Salmeterol

Stofnaam
Salmeterol
Merknaam
Serevent
ATC code
R03AC12
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

(R)-enantiomeer van het racemisch mengsel. De dosisaerosol kan worden voorzien van een Volumatic (inhalatiekamer). Werking: na 10–20 min. Werkingsduur: tot circa 12 uur. Bij toepassing als profylacticum bij inspanningsastma houdt de werking tot 11 uur aan. Bij continue toediening (1–2 ×/dag gedurende 4 weken) kan hiervoor tolerantie optreden, waardoor een verminderd effect of een kortere werkingsduur optreedt.


Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Bronchusverwijding:
4-12 jaar: dosering > 50 microg/dosis Off-label
> 12 jaar: On-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Onderhoudsbehandeling astma bronchiale (niet voldoende reagerend op corticosteroïden), chronische bronchitits, emfyseem.
<4 jaar: Niet geregistreerd
4-12 jaar:
2dd 50 microg/dosis
> 12 jaar: 2 dd 50-100 microg/dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol "volumatic" (als xinafoaat) 25 µg/do
Inhalatiepoeder "diskus" (als xinafoaat) 50 µg/do

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Bronchusverwijding (langwerkend)
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 4 jaar tot 18 jaar
    [1]
    • 50 - 100 microg./dag in 2 doses. in combinatie met inhalatiecorticosteroiden..
    • Niet toepassen als aanvalsbehandeling.

     Toedienen: dosisaerosol met voorzetkamer met mondstuk.

  • Inhalatiepoeder
   • 7 jaar tot 18 jaar
    [1]
    • 50 - 100 microg./dag in 2 doses. in combinatie met inhalatiecorticosteroiden.
    • Niet toepassen als aanvalsbehandeling.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): tremor (vooral bij een dosering van > 100 microg/dag), hoofdpijn, hartkloppingen en spierkramp. Soms (0,1-1%): tachycardie (vooral bij een dosering van > 100 microg/dag), huiduitslag (jeuk, roodheid), nervositeit. Zelden (0,01-0,1%): slapeloosheid, duizeligheid, hypokaliëmie. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties ((angio-)oedeem, anafylaxie), ritmestoornissen zoals atriumfibrilleren, supraventriculaire tachycardie en extrasystolen, (voornamelijk bij ritmestoornissen-gevoelige patiënten), orofaryngeale irritatie, paradoxale bronchusobstructie, misselijkheid, niet-specifieke pijn op de borst, gewrichtspijn, hyperglykemie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor sympathicomimetica.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Er zijn wenig gegevens bekend over het gebruik van salmeterol bij kinderen jonger dan 4 jaar. Alvorens een salmeterol voor te schrijven dient een bronchusverwijdende respons door middel van een FEV1 meting voor en na beta-2-mimetica geobjectiveerd en gedocumenteerd te worden. Een alternatief voor longfunctiemetingen bij kinderen jonger dan 6 jaar is een goede klinische respons op een kortwerkend beta-2-agonist. Gebruik van langwerkende beta-2-agonisten dient in de tweede lijn voorgeschreven te worden volgens de richtlijn van de NHG en de SKL.
Niet toepassen als behandeling acute astma aanval.
Toediening: Serevent dosisaerosol kan worden toegediend in combinatie met de volgende voorzetkamers: Volumatic(>4 jaar)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Langwerkende β2-sympathicomimetica zijn niet geschikt voor de verlichting van acuut astma. In ieder geval bij astma moet salmeterol worden gecombineerd met inhalatiecorticosteroïden. Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijdende middelen naast salmeterol duidt op een verslechtering van de controle; het behandelschema dient te worden aangepast. De behandeling niet starten bij een aanzienlijke verergering of acuut verslechterend astma. Wees voorzichtig bij cardiovasculaire aandoeningen vooral ernstige hypertensie en hyperthyroïdie. Bij hypoxie, die bijvoorbeeld bij ernstige exacerbatie van astma kan optreden, is er meer kans op hypokaliëmie; controleer de serumkaliumspiegel. Gebruik bij aangeboren lange-QT-intervalsyndroom (LQTS) wordt ontraden. Bij diabetes mellitus extra bloedglucosecontrole uitvoeren bij aanvang van de behandeling. Bij optreden van paradoxale bronchospasmen de therapie staken en op een andere behandeling overgaan. Wees voorzichtig met het gebruik bij Afro-Amerikanen, omdat in onderzoek bij deze populatie meer kans op astma-gerelateerde sterfte en levensbedreigende respiratoire gebeurtenissen is geconstateerd bij gebruik van salmeterol.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: HIV-proteaseremmers remmen het metabolisme.

Niet beoordeeld: ketoconazol oraal en andere krachtige CYP3A4-remmers kunnen de plasmaconcentratie van per inhalatie toegediend salmeterol verhogen, waardoor het risico op systemische bijwerkingen (waaronder aritmieën) toeneemt.

Interacties sympathicomimetica algemeen
Relevant: niet-selectieve β-blokkers en β-sympathicomimetica kunnen elkaars werking verminderen. Deze interactie is van klinisch belang bij β2-sympathicomimetica (fenoterol, formoterol, indacaterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline) die bij astma of COPD worden toegepast. Bij voorkeur wordt de niet-selectieve β-blokker vervangen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met selectieve β-blokkers; in hogere dosering kunnen selectieve β-blokkers de werking van β-sympathicomimetica verminderen.

Niet beoordeeld: corticosteroïden, theofylline en diuretica versterken de kaliumverliezende werking van β2-sympathicomimetica.

Corticosteroïden oraal en parenteraal versterken de hyperglykemische werking.

Het risico op ventriculaire aritmieën is verhoogd bij combinatie van β-sympathicomimetica en bij combinatie met andere middelen die het QTc-interval verlengen.

Bromocriptine kan de cardiovasculaire effecten van sympathicomimetica versterken.

Gehalogeneerde inhalatie-anaesthetica sensibiliseren het hart voor sympathicomimetica; voorzichtigheid is geboden bij intraveneuze toediening van β-sympathicomimetica tijdens de anesthesie.

SYMPATHICOMIMETICA VOOR INHALATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA

Formoterol

Oxis Turbuhaler, Novolizer, Aerolizer, Atimos
R03AC13

Salbutamol

Ventolin, Airomir
R03AC02

Terbutaline

Bricanyl
R03AC03
SYMPATHICOMIMETICA + CORTICO'S/OVERIGE GNM, EXCL ANTICHOL
R03AK08
R03AK11
R03AK10

Formoterol + Budesonide (combinatiepreparaat)

Symbicort, DuoResp Spiromax
R03AK07
R03AK06
SYMPATHICOMIM. + PARASYMPATHICOLYT. INCL. COMBI CORTICO'S
R03AL01

Salbutamol/ipratropiumbromide

Combivent, Ipramol Steri-Neb
R03AL02

Referenties

 1. GlaxoSmithKline BV, SPC Serevent aerosol (RVG 33735), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h33735.pdf
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 03 nov 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering