Alteplase (r-tPA)

Stofnaam
Alteplase (r-tPA)
Merknaam
Actilyse
ATC code
B01AD02
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 20 mg (komt overeen met 11,6 miljoen IE. ); 50 mg (komt overeen met 29 miljoen IE.)

Eigenschappen

Humaan serine-protease uit vasculaire endotheelcellen, vervaardigd door recombinant DNA-techniek. Het heeft een hoge affiniteit voor fibrine. Door binding aan fibrine wordt het geactiveerd en bewerkstelligt de omzetting van plasminogeen in plasmine. Plasmine breekt fibrine af, zodat de trombus oplost. Een systemische werking op stollingsfactoren is beperkt. Het bezit waarschijnlijk geen antigene eigenschappen. Alteplase reduceert de 30-dagen mortaliteit bij een acuut hartinfarct. Bij een acute massieve pulmonale embolie met instabiele hemodynamie leidt toepassing tot snelle afname van grootte van de trombus en bloeddrukreductie in de longslagader.

Kinetische gegevens

Geen informatie over kinetische parameters bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Trombolyse
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • Startdosering: 0,1 mg/kg/uur, continu infuus.
   • Onderhoudsdosering: Indien geen afname trombus en bij geen bloedingsneiging: elke 12 uur ophogen met 0.1 mg/kg/uur tot max 0,5 mg/kg/uur, continu infuus.
   • Behandelduur: Trombolyse totdat trombus kleiner en minder bedreigend is, maar max. 72 uur, daarna starten met LMWH
    • Bij neonaten ivm fysiologisch laag plasminogeen: Plasma (FFP) 10 ml/kg voor start r-tPA en daarna 1 tot 2dd tijdens r-tPA.
    • Bij bloeding: r-tPA stop, plasma (FFP) 10-20 ml/kg, evt tranexaminezuur 50 mg/kg iv in 4dd

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTITHROMBOTICA

VITAMINE K-ANTAGONISTEN
B01AA07

Fenprocoumon

Marcoumar
B01AA04
HEPARINEGROEP

Dalteparine

Fragmin
B01AB04

Danaparoide

Orgaran
B01AB09

Enoxaparine

Clexane
B01AB05

Heparine

Heparine Leo
B01AB01

Nadroparine

Fraxiparine, Fraxodi
B01AB06

Tinzaparine

Innohep
B01AB10
TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS EXCL HEPARINE

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Aspegic, Aspirine, Aspro, Ascal, Alka-Seltzer
B01AC

Epoprostenol

Flolan, Veletri
B01AC09
ENZYMEN

Urokinase

Medacinase
B01AD04
OVERIGE ANTITHROMBOTICA

Defibrotide

Defitelio
B01AX01

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): bloedingen op de plaats van injectie of beschadigde bloedvaten (zoals blauwe plekken). Terugkerende ischemie/angina, hypotensie, hartfalen/longoedeem na een myocardinfarct. Aritmieën ten gevolge van reperfusie. Vaak (1-10%): koorts. Misselijkheid, braken. Symptomatische intracerebrale bloeding na een acuut ischemisch herseninfarct; gingivale bloeding, luchtwegbloeding, maag-darmbloeding, ecchymose of urogenitale bloeding. Hartstilstand, cardiogene shock en reïnfarct na een myocardinfarct. Soms (0,1-1%): intracerebrale bloeding na een acuut myocardinfarct en acute longembolie; oorbloeding, haemopericardium, retroperitoneale bloeding. Overgevoeligheidsreacties of anafylactoïde reacties (zoals allergische reacties met huiduitslag, urticaria, bronchospasme, hypotensie, angio-oedeem, shock). Mitralisinsuffuciëntie, longembolie, perifeer embolie/ cerebrale embolie en ventriculair septum deficiëntie. Trombotische embolisatie. Zelden (0,01-0,1%): bloeding van parenchymateuze organen. Cholesterol kristalembolisatie. Zeer zelden (< 0,01%): verlaagde bloeddruk. Oogbloeding. Zenuwstelsel aandoeningen (zoals convulsies, afasie, spraakstoornis, delirium, acuut hersensyndroom, agitatie, verwardheid, depressie en psychose) vaak in combinatie met ischemische of hemorragische cerebrovasculaire aandoeningen. Dood en invaliditeit zijn gemeld bij een beroerte (inclusief intracraniële bloedingen) en andere episoden van ernstige bloedingen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

(Relatieve) contra-indicaties:

 • Grote chirurgische ingreep in afgelopen 10 dagen
 • Intracraniële bloeding in afgelopen 10 dagen
 • Grote chirurgische ingrepen in komende drie dagen
 • Actieve bloeding
 • Zeer ernstige asfyxie
 • Zeer premature neonaten met hoog risico op IVH
 • Trombocytopenie

 

Contraindicaties bij volwassenen

Manifeste of recente ernstige bloedingen. Belangrijke bloedingsstoornis op dit moment of in de afgelopen 6 maanden. Recent (binnen 10 dagen) traumatische externe hartmassage, zware partus of recente punctie van een niet samendrukbaar bloedvat. Intracraniële (cerebraal, subarachnoïdaal) bloeding of beschadiging van het CZS (bv. neoplasma, aneurysma, intracraniële of intraspinale operatie) in de anamnese. Grote operatie of ernstig trauma in de afgelopen drie maanden. Neoplasma met verhoogd bloedingsrisico. Hemorragische diathese. Ernstige oncontroleerbare hypertensie. Bacteriële endocarditis of pericarditis. Acute pancreatitis. Een ulceratieve aandoening van het maag-darmkanaal gedurende de laatste 3 maanden, oesofageale varicosis, arteriële/veneuze malformaties. Ernstige leveraandoeningen.

Bij acuut myocard of bij acute longembolieën tevens: herseninfarct als gevolg van een bloeding of met een onbekende oorzaak in de anamnese. Ischemische beroerte of TIA in de voorgaande 6 maanden behalve de huidige ischemische beroerte binnen 3 uur.

Bij acuut herseninfarct tevens: start van de symptomen (mogelijk) > 4,5 uur geleden; lichte neurologische gebreken of symptomen die snel verbeteren voor start van het infuus; zeer ernstig herseninfarct; epileptische aanval bij aanvang van het herseninfarct; herseninfarct in de anamnese en bijkomend diabetes (bloedglucosegehalte lager dan 2,8 mmol/l of hoger dan 22,2 mmol/l); eerder herseninfarct in de afgelopen 3 maanden; trombocytenaantal lager dan 100 × 109/l; toediening van heparine in de voorafgaande 48 uur en een trombinetijd die de bovengrens van de laboratorium referentiewaarden overschrijdt; systolische bloeddruk hoger dan 185 mm Hg of diastolische bloeddruk hoger dan 110 mm Hg (intraveneuze antihypertensieve therapie wordt aanbevolen om de bloeddruk tot deze waarden te reduceren).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij neonaten ivm fysiologisch laag plasminogeen: Plasma (FFP) 10 ml/kg voor start r-tPA en daarna 1 tot 2dd tijdens r-tPA.


Controles tijdens behandeling

Echo(cardio)grafie ter controle trombus grootte elke 12 tot 24 uur Echo cerebrum dagelijks bij neonaten. Lab 1dd: VBB, d-dimeren, eventueel fibrinogeen, plasminogeen 

Einde behandeling:

Trombolyse totdat trombus kleiner en minder bedreigend is, maar max. 72 uur, daarna starten met LMWH.
 
Bij bloeding
: r-tPA stop, plasma (FFP) 10-20 ml/kg, evt tranexaminezuur 50 mg/kg iv in 4dd

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Uitsluitend toedienen door artsen met ervaring in trombolytische behandeling en met faciliteiten om het effect van de behandeling te volgen. Voorzichtigheid is geboden na kleine recente traumata, i.m. injecties, hartmassage in verband met resuscitatie en aandoeningen met meer kans op bloedingen of gebruik van orale anticoagulantia in de anamnese. Na gebruik van orale anticoagulantia pas starten met de therapie met alteplase als het anticoagulans naar verwachting niet meer werkzaam is en testen bevestigd hebben dat het geen klinisch relevante activiteit meer heeft op het coagulatiesysteem. Voorzichtigheid is tevens geboden bij een systolische bloeddruk > 160 mm Hg en bij oudere patiënten wegens meer kans op intracraniële bloedingen. Gedurende de behandeling tot 24 uur erna de bloeddruk controleren. Over het gebruik bij kinderen zijn weinig gegevens bekend. De behandeling van een acuut herseninfarct bij kinderen, adolescenten en leeftijd > 80 jaar is gecontra–indiceerd. Bij dreiging van een ernstige bloeding (m.n. cerebraal) of het optreden van een anafylactische reactie de behandeling staken. Bij acuut herseninfarct is voorzichtigheid geboden bij kleine asymptomatische aneurysma's van de hersenvaten en bij voorbehandeling met acetylsalicylzuur vanwege meer kans op intracerebrale bloedingen. Gelijktijdige toediening met andere geneesmiddelen door hetzelfde infuussysteem vermijden. Er is geen ervaring met herhaalde toepassing. De beschermkap van de flacon bevat rubber en kan aanleiding geven tot een allergische reactie bij patiënten die overgevoelig zijn voor latex.

Interacties

Niet beoordeeld: bij acuut ischemisch herseninfarct mogen gedurende 24 uur na behandeling met alteplase geen anticoagulantia en acetylsalicylzuur of andere trombocytenaggregatieremmers worden gegeven, omdat de veiligheid en de effectiviteit daarvan niet zijn onderzocht. Als toch heparine nodig is voor een andere indicatie, dient de subcutane dosering niet hoger te zijn dan 10.000 IE/dag.

Bij occlusie van een centraal veneuze toegang ontraadt de fabrikant gelijktijdige toediening van heparine.

ACE-remmers zouden het risico op anafylactische reacties verhogen.

Interacties trombolytica algemeen:
Niet beoordeeld: anticoagulantia of trombocytenaggregatieremmers verhogen het risico op bloedingen.

Tranexaminezuur heeft een antagonistische werking, waarvan therapeutisch gebruik wordt gemaakt bij overdosering van thrombolytica.

Referenties

 1. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen). , Geraadpleegd 07 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 06 oktober 2014
 3. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl , 30 sept 2012

Wijzigingen