koorts) komen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Ze treden meestal op na de tweede of derde dosis en hebben waarschijnlijk een allergische. oorsprong. De symptomen verdwijnen binnen enkele dagen na stopzetting van het medicijn.
Cefaclor kan bij kinderen tot tandverkleuring leiden. Goede mondhygiëne kan helpen verkleuring van tanden te voorkomen [SmPC Cec Ftbl].
 

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): diarree, misselijkheid, afwijkende leverfunctietesten (een lichte verhoging van ASAT en ALAT. overgevoeligheidsreacties, (morbilliforme) huiduitslag. Eosinofilie. ) Soms (> 0,1% ≤ 1%): braken. Urticaria, jeuk. Koorts. Neutropenie. Afwijkende nierfunctietesten. Candidiasis. Zelden (0,01-0,1%): dyspneu, rinitis. (Reversibele) hyperactiviteit, nervositeit, slapeloosheid, verwardheid, hallucinaties, asthenie, duizeligheid, syncope, hypertonie. Pseudomembraneuze colitis, cholestatische icterus. Agranulocytose, leukopenie, hemolytische anemie, aplastische anemie, trombocytopenie. anafylactische reacties, serumziekte (of op serumziekte gelijkende reacties), erythema multiforme (ook in combinatie met artralgie/artritis en koorts), Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, angio-oedeem, genitale jeuk, vaginitis. Artralgie, artritis. Reversibele interstitiële nefritis. Verder zijn gemeld: lymfadenopathie, oedeem, vasodilatatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij overgevoeligheid voor andere β-lactamantibiotica. Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie tussen cefalosporinen onderling en penicillinen komt voor. Bij overgevoeligheidsreacties de toediening staken. Bij optreden van perifeer cornea-oedeem kan de ontstekingsreactie worden bestreden met lokale toediening van corticosteroïden. Superinfecties kunnen optreden (bv. candidiasis in de mond). Bij optreden van aanhoudende ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Bij langdurig gebruik bloedbeeld, lever- en nierfunctie te controleren. Door gebruik van cefalosporinen kan de Coombs-test fout-positief worden evenals glucosebepalingen in de urine met koperbevattende reagentia (Benedict-suikerreactie, fehlingreagens e.d.).

Interacties

Cefaclor is substraat voor OAT3.
Niet relevant: de plasmaconcentratie stijgt door teriflunomide.

Interacties cefalosporines algemeen:
Relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine en cisplatine. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig zijn.
Niet relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carboplatine of lisdiuretica.
Niet beoordeeld: het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's.
Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia versterken.
Neomycine kan bij orale toediening de absorptie van sommige andere farmaca (met name digoxine en fenoxymethylpenicilline) verminderen en de werking van cumarinederivaten versterken.
Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis.
Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige nierfunctiestoornis.

Interacties antibacteriële middelen algemeen:
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.
Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Referenties

 1. Eurocept BV, SPC Ceclor suspensie 25 mg/ml (RVG 08152) 14-4-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015
 4. InfectoPharm, SmPC InfectoCef 125/250/500 Saft (27.11.1996 / 27.11.1996 / 15.11.2005), 06/2016

Wijzigingen

 • 04 november 2019 12:24: PK data en bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering