Cefalexine

Stofnaam
Cefalexine
Merknaam
Keforal
ATC code
J01DB01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

≥12 jaar: on-label <12 jaar: off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Infecties van luchtwegen, urino-genitaal stelsel, huid en weke delen:
≥12 jaar: 25-50 mg/kg/dag in 4 doses, bij ernstige infecties tot 100 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als 1-water) 500 mg

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (1e generatie). Bindt zich aan penicilline bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood. Doorgaans gevoelig zijn: stafylokokken (meticilline-gevoelig), Streptococcus pneumoniae (penicilline-gevoelig), β-hemolytische streptokokken, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en Proteus mirabilis. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Moraxella catarrhalis. Ongevoelig zijn: stafylokokken (meticilline-resistent), Streptococcus pneumoniae (penicilline-resistent), Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii en Proteus vulgaris. Cefalexine is gevoelig voor β-lactamasen.

Kinetische gegevens

De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden (Simon et al. 1970, Autmizguine et al. 2013):

Leeftijd t ½ (h) t max (h) Cl/F (L/h/kg) V/F (L/kg) Plasmaconcentratie na eenmalige dosis van 25 mg/kg (µg/ml)
Premature neonaat PNA 1 week tot 4 weken
3,7 ± 0,4 4,0     30,0 ± 3,4
A terme neonaat PNA 1 tot 3 weken
3,4 ± 0,2 2,0     20,4 ± 2,1
A terme neonaat PNA 3 weken tot 1 jaar 1,5 ± 0,2 1,5     28,0 ± 4,3
2 tot 7 jaar
1,3 ± 0,1 2,0 0,27 0,36 35,9 ± 8,5
7 tot 12 jaar
1,1 ± 0,1 1,5 0,29 0,44 46,0 ± 13,0

 

Doseringen

Infecties van luchtwegen, urogenitaal stelsel, huid en weke delen
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [6]
   • 50 mg/kg/dag in 4 doses.
  • 1 maand tot 12 jaar
   [1] [6]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 4 doses, max: 100mg/kg/dag, maar niet hoger dan 4 g/dag.
   • Bij ernstige infecties kan de dosering tot maximum verhoogd worden.

  • ≥ 12 jaar
   [1] [6]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 4 doses, max: 100mg/kg/dag, maar niet hoger dan 6 g/dag.
   • Bij ernstige infecties kan de dosering tot maximum verhoogd worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01

Ceftazidim

Fortum
J01DD02

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DF01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): diarree. Soms (0,1–1%): dyspepsie, buikpijn. Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, koorts. Huiduitslag, urticaria, angio-oedeem. Candidiasis. Neutropenie, trombocytopenie, eosinofilie. Zelden (0,01–0,1%): misselijkheid, braken, pseudomembraneuze colitis. Cholestatische icterus, (voorbijgaande) hepatitis. Artralgie, artritis. Anale en genitale jeuk, vaginale candidiasis, vaginitis, leukorroe. Agranulocytose, hemolytische anemie. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. (Reversibele) interstitiële nefritis. Agitatie, verwardheid, hallucinaties. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij overgevoeligheid voor penicillinen of carbapenems. Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie tussen cefalosporinen onderling en penicillinen komt voor. Bij overgevoeligheidsreacties de toediening staken. Bij ernstige, aanhoudende diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Controleer de nierfunctie bij ernstig zieke patiënten die maximale doses krijgen toegediend. Door gebruik van cefalosporinen kan de Coombs-test fout-positief worden evenals glucosebepalingen in de urine met koperbevattende reagentia (Benedict-suikerreactie of Fehling-reagens e.d.). Bij langdurig gebruik het bloedbeeld, lever- en nierfuncties te controleren. Bij gestoorde nierfunctie de dosering aanpassen.

Interacties

Interacties cefalosporines

Relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine en cisplatine. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig zijn.

Niet relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carboplatine of lisdiuretica.

Niet beoordeeld: het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's.

Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia versterken.

Neomycine kan bij orale toediening de absorptie van sommige andere farmaca (met name digoxine en fenoxymethylpenicilline) verminderen en de werking van cumarinederivaten versterken.

Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis.

Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige nierfunctiestoornis.

Interacties antibacteriele middelen algemeen

Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

 

Referenties

 1. Eurocept BV, SPC Keforal (RVG 06325), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 07 januari 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06325.pdf
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, CI, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015
 4. Simon, C, et al., Zur Pharmakokinetik von Cephalexin bei Erwachsenen und Kindern, Deut Med Wochenschr, 1970, 95(42), 2103-8
 5. Autmizguine, J, et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral cephalexin in children with osteoarticular infections, Pediatr Infect Dis J., 2013, 32(12), 1340-4
 6. Sandoz, SmPC Ospexin 250 mg/5 ml Gran. f. orale Susp. (16132), https://www.univadis.at/, 05/2018

Wijzigingen

 • 06 juli 2018 12:24: Leeftijdsondergrens van 1 maand naar 12 jaar verzet, conform SPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering