Urokinase

Stofnaam
Urokinase
Merknaam
Medacinase
ATC code
B01AD04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Enzym verkregen uit de urine van volwassen mannen. Het is een indirect werkend trombolyticum dat als directe plasminogeenactivator de trombus kan binnendringen en daar plasminogeen omzet in plasmine. Dit breekt fibrine af, waardoor de trombus uiteen valt.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 10000 IE, 50.000 IE, 100.000 IE, 250.000 IE, 500.000 IE

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Trombolytische behandeling van verstopping van centraal veneuze catheter (CVC)
 • Toedieningsweg niet van toepassing
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [4]
   • 7.500 - 10.000 IE/dosis, éénmalig in 2 ml fysiologisch zout. Na 5 à 10 min proberen de lijn open te spuiten; lukt dat niet, dan de procedure herhalen. Vervolgens wordt gedurende 12 uur heparine (5 IE/kg/uur) aan de infusievloeistof toegevoegd om hernieuwde occlusie te voorkomen..
Trombolyse
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Startdosering: 4.400 IE/kg/dosis, bolus.
   • Onderhoudsdosering: 4.400 IE/kg/uur, continu infuus gedurende 6-12 uur.
   • Trombolyse alleen toepassen indien er sprake is van een levensbedreigende trombus of een trombus dat een ledemaat of een orgaan bedreigd.

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (hematoloog) die ervaring heeft met gebruik van urokinase voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): asymptomatische verlaging van hematocrietwaarden. (Verergering van) hematomen of blauwe plekken. Bloedingen uit wonden/punctieplaats. Vaak (1–10%): bloedingen (intracranieel, gastro-intestinaal, retroperitoneaal, van tandvlees, neusbloeding). Koorts. Microhematurie. Embolie. Soms (0,1–1%): urogenitale bloedingen. Koude rillingen. Beroerte. Zelden (0,1–1%): levensbedreigende bloedingen, intrahepatische bloedingscomplicaties. Allergische reacties (voorbijgaande roodheid, urticaria, dyspneu, hypotensie). Zeer zelden (< 0,01%): anafylaxie. Tijdelijke verhoging van transaminasewaarden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

cave verhoogde bloedingsneiging: puncties, en OK zijn gecontraindiceerd tijdens systemisch werkzame urokinase.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Actieve klinisch relevante bloedingen. Recente operatie. Verhoogde gevoeligheid voor bloedingen bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige trombocytopenie, recente maag-darmbloedingen, slokdarmvarices, maag-darmstelselaandoeningen (zoals maligne tumoren, maagzweer, duodenumzweer, acute colitis ulcerosa), ernstige leveraandoeningen, ernstige nierfunctiestoornis, urogenitale aandoeningen (zoals maligne tumoren, urolithiasis), recente bevalling, (dreigende) abortus, vermoede placenta praevia, recente orgaanbiopsie, recente lumbaalpunctie, recente punctie van niet-comprimeerbare vaten (≤ 4 weken), intramusculaire injectie, translumbale aortografie (≤ 4 weken), recente operatie tot primaire wondgenezing, neoplasma, intracranieel aneurysma, cerebrale trombus (ook in de anamnese), arterieveneuze afwijking, aneurysma dissecans, longaandoeningen (zoals caverneuze tuberculose of bronchiëctasieën), recente langdurige externe hartmassage (≤ 10 dagen), recent trauma, recente thoraxoperatie, recente neurochirurgie (≤ 2 maanden). Stollingsstoornissen (zoals hemorragische diathese). Acute cerebrovasculaire manifestatie (zoals intracraniële bloeding, recent cerebrovasculair accident). Ernstige ongecontroleerde hypertensie (diastolisch boven 100 mm Hg; systolisch boven 200 mm Hg, hypertensieve retinopathie graad III of IV). Acute pancreatitis, sepsis, pericarditis, bacteriële endocarditis.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Strenge indicatiestelling, uitsluitend toepassen na overleg hematoloog.

Toediening: bij voorkeur via catheter waarop trombus is gelegen. Tijdens trombolyse geen heparine
Controles voorafgaand aan behandeling:
Labcontrole: APTT, PT, VBB, d-dimer, fibrinogeen. Bij neonaten: echo cerebrum

Voorwaarden voor behandeling met urokinase:

Trombo’s > 50-100 x109/L in zieke patiënten
Trombo’s > 50 x109/L in stabiele patiënten
Fibrinogeen > 1.0 mg/L
Normale of minimaal verlengde PT en APTT
 
Bij laag aantal trombocyten: trombocyten transfusie
Bij laag fibrinogeen: plasma transfusie

In geval van ernstige bloedingen kan als antidotum tranexaminezuur (Cylclokapron) worden gegeven. Risicofactoren zijn onder andere een recente bloeding, operatie, ulcus pepticum, colitis ulcerosa.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij matige bloedstollingsstoornissen, ernstige cerebrovasculaire stoornissen die niet gecontra–indiceerd zijn, matige arteriële hypertensie, matige trombocytopenie, vermoede trombus in de linker hartkamer, septische trombotische aandoening in de voorgeschiedenis of wanneer een bloedingshaard moeilijk te bereiken is. Bij hoge leeftijd (> 75 jaar) de effectiviteit van trombolyse afwegen tegen de toenemende kans op een hersenbloeding. Bij atriumfibrilleren of andere aandoeningen met meer kans op cerebrale embolie kan behandeling met urokinase gevaarlijk zijn door een toename van de kans op bloedingen in het infarctgebied. Na hartmassage is er meer kans op complicaties door bloedingen. Arteriële of veneuze invasieve procedures vóór en tijdens behandeling met urokinase zoveel mogelijk vermijden om de kans op bloedingen te beperken. Indien ernstige spontane bloedingen optreden de behandeling onmiddellijk staken. De behandeling dient altijd klinisch plaats te vinden, met voldoende laboratoriumfaciliteiten en voorzieningen om ernstige bloedingen te kunnen behandelen. I.m. injecties en het gebruik van stugge katheters vermijden gedurende de behandeling.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: anticoagulantia of trombocytenaggregatieremmers verhogen het risico op bloedingen.

Tranexaminezuur heeft een antagonistische werking, waarvan therapeutisch gebruik wordt gemaakt bij overdosering van trombolytica. 

ANTITHROMBOTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE K-ANTAGONISTEN
B01AA07

Fenprocoumon

Marcoumar
B01AA04
HEPARINEGROEP

Dalteparine

Fragmin
B01AB04

Danaparoide

Orgaran
B01AB09
B01AB05

Heparine

Heparine Leo
B01AB01

Nadroparine

Fraxiparine, Fraxodi
B01AB06

Tinzaparine

Innohep
B01AB10
TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS EXCL HEPARINE

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Aspegic, Aspirine, Aspro, Alka-Seltzer (acetylsalicylzuur), Ascal (carbasalaatcalcium)
B01AC06

Clopidogrel

Plavix, Grepid, Iscover
B01AC04

Epoprostenol

Flolan, Veletri
B01AC09
ENZYMEN

Alteplase (r-tPA)

Actilyse, Actilyse Cathflow
B01AD02
DIRECTE TROMBINEREMMERS

Dabigatran

Pradaxa
B01AE07
OVERIGE ANTITHROMBOTICA

Defibrotide

Defitelio
B01AX01
DIRECTE REMMERS VAN FACTOR XA

Rivaroxaban

Xarelto
B01AF01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriele trombose, www.cbo.nl, 2009, 162
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 4. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl, 30 sept 2012
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 nov 2014
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 28 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering