Eltrombopag

Stofnaam
Eltrombopag
Merknaam
Revolade
ATC code
B02BX05
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (ITP) refractair voor andere behandelingen:
> 1-6 jaar: Start: 1 dd 25 mg, titreren op bloedplaatjes > 50.000/microliter tot max 75 mg/dag
> 6-17 jaar: Start:  1 dd 50 mg, titreren op bloedplaatjes > 50.000/microliter tot max 75 mg/dag

Eigenschappen

Eltrombopag is een (non-peptide) trombopoëtine-(TPO)receptoragonist. Eltrombopag bindt aan de TPO-receptor op een plaats die verschillend is van endogeen TPO. Door binding aan de TPO-receptor wordt de groei en volwassenheidsfase van megakaryocyten gestimuleerd, resulterend in een toename van bloedplaatjesproductie. Eltrombopag wordt waarschijnlijk in de dunne darm bij een splitsingsreactie gevormd uit eltrombopag-olamine. Werking (toename trombocytenaantal): na 1–2 weken.

Farmacokinetiek

 

LeeftijdCmax (microg./ml)AUC (microg.uur/ml)
1-5 jaar (n=38) 11,6 (10,4 - 12,9) 162 (139-187)
6-11 jaar (n=68) 10,3 (9,42 - 11,2) 153 (137 -170)
12-17 jaar (n=62) 6,8 (6,17-7,5) 103 (91,1-116)

Doseringen

Chronische refractaire immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (ITP) met een ernstige verhoogde bloedingsneiging en refractrair voor andere behandelingen
 • Oraal
  • 1 jaar tot 6 jaar
   [1] [4] [6]
   • Start: 25 mg/dag in 1 dosis. Max: 75 mg/dag.   Op voorschrift van kinderhematoloog.
    • Dosering zo nodig aanpassen op geleide van trombocyten aantal:
    Aantal bloedplaatjes            Dosisaanpassing of respons
    < 50.000/µl na tenminste 2 weken behandeling Verhoog de dagelijkse dosis met 25 mg tot een maximum van 75 mg/dag (bij patienten die 25 mg om de dag gebruiken, verhogen naar 25 mg/dag)
    > 50.000/µl - < 150.000/µl  Gebruik de laagst mogelijke dosering van eltrombopag en/of bijkomende ITP behandeling om het aantal bloedplaatjes op een zodanig peil te houden dat bloedingen worden voorkomen of verminderd
    > 150.000/µl - < 250.000/µl Verlaag de dagelijkse dosis met 25 mg. Wacht 2 weken om resultaat vast te stellen voordat overgegaan wordt tot evt volgende dosisaanpassingen. (bij patienten die 25 mg/dag gebruiken  12,5 mg/dag of 25 mg om de dag)
    > 250.000/µl Stop met eltrombopag en verhoog de frequentie van de controle van bloedplaatjes naar 2 x per week. Hervat de behandeling met eltrombopag met een verlaagde dagelijkse dosis (25 mg minder) zodra het aantal bloedplaatjes < 150.000/µl.
    • Wekelijkse controle van leverfunctie totdat stabiele dosering bereikt is. Dan maandelijkse controle (zie waarschuwingen en voorzorgen) [Expert opinie Sectie Benigne hematologie, 2019]
    • Uitsluitend op voorschrift van kinder-hematoloog
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [6]
   • Start: 50 mg/dag in 1 dosis. Max: 75 mg/dag.   Op voorschrift van een kinderhematoloog.
   • Dosering zo nodig aanpassen op geleide van trombocyten aantal:

    Aantal bloedplaatjes            Dosisaanpassing of respons
    < 50.000/µl na tenminste 2 weken behandeling Verhoog de dagelijkse dosis met 25 mg tot een maximum van 75 mg/dag (bij patienten die 25 mg om de dag gebruiken, verhogen naar 25 mg/dag)
    > 50.000/µl - < 150.000/µl  Gebruik de laagst mogelijke dosering van eltrombopag en/of bijkomende ITP behandeling om het aantal bloedplaatjes op een zodanig peil te houden dat bloedingen worden voorkomen of verminderd
    > 150.000/µl - < 250.000/µl Verlaag de dagelijkse dosis met 25 mg. Wacht 2 weken om resultaat vast te stellen voordat overgegaan wordt tot evt volgende dosisaanpassingen. (bij patienten die 25 mg/dag gebruiken  12,5 mg/dag of 25 mg om de dag)
    > 250.000/µl Stop met eltrombopag en verhoog de frequentie van de controle van bloedplaatjes naar 2 x per week. Hervat de behandeling met eltrombopag met een verlaagde dagelijkse dosis (25 mg minder) zodra het aantal bloedplaatjes < 150.000/µl.
    • Wekelijkse controle van leverfunctie totdat stabiele dosering bereikt is. Dan maandelijkse controle (zie waarschuwingen en voorzorgen) [Expert opinie Sectie Benigne hematologie, 2019]
    • Uitsluitend op voorschrift van kinder-hematoloog

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als olamine) 25 mg, 50 mg, 75 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P, Fibryga
B02BB01
LOKALE HAEMOSTATICA

Fibrinelijm

Tissucol duo
B02BC30
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Bijwerkingen algemeen

Bij immuun-trombocytopenische purpura:

Vaak (1-10%): paresthesie. Droge ogen. Misselijkheid, diarree, mondzweren. Verhoogde ALAT, ASAT of bilirubine. Huiduitslag, alopecia. Artralgie, spierpijn, spierspasmen. Botpijn, rugpijn. Menorragie.

Soms (0,1-1%): onderste en bovenste luchtweginfectie, orale herpesinfectie, gingivitis, huidinfectie, urineweginfectie, sinusitis. (Draai)duizeligheid, oorpijn, slaperigheid, tremor, migraine, hoofdpijn, perifere neuropathie, hypo-esthesie, dysesthesie, hemiparese, evenwichtsstoornis, spraakstoornis. Spierzwakte. Gestoorde visus, astigmatisme, bloeding van de retina, blefaritis, keratoconjunctivitis sicca, oogpijn, verhoogde traanproductie, retinale pigmentepitheliopathie, corticaal cataract. Mondbloeding, droge mond, glossodynie, orofaryngeale blaarvorming, buikpijn, verhoogde darmperistaltiek, (bloed)braken, anorexie, vermindering van eetlust, verkleurde feces, flatulentie. Jicht. Diepveneuze trombose, tromboflebitis, embolie, longinfarct, hematoom. Slaapapneu. Trombocytopenie, trombocytose, anemie, anisocytose, eosinofilie, leukocytose, leukocytopenie, myelocytose, verhoogd of verlaagd hemoglobine, verhoogd of verlaagd albumine, bloedalkalinefosfatase en totaaleiwit, pH van urine verhoogd. Hyperhidrose, erytheem, urticaria, gegeneraliseerde jeuk, dermatose, huidexfoliatie, huidverkleuring, petechiën, pigmentatie-aandoening, melanose. Cholestase, hepatitis, leverlaesie. Lupus nefritis, nierfalen, nachtelijke mictie, proteïnurie, leukocyturie, stijging van de bloedureum- en creatinineconcentratie. Pijn op de borst, opvliegers, overmatig blozen, tachycardie, cyanose, acuut myocardinfarct, verlengd QT–interval. Influenza-achtige ziekte, koorts. Neusongemak. Hypokaliëmie, hypocalciëmie. Slaapstoornis, stemmingsveranderingen, apathie, depressie. Overgevoeligheid. Rectosigmoïdkanker.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

-          Er zijn enkele casussen gemeld van acuut leverfalen bij kinderen (o.a. Marano 2018). Dit is mogelijk het gevolg van een afwijkend geneesmiddelmetabolisme van de lever. Genotypering kan overwogen worden.

-          Eltrombopag kan het plasma verkleuren, dit kan interfereren met laboratoriumtesten.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees extra voorzichtig bij bestaande leverziekten; bij verminderde leverfunctie (Child-Pughscore ≥ 5) alleen toedienen bij ITP indien het te verwachten voordeel groter is dan de toegenomen kans op vena portae-trombose. Serum ALAT, ASAT en bilirubine controleren bij alle patiënten vóór start van de behandeling en iedere 2 weken gedurende dosisaanpassingen, daarna maandelijks. De behandeling staken wanneer de ALAT-waarden stijgen (tot ≥ 3× ULN ('upper limit of normal range') bij normale leverfunctie, of ≥ 3× de uitgangswaarde óf > 5× ULN, welke van de twee het laagst is, bij verhoogde waarden vóór het begin van de behandeling) en de stijging progressief is, of de verhoogde waarden 4 weken of langer aanhouden, de verhoogde waarden vergezeld gaan met een verhoogde directe bilirubinewaarde of met klinische verschijnselen van leverschade of tekenen van leverdecompensatie.

Het is mogelijk dat eltrombopag de progressie van hematopoëtische maligniteiten stimuleert; bij patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS) is progressie gezien naar acute myeloïde leukemie. Daarom moet met name MDS worden uitgesloten bij de diagnose ITP of ernstige aplastische anemie vóór het begin van de behandeling en tijdens de behandeling bij patiënten ouder dan 60 jaar met afwijkende symptomen (zoals een verhoogd aantal perifere blasten) een beenmergbiopsie overwegen. Cytogenetische afwijkingen kunnen optreden bij aplastische anemie; het is niet bekend of eltrombopag dit risico vergroot. Om deze reden bij patiënten met ernstige aplastische anemie die refractair zijn voor of intensief voorbehandeld zijn met eerdere immunosuppressieve therapie beenmergonderzoek met aspiratie voor cytogenetisch onderzoek uitvoeren vóór het begin van de behandeling, na 3 maanden én 6 maanden daarna. Bij optreden van nieuwe cytogenetische afwijkingen het voortzetten van de behandeling heroverwegen.

Voorafgaand en gedurende de behandeling eveneens testen op cellulaire morfologische afwijkingen met behulp van een bepaling van het volledig bloedbeeld (incl. een perifeer bloeduitstrijkje). Bij nieuwe of verergerde morfologische afwijkingen of cytopenie en verlies van werkzaamheid eltrombopag staken en een beenmergbiopsie met geschikte kleuring voor reticuline overwegen. Toename van reticuline in het beenmerg wordt verondersteld een gevolg te zijn van TPO-receptorstimulatie.

Na staken van de behandeling is het waarschijnlijk dat trombocytopenie opnieuw optreedt en is er meer kans op bloedingen wanneer tegelijkertijd wordt behandeld met anticoagulantia of trombocytenaggregatieremmers; de trombocytenaantallen gedurende 4 weken wekelijks controleren en de ITP–behandeling opnieuw beginnen conform de huidige behandelrichtlijnen.

Voorzichtig bij (extra) erfelijke of verworven risicofactoren voor trombo-embolische complicaties zoals factor V leiden, antitrombine III–deficiëntie, antifosfolipidensyndroom, ouderdom, langdurige immobiliteit, maligniteiten, behandeling met bepaalde geneesmiddelen, operatieve ingrepen/trauma, obesitas en roken. In klinische studies bij ITP werden zelfs trombo–embolische complicaties gemeld bij lage en normale trombocytenaantallen. Bij trombocytenaantallen boven de normaalwaarden de richtlijnen voor aanpassing van de dosering volgen.

Tijdens behandeling regelmatig op ontwikkeling of toename van cataract controleren.

Bij trombocytopene HCV-patiënten met een gevorderde chronische leverziekte (lage albuminewaarden ≤ 35 g/l of MELD-score ≥ 10) is er meer kans op bijwerkingen, zoals (fatale) leverdecompensatie en trombo-embolische aandoeningen, bij behandeling met eltrombopag in combinatie met interferon; de behandeling is bij deze patiënten minder effectief. De behandeling alleen beginnen na een zorgvuldige afweging door artsen met ervaring met HCV in een gevorderd stadium en nauwlettend controleren op symptomen van leverdecompensatie.

In klinische studies bij HCV werden vaker maag-darmbloedingen gezien na staken van eltrombopag, peginterferon en ribavirine.

Interferentie met laboratoriumtesten kan optreden door de sterke kleur van eltrombopag (bv. bij totale bilirubine- en creatininetesten). Indien het laboratoriumresultaat inconsistent is met het klinisch beeld, eventueel de bepaling opnieuw uitvoeren met een andere methode.

Er zijn weinig gegevens bekend over het gebruik van eltrombopag bij ITP-patiënten ≥ 65 jaar, en bij HCV-patiënten en bij patiënten met ernstige aplastische anemie > 75 jaar. Eltrombopag wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 1 jaar met chronische ITP en bij kinderen jonger dan 18 jaar met trombocytopenie bij chronische HCV of aplastische anemie vanwege onvoldoende gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

Interacties

Eltrombopag remt CYP2C8, CYP2C9, en de transporters OATP1B1 en BCRP; het is substraat voor CYP1A2, CYP2C8 en BCRP.

Relevant:
Absorptie: de absorptie neemt af bij gelijktijdige inname met antacida, calciumzouten, magnesiumzouten, ijzerzouten en zink. Eltrombopag moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het andere middel worden ingenomen.
Afname eltrombopag: de plasmaconcentratie daalt door lopinavir en ritonavir.
Niet relevant: de plasmaconcentratie van rosuvastatine stijgt.
Niet beoordeeld: de Cmax daalt met 25-40% door ciclosporine en de AUC met 18-24%; bij combinatie moet het aantal trombocyten ten minste wekelijks gedurende 2-3 weken worden gecontroleerd.
Voorzichtigheid is geboden bij combinatie met substraten voor OATP1B1 (zoals methotrexaat) en BCRP (zoals topotecan en methotrexaat).
Bij combinatie met andere middelen voor de behandeling van ITP, zoals normaal immunoglobuline of azathioprine, dient het aantal trombocyten te worden gecontroleerd.

Referenties

 1. Novartis Europharm Limited, SmPC Revolade (EU1/10/612/001-013) 20-04-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 apr 2019
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 apr 2019
 4. Wire MB et al., Modeling and Simulation Support Eltrombopag Dosing in Pediatric Patients With Immune Thrombocytopenia, Clin Pharmacol Ther., 2018, Dec;104(6), 1199-1207
 5. Marano M et al., Eltrombopag-induced acute liver failure in a pediatric patient: a pharmacokinetic and pharmacogenetic analysis., Ther Drug Monit. , 2018 , Aug;40(4), 386-388
 6. Sectie Benigne Hematologie , Expertopinie controle op leverfunctie bij elthrombopag gebruik - 16-04-2019

Wijzigingen

 • 21 januari 2019 12:33: Waarschuwing opgenomen tav acuut leverfalen bij kinderen obv Marano (2018)
 • 30 juni 2016 16:36: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering