Rivaroxaban

Stofnaam
Rivaroxaban
Merknaam
Xarelto
ATC code
B01AF01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Veneuze trombo-embolie:
2,6 tot 3 kg: 2,4 mg/dag in 3 doses
> 3 tot 4 kg: 2,7 mg/dag in 3 doses
> 4 tot 5 kg:
4,2 mg/dag in 3 doses
> 5 tot 7 kg:
4,8 mg/dag in 3 doses
> 7 tot 8 kg:
5,4 mg/dag in 3 doses
> 8 tot 9 kg:
7,2 mg/dag in 3 doses
> 9 tot 10 kg:
8,4 mg/dag in 3 doses
> 10 tot 12 kg:
9 mg/dag in 3 doses
> 12 tot 30 kg: 10 mg/dag in 2 doses
> 30 tot 50 kg: 15 mg/dag in 1 dosis
> 50 kg: 20 mg/dag in 1 dosis

Eigenschappen

Rivaroxaban is een zeer selectieve, directe factor Xa-remmer. Remming van factor Xa onderbreekt zowel de intrinsieke als de extrinsieke route van de bloedstollingscascade.

Farmacokinetiek

De gemiddelde t½ (geschat met farmacokinetische populatiemodellering) daalt naarmate de leeftijd daalt en varieert van 4,2 uur bij adolescenten tot ongeveer 3 uur bij kinderen 2-12 jaar, 1,9 uur bij kinderen 0.5 tot 2 jaar en 1,6 uur bij kinderen jonger dan 0.5 jaar.

Cl en Vss na orale toediening zijn afhankelijk van het lichaamsgewicht en werden op basis van farmacokinetische populatiemodellering bij kinderen geschat op gemiddeld 8 L/uur respectievelijk 113 L voor een persoon van 82,8 kg.
[SmPC Xarelto]

Doseringen

Behandeling van veneuze trombo-embolie en preventie van recidiverende veneuze trombo-embolie
 • Oraal
  • 2,6 tot 12 kg
   [1]
   • 2,6 tot 3 kg: 2,4 mg/dag in 3 doses
    > 3 tot 4 kg: 2,7 mg/dag in 3 doses
    > 4 tot 5 kg: 4,2 mg/dag in 3 doses
    > 5 tot 7 kg: 4,8 mg/dag in 3 doses
    > 7 tot 8 kg: 5,4 mg/dag in 3 doses
    > 8 tot 9 kg: 7,2 mg/dag in 3 doses
    > 9 tot 10 kg: 8,4 mg/dag in 3 doses
    > 10 tot 12 kg: 9 mg/dag in 3 doses

   • Start behandeling uitsluitend na:

    • tenminste 5 dagen parenterale antistolling
    • tenminste 10 dagen voeding per os (bij kinderen < 6 maanden)
  • 12 tot 30 kg
   [1]
   • 10 mg/dag in 2 doses.
   • Start behandeling uitsluitend na tenminste 5 dagen parenterale antistolling

  • 30 tot 50 kg
   [1]
   • 15 mg/dag in 1 dosis
   • Start behandeling uitsluitend na tenminste 5 dagen parenterale antistolling

  • ≥ 50 kg
   [1]
   • 20 mg/dag in 1 dosis
   • Start behandeling uitsluitend na tenminste 5 dagen parenterale antistolling

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
Granulaat voor orale suspensie 1 mg/ml

Tabletten kunnen verpulverd worden en ingenomen met water.

 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

> 1 jaar
> 50 - 80 mL/min/1.73 m2:
Aanpassing niet nodig (gebaseerd op data bij volwassenen en beperkte data bij kinderen)
< 50 mL/min/1.73 m2: geen data beschikbaar

< 1 jaar: niet geven aan kinderen met een serumcreatine boven het 97,5e percentiel

ANTITHROMBOTICA

VITAMINE K-ANTAGONISTEN
B01AA07

Fenprocoumon

Marcoumar
B01AA04
HEPARINEGROEP

Dalteparine

Fragmin
B01AB04

Danaparoide

Orgaran
B01AB09
B01AB05

Heparine

Heparine Leo
B01AB01

Nadroparine

Fraxiparine, Fraxodi
B01AB06

Tinzaparine

Innohep
B01AB10
TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS EXCL HEPARINE

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Aspegic, Aspirine, Aspro, Alka-Seltzer (acetylsalicylzuur), Ascal (carbasalaatcalcium)
B01AC06

Epoprostenol

Flolan, Veletri
B01AC09
ENZYMEN
B01AD02

Urokinase

Medacinase
B01AD04
DIRECTE TROMBINEREMMERS

Dabigatran

Pradaxa
B01AE07
OVERIGE ANTITHROMBOTICA

Defibrotide

Defitelio
B01AX01

Bijwerkingen bij kinderen

In het algemeen was het veiligheidsprofiel bij de 412 kinderen en adolescenten die werden behandeld met rivaroxaban vergelijkbaar met die waargenomen bij de volwassen populatie en consistent over de leeftijdssubgroepen. De bijwerkingen bij kinderen waren voornamelijk licht tot matig van ernst.

De volgende bijwerkingen werden vaker gemeld bij kinderen dan bij volwassenen:

Zeer vaak: hoofdpijn, koorts, epistaxis, braken

Vaak: tachycardie, toename van bilirubine, menorragie, trombocytopenie

Soms: toename van geconjugeerd bilirubine

 

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): anemie. Duizeligheid, hoofdpijn. Hemorragie van de ogen, hemorragie van het maag-darmkanaal, postprocedurele hemorragie (incl. postoperatieve anemie en wondhemorragie), urogenitale hemorragie (incl. abnormale vaginale of toegenomen menstruele bloedingen), epistaxis, tandvleesbloeding. Bloed ophoesten. Hypotensie. Misselijkheid, braken, obstipatie, diarree, abdominale en gastro-intestinale pijn, dyspepsie. (Gegeneraliseerde) pruritus, huiduitslag, ecchymose, (sub–)cutane hemorragie, kneuzing, pijn in extremiteiten, hematoom. Koorts. Perifeer oedeem. Verminderde kracht en energie (incl. vermoeidheid, asthenie). Verhoogde transaminasenwaarden. Verminderde nierfunctie (incl. verhoogde creatinine–, ureumconcentraties).

Soms (0,1-1%): trombocytose (incl. verhoogde aantallen plaatjes), trombocytopenie. Tachycardie. Allergische reactie, allergische dermatitis, angio-oedeem, allergisch oedeem. Cerebrale/intracraniële hemorragie, syncope. Droge mond. Urticaria. Hemartrose. Malaise. Leverfunctiestoornis. Verhoogde γ-GT, lipase, amylase, bloedbilirubine, LDH en alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): spierhemorragie. Geelzucht. Cholestase, hepatitis (incl. hepatocellulaire schade). Verhoogd geconjugeerd bilirubine. Pseudo–aneurysmavorming na percutane interventie. Gelokaliseerd oedeem bij een electieve heup- of knievervangende operatie.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reacties (incl. shock). Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. DRESS-syndroom.

Verder zijn gemeld: compartimentsyndroom ten gevolge van een bloeding. (Acuut) nierfalen door hypoperfusie bij bloeding.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • klinisch significante actieve bloeding;
 • leveraandoening gepaard gaande met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico, waaronder levercirrose (Child-Pughscore 7–15);
 • laesie of aandoening met significant meer kans op ernstige bloedingen zoals:
  • (recente) gastro-ulceratie;
  • (verdenking op) oesofagusvarices;
  • maligne neoplasmata met meer kans op bloedingen;
  • recent letsel/operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen;
  • recente intracraniële bloeding;
  • arterioveneuze malformaties;
  • vasculair aneurysma;
  • ernstige bloedvatafwijking in de hersenen of het ruggenmerg.
 • Bij acuut coronair syndroom tevens: toepassing bij patiënten met een CVA en/of TIA in de voorgeschiedenis.
 • Bij coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) tevens: hemorragisch of lacunair CVA in de voorgeschiedenis of een ischemisch, niet-lacunair CVA in de afgelopen maand.

Interacties

Rivaroxaban is substraat voor CYP3A4, CYP2J2 en P-gp.

Relevant:
Afname rivaroxaban: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren en etravirine; de combinatie wordt ontraden.

Toename rivaroxaban: de concentratie stijgt door atazanavir, fluconazol en krachtige CYP3A4-remmers; de combinatie moet worden vermeden.

Niet relevant:
Toename rivaroxaban: de concentratie stijgt door verapamil.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met een protonpompremmer.

Niet beoordeeld:
Combinatie met de overige HIV-proteaseremmers wordt ontraden.

Bij combinatie met clopidogrel is verlenging van de bloedingstijd waargenomen die niet samenhing met de trombocytenaggregatie.

Grapefruitsap kan mogelijk de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Bij kortdurend gebruik van 1 glas of 2 grapefruits per dag is het risico op bijwerkingen laag.

Interacties direct werkende anticoagulantie algemeen

De DOAC's worden op verschillende wijze gemetaboliseerd, daarom kunnen de interacties per DOAC verschillend zijn.

Relevant:
De bloedingsneiging neemt toe bij combinatie met acalabrutinib, ibrutinib, NSAID's en salicylaten in antitrombotische dosering.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met SSRI's.

Niet beoordeeld:
Het bloedingsrisico neemt toe bij combinatie met trombocytenaggregatieremmers, trombolytica, VKA's, heparine of een LMWH. Volgens de productinformatie is combinatie gecontraïndiceerd met VKA's, heparine of een LMWH, behalve bij overstappen van of naar de DOAC, of wanneer heparine wordt gegeven in doses die noodzakelijk zijn om een centrale veneuze of arteriële katheter open te houden.

Het bloedingsrisico kan toenemen bij combinatie met duloxetine en venlafaxine.

Referenties

 1. Bayer AG, SmPC Xarelto granules for oral suspension (EU/1/08/472) 02-02-2021, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 feb 2021
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 15-1-2022

Wijzigingen

 • 26 februari 2021 15:23: NIEUW

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering