Levobupivacaine

Stofnaam
Levobupivacaine
Merknaam
ATC code
N01BB10
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal-anestheticum van het amidetype. Enantiomeer van bupivacaïne en hieraan equipotent. Omdat de sterkte van het bupivacaïneracemaat wordt weergegeven als hydrochloridezout bevat de levobupivacaïne oplossing circa 13% meer actieve bestanddelen vergeleken met bupivacaïne. Werking: binnen 10–15 min. Werkingsduur: afhankelijk van type van blokkade, epiduraal 6–9 uur.

Farmacokinetiek bij kinderen

De farmacokinetische eigenschappen van levobupivacaïne zijn vergelijkbaar met die van bupivacaïne; beide worden uitgebreid gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden in de urine en feces [SmPC Levobupicavaine RVG 115877].

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Analgesie (ilio-inguinale/iliohypogastrische blokkade) :
6mnd- 12 jaar:: max 1,25 mg/kg/kant

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. (als hydrochloride) 1.25 mg/ml; 2,5 mg/ml; 5 mg/ml; 7,5 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

(Perifere) zenuw blokkade
Lokale anesthesie, veld blokkade
 • Infiltratie
  • 1 maand tot 18 jaar
   [6] [7]
   • Max  2,5 mg/kg/dosis Zo nodig herhalen.
Spinale anesthesie
Epidurale anesthesie

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten met nierinsufficiëntie. Levobupivacaïne wordt uitgebreid gemetaboliseerd en onveranderd levobupivacaïne wordt niet uitgescheiden in de urine [SmPC Bupivacaine RVG 115877].

 

Bijwerkingen bij kinderen

Levobupivacaïne kan dezelfde bijwerkingen veroorzaken als racemisch bupivacaïne en andere lokale anesthetica. Het leidt mogelijk  tot minder cardiale toxiciteit, neurologisch letsel na perifere zenuwblokkade en nadelige effecten op het CZS in vergelijking met bupivacaïne [Verma 2014, Gupta 2014, Patel 2006].

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hypotensie, misselijkheid, anemie.

Vaak (1-10%): duizeligheid, hoofdpijn, postoperatieve pijn, braken, rugpijn, koorts, foetale onrust.

Verder: allergische reacties (in ernstige gevallen anafylactische shock), hypersensitiviteit, toevallen/stuipen, verlies van bewustzijn, slaperigheid, syncope, paresthesie, paraplegie, paralyse, onscherp zicht, ptosis, miose, enoftalmie, atrioventriculaire blokkade, hartstilstand, ventriculaire tachyaritmie, tachycardie, bradycardie, hypotensie, overmatig blozen, respiratoir arrest, laryngeaal oedeem, apneu, niezen, verminderde gevoeligheid van de mondverlies van controle over de kringspier, angio-oedeem, urticaria, pruritus, overmatig zweten, anhidrose, erytheem, spiertrillingen, spierzwakte, disfunctioneren van de blaas, priapisme, verminderd hartminuutvolume, veranderingen op het ECG. Bijwerkingen op lokale anesthetica van het amidetype zijn zeldzaam, maar kunnen voorkomen als gevolg van overdosering of onbedoelde intravasculaire injectie en kunnen ernstig zijn. Gevoeligheid voor meerdere geneesmiddelen van het amidetype is gemeld binnen deze groep lokale anesthetica. De cardiovasculaire reacties worden gewoonlijk voorafgegaan door ernstige toxiciteit van het centrale zenuwstelsel, dat wil zeggen convulsies. Meldingen van voorbijgaand Horner-syndroom en meldingen van langdurige zwakte of sensorische stoornis, waarvan enkele blijvend geweest kunnen zijn, zijn in verband gebracht met gebruik van levobupivacaïne. Meldingen van cauda-equinasyndroom (CES) of tekenen en symptomen van mogelijk letsel aan de basis van het ruggenmerg of van de spinale zenuwwortels (waaronder paresthesie, zwakte of verlamming van de onderste extremiteiten, verlies van controle over de darmen en/of blaas en priapisme) zijn in verband gebracht met levobupivacaïne toediening. Deze gebeurtenissen waren ernstiger en verdwenen in sommige gevallen niet, wanneer levobupivacaïne langer dan 24 uur werd toegediend.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor lokaal-anesthetica van het amidetype;
 • intraveneuze regionale anesthesie (Biers-blokkade);
 • ernstige hypotensie zoals cardiogene of hypovolemische shock;
 • toepassing bij i.v. regionale anesthesie;
 • paracervicale blokkade in de obstetrie;
 • de 0,75% oplossing: bij obstetrisch gebruik.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Monitoring met behulp van een saturatiemeter, ademhalings-ECG-monitor en bloeddrukmeting, evenals een blaaskatheter voor mictiestoornissen.
Om overmatige dosering bij obese patiënten te voorkomen, moet de dosis berekend worden op basis van het ideale lichaamsgewicht.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Alleen toedienen door of onder toezicht van een arts met de nodige opleiding en ervaring. Bij epidurale anesthesie zorgen voor een intraveneuze lijn. De toxische verschijnselen kunnen het best worden voorkomen door: a. altijd de laagst mogelijke concentratie te gebruiken; b. te aspireren alvorens te injecteren, zodat niet per ongeluk een intravasculaire injectie kan worden gegeven. Vóór injectie van een grote dosis, zoals bij epidurale anesthesie, wordt een testdosis van 3–5 ml lidocaïne met adrenaline (epinefrine), aanbevolen; accidentele intravasculaire injectie kan worden herkend aan toename van de hartfrequentie en intrathecale injectie aan tekenen van spinale blokkade.

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige leverfunctiestoornis, cardiovasculaire afwijking (zoals ernstige hartritmestoornis), bestaande afwijking aan het centraal zenuwstelsel, gebruik in het hoofd en nek gebied en bij verzwakten, ouderen of acuut zieken.

Niet toepassen voor een continu intra-articulair infuus, vanwege het risico op chondrolyse.

Bij patiënten met reeds bestaande afwijkingen aan het centraal zenuwstelsel is voorzichtigheid geboden met intrathecale of epidurale toediening.

Men dient rekening te houden met kruisovergevoeligheid met andere lokaal-anesthetica van het amidetype.

Levobupivacaïne voor epidurale analgesie gedurende een periode van 24 uur of langer is in verband gebracht met ernstige neurotoxiciteit. Om de kans op ernstige neurologische complicaties te minimaliseren, dient men zowel de patiënt als de duur van toediening met levobupivacaïne nauwgezet te controleren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: bij combinatie met klasse III-antiaritmica kunnen de cardiovasculaire effecten additief zijn.

ANAESTHETICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMIDEN

Bupivacaine

Marcaine 0,25 %, 0,5%, Exparel, Bucain
N01BB01

Lidocaine

Xylocaine
N01BB02

Lidocaine+chloorhexidine

Instillagel, Cathejell
N01BB52
N01BB20
N01BB52
N01BB03

Prilocaine

Citanest
N01BB04

Ropivacaine

Naropin
N01BB09
ESTERS VAN BENZOEZUUR
N01BC01

Referenties

 1. AbbVie BV, SmPC Chirocaine (RVG 24617) 19 nov 2014, www.cbg-meb.nl
 2. L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. , SmPC Levobupivacaine 2.5/5.0 mg/ml oplossing voor injectie. (RVG 115877/115878) 16-07-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Verma, D.,et al., Spinal anesthesia in infants and children: A one year prospective audit, Anesthesia, essays and researches, 2014, 8(3), 324–329
 4. López, T., et al. , Spinal anesthesia in pediatric patient, Minerva anestesiologica, 2012, 78(1), 78–87
 5. Rochette, A. et al., Cerebrospinal fluid volume in neonates undergoing spinal anaesthesia: a descriptive magnetic resonance imaging study, BJA, 2016, 117(2), 214–219
 6. Jöhr M. , Regional anaesthesia in neonates, infants and children: an educational review., European journal of anaesthesiology, 2015, 32(5), 289–297
 7. Suresh, S., et al.., The European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy/American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Recommendations on Local Anesthetics and Adjuvants Dosage in Pediatric Regional Anesthesia., Regional anesthesia and pain medicine, 2018, 43(2), 211–216
 8. Patel, D., Epidural analgesia for children, Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, 2006, 6(2), 63–66
 9. Wiegele, M.,et al., Caudal epidural blocks in paediatric patients: a review and practical considerations, British journal of anaesthesia, 2019, 122(4), 509–517
 10. Meunier, J. F., et al., Pharmacokinetics of bupivacaine after continuous epidural infusion in infants with and without biliary atresia., Anesthesiology, 2001, 95(1), 87–95
 11. Calder, A. et al, Pharmacokinetic profiles of epidural bupivacaine and ropivacaine following single-shot and continuous epidural use in young infants, Paediatric anaesthesia, 2012, 22(5), 430–437
 12. Luz, G.,et al, Free and total bupivacaine plasma concentrations after continuous epidural anaesthesia in infants and children, Paediatric anaesthesia, 1998, 8(6), 473–478
 13. Luz, G.,et al, Bupivacaine plasma concentrations during continuous epidural anesthesia in infants and children., Anesthesia and analgesia, 1996, 82(2), 231–234
 14. Mazoit, J. X., et al., Pharmacokinetics of bupivacaine following caudal anesthesia in infants., Anesthesiology, 1988, 68(3), 387–391
 15. Ecoffey, C. et al, Bupivacaine in children: pharmacokinetics following caudal anesthesia., Anesthesiology, 1985, 63(4), 447–448
 16. Shah, R. D., et al, Applications of regional anaesthesia in paediatrics. , British journal of anaesthesia,, 2013, 111(1), i114–i124
 17. Gupta A, et al, Spinal anesthesia in children: A review., J Anaesthesiol Clin Pharmacol., 2014, 30(1), 10-8
 18. Patel D. , Epidural analgesia for children., Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, 2006, 6(2), 63-6
 19. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 feb 2024
 20. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 15 feb 2024
 21. Jang, Y. E., et al., Lumbosacral and thoracolumbosacral cerebrospinal fluid volume changes in neonates, infants, children, and adolescents: A retrospective magnetic resonance imaging study., Paediatric anaesthesia, 2019, 29(1), 92–97

Wijzigingen

 • 04 juli 2024 12:54: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van bupivacaine bij kinderen zijn beoordeeld. Deze beoordeling voor bupivacaine is ook van toepassing op levobupivacine.
 • 12 mei 2015 14:27: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering