Beclometason+Formoterol (combinatiepreparaat)

Stofnaam
Beclometason+Formoterol (combinatiepreparaat)
Merknaam
Foster
ATC code
R03AK08

Beclometason+Formoterol (combinatiepreparaat)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Combinatie van een langwerkend β2-sympathicomimeticum (formoterol) en een lokaal werkzaam glucocorticoïd (beclometason). Een onderzoek naar de longdepositie uitgevoerd met dosisaerosol '100/6' bij patiënten met stabiel COPD en astma-patiënten, toonde aan dat gemiddeld 33% van de nominale dosis in de longen van COPD-patiënten terecht komt; bij patiënten met astma 31%. De longdepositie van de poederinhalator is 42% van de nominale dosis met een homogene depositie door de gehele luchtwegen.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende kinetische parameters zijn gevonden bij gebruik van 200/24 µg combinatieproduct bij kinderen 6-11 jaar [Chawes 2014] [Govoni 2015]:

Beclometason-17-monopropionaat

  Dosisaerosol met voorzetkamer Droogpoederinhalator
Gemiddelde Cmax (pg/ml) 572 ± 214 740 ± 224
Mediane tmax (uur) 0,5 0,5
Gemiddelde t1/2 (uur) 2,1 ± 1,0 2,6 ± 0,7

Formoterol

  Dosisaerosol met voorzetkamer Droogpoederinhalator
Gemiddelde Cmax (pg/ml) 19,1 ± 6,8 74,7 ± 20,2
Mediane tmax (uur) 0,5 0,3
Gemiddelde t1/2 (uur) 4,3 ± 1,7 3,6 ± 0,7

Chawes 2014 laat zien dat bij gebruik van een droogpoederinhalator de systemische blootstelling aan formoterol bij kinderen 6-11 jaar verdubbeld is t.o.v. volwassenen en dat systemische blootstelling aan beclometason vergelijkbaar is met volwassenen ondanks een gehalveerde dosering (200/24 µg t.o.v. 400/24 µg).

Govoni 2015 laat zien dat bij gebruik van een aerosol de systemische blootstelling aan formoterol bij kinderen 6-11 jaar equivalent is aan die van volwassenen en dat systemische blootstelling aan beclometason gehalveerd is t.o.v. volwassenen wat in overeenstemming is met de gehalveerde dosering (200/24 µg t.o.v. 400/24 µg). Systemische blootstelling aan beclometason en formoterol bij gebruik van de aerosol was bovendien equivalent tussen adolescenten en volwassenen.

De volgende kinetische parameters zijn gevonden bij gebruik van 400/24 µg combinatieproduct bij adolescenten 12-17 jaar [Chawes 2014] [Govoni 2015]:

Beclometason-17-monopropionaat

  Dosisaerosol met voorzetkamer Droogpoederinhalator
Gemiddelde Cmax (pg/ml) 878 ± 320 998
Mediane tmax (uur) 0,5 0,5
Gemiddelde t1/2 (uur) 3,0 ± 0,7 2,6

Formoterol

  Dosisaerosol met voorzetkamer Droogpoederinhalator
Gemiddelde Cmax (pg/ml) 21,4 ± 7,1 52,3 ± 18,3
Mediane tmax (uur) 0,5 0,3
Gemiddelde t1/2 (uur) 4,6 ± 1,4 4,0 ± 0,9

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per do inhalatiepoeder ‘Nexthaler’ en dosisaerosol: formoterol(fumaraat) 6 microg, beclometason(dipropionaat) 100 microg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Astma
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 6 jaar tot 18 jaar
    [1] [2] [3] [4]
    • 6 microg. formoterol(fumaraat)/100 microg. beclometason(dipropionaat): 1 - 2 pufje(s)/dosis 2 x per dag.
  • Inhalatiepoeder
   • 7 jaar tot 18 jaar
    [1]
    • 6 microg. formoterol(fumaraat)/100 microg. beclometason(dipropionaat): 1 - 2 pufje(s)/dosis 2 x per dag.
     • Gebuik van inhalatiepoeder is alleen geschikt indien de inhalatie techniek goed is.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer zelden (<0,01%) Groeivertraging bij kinderen en adolescenten [SmPC].

Gedragsstoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): heesheid. (Naso)faryngitis, orale candidiasis. Hoofdpijn.

Soms (0,1-1%): droge mond, geïrriteerde keel, brandend gevoel aan de lippen, dyspepsie, dysfagie, dysgeusie, misselijkheid, diarree. Hoesten, farynx-erytheem. Orofaryngeale of oesofageale candidiasis, orale schimmelinfectie, gastro–enteritis, sinusitis, rinitis, influenza, vulvovaginale candidiasis. Palpitaties, tachycardie, tachyaritmie, sinusbradycardie, verlenging QT-interval, ECG-veranderingen, myocardischemie, atriumfibrilleren (bij COPD-patiënten). Tremor, duizeligheid. Vermoeidheid. Hyperemie, blozen. Otosalpingitis. Rusteloosheid, geïrriteerdheid. Granulocytopenie. Allergische huidreacties (zoals exantheem, urticaria, jeuk), hyperhidrose. Spierspasmen, spierpijn. Bloeddrukverhoging. Verhoging van waarden insuline in bloed, ketonlichamen, vrije vetzuren en C-reactieve proteïne. Verhoogde bloedplaatjestelling. Afname cortisol in bloed en urine. Hypokaliëmie, hyperglykemie, hypertriglyceridemie. Pneumonie (bij COPD-patiënten).

Zelden (0,01-0,1%): ventriculaire extrasystolen, angina pectoris. Paradoxale bronchoconstrictie. Angio-oedeem. Nefritis. Bloeddrukverlaging.

Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie. Overgevoeligheidsreacties (o.a. erytheem, oedeem van lippen, gelaat, ogen, farynx). Bijniersuppressie. Glaucoom, cataract. Perifeer oedeem. Dyspneu. Groeivertraging bij kinderen en adolescenten. Verminderde botdichtheid.

Verder zijn gemeld: psychomotorische hyperactiviteit, depressie, angst, agressie, slaapstoornissen, visusstoornis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het 200/6 produkt heeft geen plaats bij kinderen vanwege een relatief hoge dosering inhalatiecorticosteroïd in vergelijking tot de dosering van het langwerkende β2-sympathicomimeticum.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

'Zo nodig' -gebruik in combinatie met onderhoudsbehandeling kan worden overwogen bij onvoldoende controle van astma of bij astma-exacerbaties in het verleden waarvoor medische behandeling nodig was. 'Zo nodig' gebruik is niet bedoeld als profylaxe bijvoorbeeld bij inspanning. De behandeling niet beginnen tijdens een exacerbatie of een duidelijke achteruitgang bij de astmacontrole.

Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijdende middelen duidt op een verergering van astma; het behandelschema kan aangepast moeten worden. Bij een goede controle van de symptomen toepassing van alleen een corticosteroïd overwegen.

Bij optreden van paradoxale bronchospasmen met een onmiddellijke toename van dyspneu na inhalatie de therapie staken en op een andere behandeling overgaan.

De kans op pneumonie bij COPD neemt toe door het gebruik van inhalatiecorticosteroïden, houd bij het voorschrijven daarom rekening met risicofactoren voor pneumonie (roken, hogere leeftijd, voorgeschiedenis van pneumonie, lage BMI en ernstig COPD).

Bij hypoxie, die bijvoorbeeld bij ernstige exacerbatie van astma kan optreden, is er meer kans op hypokaliëmie; controleer de serumkaliumspiegel.

Longtuberculose kan geactiveerd worden door behandeling met inhalatiecorticosteroïden. Ook kunnen inhalatiecorticosteroïden bepaalde symptomen van longtuberculose en van bacteriële, virale of door schimmels veroorzaakte luchtweginfecties maskeren.

Overweeg bij ontwikkeling van visusstoornissen verwijzing naar een oogarts. Glaucoom, cataract en zeldzame ziekten als centrale sereuze chorioretinopathie zijn gemeld na systemisch en lokaal gebruik van corticosteroïden.

Systemische effecten: Langdurig gebruik van hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden kan leiden tot systemische bijwerkingen, zoals het syndroom van Cushing door remming van de bijnierschorsfunctie, vermindering van de botdichtheid, cataract, glaucoom en psychische- en gedragsstoornissen. Bij overschakelen van patiënten die met systemische corticosteroïden zijn behandeld rekening houden met een verminderde bijnierschorsfunctie. Bij fysiek belastende situaties zoals stress of operatieve ingrepen kan een aanvullende dosis systemisch werkend corticosteroïd noodzakelijk zijn.

Comorbiditeit: Voorzichtig toepassen bij hypokaliëmie, diabetes mellitus, ernstige lever- of nierfunctiestoornis, feochromocytoom, cardiovasculaire aandoeningen (m.n. ernstige hypertensie, hypertrofe obstructieve cardiomyopathie, idiopatische subvalvulaire aortastenose, aritmieën, ernstig hartfalen en ischemische hartziekten), verlengd QTc-interval en hyperthyreoïdie.

Er zijn geen gegevens bij een leverfunctiestoornis.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties Sympathicomimetica met vooral β2-effect in het algemeen

Relevant: niet-selectieve β-blokkers en β-sympathicomimetica kunnen elkaars werking verminderen. Deze interactie is van klinisch belang bij β2-sympathicomimetica (fenoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline en vilanterol) die bij astma of COPD worden toegepast. Bij voorkeur wordt de niet-selectieve β-blokker vervangen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met selectieve β-blokkers; in hogere dosering kunnen selectieve β-blokkers de werking van β-sympathicomimetica verminderen.

Niet beoordeeld: corticosteroïden, theofylline en diuretica versterken de kaliumverliezende werking van β2-sympathicomimetica.

SYMPATHICOMIMETICA VOOR INHALATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA

Formoterol

Oxis Turbuhaler, Novolizer, Aerolizer, Atimos
R03AC13

Salbutamol

Ventolin, Airomir
R03AC02

Salmeterol

Serevent
R03AC12

Terbutaline

Bricanyl
R03AC03
SYMPATHICOMIMETICA + CORTICO'S/OVERIGE GNM, EXCL ANTICHOL
R03AK11
R03AK10

Formoterol + Budesonide (combinatiepreparaat)

Symbicort, DuoResp Spiromax
R03AK07
R03AK06
SYMPATHICOMIM. + PARASYMPATHICOLYT. INCL. COMBI CORTICO'S
R03AL01

Salbutamol/ipratropiumbromide

Combivent, Ipramol Steri-Neb
R03AL02

Referenties

 1. Chawes, B. L., et al , Systemic exposure to inhaled beclometasone/formoterol DPI is age and body size dependent., Respir Med, 2014, 108(8), 1108-16
 2. Chawes, B. L., et al, Pharmacokinetic comparison of inhaled fixed combination vs. the free combination of beclomethasone and formoterol pMDIs in asthmatic children, Br J Clin Pharmacol, 2013, 75(4), 1081-8
 3. Govoni, M., et al, The systemic exposure to inhaled beclometasone/formoterol pMDI with valved holding chamber is independent of age and body size, Pulm Pharmacol Ther, 2015, 30, 102-9
 4. Kuna, P., et al, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of an extrafine fixed pMDI combination of beclometasone dipropionate/formoterol fumarate in adolescent asthma, Br J Clin Pharmacol , 2015, 80(3), 569-80
 5. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013
 6. Bindels PJE et al, NHG Standaard Astma bij Kinderen (derde herziening), Huisarts Wet, 2014, 57(2), 70-80
 7. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 29-10-2019
 8. Informatorium Medicamentorum, (interacties), Geraadpleegd 29-10-2019

Wijzigingen

 • 27 mei 2020 08:59: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering