Ferricarboxymaltose (ijzer parenteraal)

Stofnaam
Ferricarboxymaltose (ijzer parenteraal)
Merknaam
Ferinject
ATC code
B03AC

Ferricarboxymaltose (ijzer parenteraal)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

In ijzer(III)carboxymaltose komt het ijzer voor in een complex met een koolhydraatpolymeer, dat het bruikbare ijzer op gecontroleerde wijze afgeeft aan de ijzertransport- en ijzeropslagproteïnen in het lichaam (ferritine, transferrine).

Farmacokinetiek bij kinderen

Kinderen ≥14 jaar:
Vd: 0,04 l/kg
t½: 7-12 uur

Label dosisadvies Kinderformularium

≥14 jaar: On-label
<14 jaar: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van ijzerdeficiëntie:
≥14 jaar: op basis van Hb en lichaamsgewicht:

Hb

< 35 kg 35-70 kg ≥ 70 kg

<10 g/dl OF

<6,2 mmol/l

500 mg 1500 mg 2000 mg

10-<14 g/dl

OF

6,2-<8,7 mmol/l

500 mg 1000 mg 1500 mg

≥ 14 g/dl

OF

≥ 8,7 mmol/l

500 mg 500 mg 500 mg

Maximum: als injectie tot 15 mg Fe/kg per keer of als infusie tot 20 mg Fe/kg per keer met een maximum van 1000 mg Fe; max.1000 mg Fe per week

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (overeenkomend met Fe) 50 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

IJzergebreks anemie
 • Intraveneus
  • 1 jaar tot 18 jaar en < 35 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
   • 15 - 20 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 500 mg/dosis.
   • Afhankelijk van het Hb is onderstaande totale dosis  doorgaans nodig om het ijzergebrek te corrigeren.
    LET OP:  Er kunnen meerdere giften verdeeld over meerdere weken nodig zijn om de totale dosis zoals vermeld in onderstaande tabel toe te dienen
    maximale dosering PER WEEK:
    1-14 jaar: 750 mg
    > 14 jaar: 1000 mg

    Hb

     

    Totale dosis
    <10 g/dL Of <6,2 mmol/L 30 mg/kg
    10 - <14 g/dL Of 6,2 - <8,7 mmol/L 15 mg/kg
    ≥14 g/dL Of ≥8,7 mmol/L 15 mg/kg

     

  • 1 jaar tot 18 jaar en 35 tot 70 kg
   [1] [5] [6] [7]
   • 15 - 20 mg/kg/dosis, éénmalig. Max: 1.000 mg/dosis. De maximaal aanbevolen cumulatieve dosis is 1.000 mg ijzer PER WEEK. Als de totale ijzerbehoefte hoger is, moet de aanvullende dosis ten minste 7 dagen na de eerste dosis worden toegediend..
   • Afhankelijk van het Hb is onderstaande totale dosis  doorgaans nodig om het ijzergebrek te corrigeren.
    LET OP:  Er kunnen meerdere giften verdeeld over meerdere weken nodig zijn om de totale dosis zoals vermeld in onderstaande tabel toe te dienen
    (max 1000 mg/week toedienen)

    Hb

     

    Totale dosis
    <10 g/dL Of <6,2 mmol/L 1500 mg
    10 - <14 g/dL Of 6,2 - <8,7 mmol/L 1000 mg
    ≥14 g/dL Of ≥8,7 mmol/L 500 mg

     

  • 1 jaar tot 18 jaar en ≥ 70 kg
   [1] [6] [7]
   • 500 - 1.000 mg/dosis, éénmalig. Max: 1.000 mg/week.
   • Afhankelijk van het Hb is onderstaande totale dosis  doorgaans nodig om het ijzergebrek te corrigeren.
    LET OP:  Er kunnen meerdere giften verdeeld over meerdere weken nodig zijn om de totale dosis zoals vermeld in onderstaande tabel toe te dienen (max 1000 mg/week toedienen)

    Hb

     

    Totale dosis
    <10 g/dL Of <6,2 mmol/L 2000 g
    10 - <14 g/dL Of 6,2 - <8,7 mmol/L 1500 g
    ≥14 g/dL Of ≥8,7 mmol/L 500 g

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hypertensie. Hoofdpijn, duizeligheid. Misselijkheid. Reacties op injectieplaats (zoals pijn, blauwe plekken, huidverkleuring, extravasatie, irritatie). Roodheid in het gezicht. Hypofosfatemie.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid. Tachycardie. Hypotensie. Dyspneu. Braken, dyspepsie, buikpijn, obstipatie, diarree. Spier–, rug– of gewrichtspijn, pijn in ledematen, spierkramp. Paresthesie, smaakstoornis. Jeuk, urticaria, erytheem, huiduitslag. Koorts, vermoeidheid, pijn op de borst, rillingen, perifeer oedeem. Stijging ALAT, ASAT, γ-GT, lactaatdehydrogenase en alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactoïde reacties. Angio-oedeem, bleke gelaatskleur. Bronchospasmen. Flebitis, (pre-)syncope. Angst. Flatulentie. Malaise, influenza-achtige verschijnselen (na enkele uren tot meerdere dagen).

Verder zijn gemeld: hypofosfatemische osteomalacie. Kounissyndroom. Gezichtsoedeem. Bewustzijnsverlies.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ijzerstapeling of stoornissen in het ijzerverbruik;
 • anemie die niet wordt veroorzaakt door ijzerdeficiëntie;
 • bekende ernstige overgevoeligheid voor parenterale ijzerpreparaten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Gezien de hoge prevalentie van post-infusie hypofosfatemie is controle van  serum fosfaat geïndiceerd (Cococcioni L, et al)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheidsreacties:Tijdens en tot minimaal 30 minuten na elke toediening is in verband met het risico van ernstige acute, potentieel letale anafylactische/anafylactoïde reacties zorgvuldige observatie aangewezen en dienen faciliteiten voor cardiopulmonaire reanimatie inclusief adrenaline beschikbaar te zijn. Aanvullende behandeling met antihistaminica en/of corticosteroïden indien nodig geven. Bij de geringste tekenen van een anafylactische reactie de toediening direct staken. Overgevoeligheidsreacties kunnen ook optreden als eerdere toediening geen bijwerkingen veroorzaakte. Er zijn meldingen gedaan van overgevoeligheidsreacties die verergerden tot Kounissyndroom (acuut allergisch coronair arteriespasme dat een myocardinfarct kan veroorzaken). Er is meer kans op anafylactische reacties bij bekende (geneesmiddelen)allergie, bij een voorgeschiedenis van ernstig astma, eczeem of andere atopische allergie en bij immunologische of inflammatoire aandoeningen (bv. SLE, reumatoïde artritis).

Hypofosfatemische osteomalacie:Monitor het serumfosfaat bij meerdere toedieningen met hoge doses of een langer durende behandeling vanwege de kans op symptomatische hypofosfatemie; dit kan leiden tot osteomalacie en fracturen waarvoor klinische interventie en chirurgie nodig is. Waarschuw de patiënt bij toenemende mate van vermoeidheid met myalgie of botpijn contact op te nemen met een arts. Heroverweeg bij aanhoudende hypofosfatemie de behandeling.

Voorzichtig toepassen bij infecties ; therapie tijdelijk stoppen bij acute infectie.

Onmiddellijk de infusie stoppen bij (tekenen van) paraveneus lekken , wegens irritatie en langdurige bruine verkleuring van de huid.

Bij leverdisfunctie moet terughoudend worden behandeld, vooral als belasting met ijzer de aandoening kan verergeren zoals bij porphyria cutanea tarda.

Na repletie regelmatig de ijzerspiegels controleren en zo nodig corrigeren.

Onderzoeksgegevens:Er zijn geen gegevens bekend van enkelvoudige doseringen > 200 mg ijzer bij hemodialyse. 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties IJzerzouten algemeen
Relevant: oraal toegediende ijzerzouten verminderen de absorptie van onderstaande middelen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat, zie ook K. Bij ijzerpreparaten met gereguleerde afgifte is gescheiden innemen vermoedelijk onvoldoende effectief. Deze preparaten geven gedurende de gehele dag ijzer af.
Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór ijzer. De ijzertherapie wordt bij voorkeur tijdelijk gestaakt;
 • levodopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • methyldopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • penicillamine: ten minste 2 uur vóór ijzer. Bij staken van ijzer kan de penicillamineconcentratie stijgen, dit heeft in een aantal gevallen geleid tot nefropathie;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer. De ijzertherapie dient bij voorkeur tijdelijk te worden gestaakt. De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk verminderd dat de combinatie van doxycycline met ijzer moet worden vermeden;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • integraseremmers: ten minste 2 uur vóór of 2 uur na ijzer;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer.

De volgende middelen verminderen de absorptie van oraal toegediende ijzerzouten. Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • antacida, calcium, magnesium: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum worden ingenomen;
 • calciumcarbonaat, lanthaancarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na calciumcarbonaat, lanthaancarbonaat of natriumwaterstofcarbonaat worden ingenomen.


Niet beoordeeld:

De absorptie van triëntine kan worden verminderd door complexvorming; inname met een interval van 2 uur wordt geadviseerd.

Entacapon vormt een chelaat met ijzer; bij combinatie wordt een tussentijd van ten minste 2-3 uur aanbevolen.

Neomycine kan de absorptie van ijzer verminderen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Cimetidine kan de respons op ijzersulfaat verminderen.

Het irriterende effect van ijzer op het maagdarmslijmvlies kan toenemen bij gelijktijdig gebruik van NSAID's.

Bij combinatie van enalapril en ijzer intraveneus kunnen ernstige systemische reacties optreden.

Bij combinatie van tocoferol en ijzerdextrancomplex bij (jonge) kinderen met ferriprieve anemie kan de hematologische respons op ijzer afnemen.

MIDDELEN BIJ ANEMIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

IJZERPREPARATEN
B03AB02
B03AC
B03AA05
B03AA02
B03AA03
B03AA01
B03AA07
B03AB05
VITAMINE B12 EN FOLIUMZUUR
B03BB01
B03BA03
OVERIGE MIDDELEN BIJ ANEMIE

Darbepoëtine

Aranesp
B03XA02
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA03

Referenties

 1. Vifor France, SmPC Ferinject (RVG 33865) 10-02-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Tan MLN et al., Retrospective review of effectiveness and safety of intravenous ferric carboxymaltose given to children with iron deficiency anaemia in one UK tertiary centre, Eur J Pediatr , 2017, 176, 1419-1423
 3. Laass MW, Effectiveness and safety of ferric carboxymaltose treatment in children and adolescents with inflammatory bowel disease and other gastrointestinal diseases., BMC Gastroenterol, 2014, 17(14), 184
 4. Powers JM, Intravenous Ferric Carboxymaltose in Children with Iron Deficiency Anemia Who Respond Poorly to Oral Iron., J Pediatr. , 2017, Jan 180, 212-216
 5. Ozsahin H. et al, Intravenous ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia or iron deficiency without anemia after poor response to oral iron treatment: Benefits and risks in a cohort of 144 children and adolescents, Pediatr Blood Cancer, 2020, Jul 30:, e28614
 6. Hong MH, et al. , Letter to the Editor Ferric carboxymaltose infustions are well tolerated in children under 14 years old, a single-centre experience., J Paediatr Child Health , 2019, 55, 1515-6
 7. Cococcioni L, et al. , Ferric carboxymaltose treatment for iron deficiency anemia in children with inflammatory bowel disease: Efficacy and risk of hypophosphatemia., Dig Liver Dis, 2021, S1590-8658(21), 00085-2
 8. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 2-9-2021
 9. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 16 april 2021

Wijzigingen

 • 04 januari 2019 12:23: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering