Cimetidine

Stofnaam
Cimetidine
Merknaam
ATC code
A02BA01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ulcus pepticum, lichte tot matig ernstige peptische reflux oesophagitis, preventie van chronisch recidiverende peptische ulcera:
Neonaten: 10-15 mg/kg/dag in 4-6 doses
1 mnd-1 jaar: 0 mg/kg/dag in 4-6 doses
1-12 jaar: 20-25 mg/kg/dag in 4-6 does

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 200 mg, 400 mg, 800 mg

Eigenschappen

H2-receptorantagonist, die zowel de basale als de gestimuleerde maagzuursecretie remt en de pepsineproductie reduceert.

 

Kinetische gegevens

Geen informatie bij kinderen

Doseringen

Indicatie: GERD, Chronische erosieve oesofagitis, therapie resistente ulcera
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [1] [2]
   • 10 - 15 mg/kg/dag in 4 - 6 doses.
  • 1 maand tot 12 maanden
   [1] [2]
   • 20 mg/kg/dag in 4 - 6 doses.
  • 1 jaar tot 12 jaar
   • 20 - 30 mg/kg/dag in 4 doses.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 800 mg/dag in 1 - 2 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX

H2-ANTAGONISTEN

Ranitidine

Zantac
A02BA02
PROTONPOMPREMMERS

Esomeprazol

Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec MUPS
A02BC01

Pantoprazol

Pantozol
A02BC02
OVERIGE MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN OESOFAGEALE REFLUX

Alginezuur (combinatie preparaat)

Gaviscon, Rennie Duo
A02BX13

Sucralfaat

Ulcogant
A02BX02

Bijwerkingen algemeen

 Vaak (1-10%): diarree, spierpijn, vermoeidheid, (draai)duizeligheid, hoofdpijn en huiduitslag. Milde gynaecomastie kan optreden bij behandeling gedurende een maand of langer.

Zelden (0,01-0,1%): insomnia, koorts, gewrichtspijn, reversibele haaruitval en reversibele erectiele disfunctie. Interstitiële nefritis (reversibel na staken van de behandeling). Enige toename van plasmacreatinine en serumtransaminasen, meestal tijdelijk en zonder klinische betekenis. Hepatitis en pancreatitis, voorbijgaand na staken van de therapie.

Zeer zelden (< 0,01%): reversibele verwardheid, vooral bij ouderen, ernstig zieken, mensen met nierfunctiestoornissen, of bij zeer hoge doses; na staken verdwijnt dit symptoom meestal binnen 24 uur. Leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie, pancytopenie, aplastische anemie. Polyneuropathie. Sinusbradycardie, tachycardie, AV-blok. Vasculitis, angio-oedeem en anafylactische reacties. Intrahepatische cholestase.

Verder zijn gemeld: depressie, hallucinaties, slaapstoornissen, agitatie. Myoklonie, dystonie, vertigo, diplopie. Pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken. Geelzucht. Jeuk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Bij kinderen met fenylketonurie geen bruistabletten gebruiken, omdat deze aspartaam bevatten.

Contra-indicatie algemeen

Porfyrie. Bekende overgevoeligheid voor H2-receptorantagonisten.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Cimetidine kan de symptomen van een maligniteit maskeren. Bij goedaardige ulcera ventriculi de Helicobacter pylori-status vaststellen en zo nodig een eradicatietherapie instellen. Astmatische patiënten hebben bij gebruik van cimetidine een meer kans op – door histamine veroorzaakte – bronchoconstrictie. Bij nierinsufficiëntie moet de dosering worden verlaagd in overeenstemming met de creatinineklaring. Door hemodialyse wordt cimetidine uit het lichaam verwijderd, daarom moet cimetidine aan het eind van de dialyse worden gegeven.

Interacties

Cimetidine remt aspecifiek verschillende CYP-enzymen, waaronder CYP1A2, CYP2D6 en CYP3A4.

Relevant:

Cimetidine remt het metabolisme van: alprazolam, carbamazepine (na 5-7 dagen verdwijnt dit effect doorgaans door auto-inductie van carbamazepine), carmustine, cumarinederivaten (met uitzondering van fenprocoumon), dihydropyridines, diltiazem, fenytoïne, midazolam, sildenafil, theofylline en verapamil.

De plasmaconcentratie van amitriptyline, doxepine, imipramine en nortriptyline kan stijgen; cimetidine wordt bij voorkeur vervangen.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van darifenacine, desloratadine, epirubicine, fluorouracil, loratadine, mebendazol, melatonine, mirtazapine, moclobemide, roflumilast, terbinafine en venlafaxine kan stijgen.

De AUC van melfalan kan dalen.

De absorptie van levothyroxine kan afnemen.

De eliminatiehalfwaardetijd van de actieve metaboliet van albendazol kan worden verlengd.

Cimetidine versterkt mogelijk de ototoxische bijwerking van erytromycine (dit veroorzaakt bij hoge doses reversibel partieel gehoorverlies).

Niet beoordeeld: cimetidine remt het metabolisme van alfentanil, amiodaron, citalopram, chloordiazepoxide, clozapine, diazepam, flecaïnide, kinidine, labetalol, lidocaïne, metoprolol, nicotine, paroxetine, praziquantel, propafenon, propranolol en tolbutamide.

De renale excretie van metformine kan afnemen.

Het effect van pethidine kan toenemen.

Gelijktijdige toediening met parasympathicolytica en metoclopramide wordt ontraden, omdat deze middelen de absorptie van cimetidine kunnen verminderen.

Interacties H2-antagonisten algemeen

Relevant:

Absorptie: door verhoging van de pH in de maag neemt de absorptie van cefuroxim of ulipristal af. De combinatie moet worden vermeden. Dit geldt ook voor ulipristal als noodanticonceptie (Ellaone®).

De absorptie van ketoconazol en itraconazolcapsule neemt af; aangeraden wordt ketoconazol of itraconazolcapsule met een zure koolzuurhoudende frisdrank (zoals cola) in te nemen. De absorptie van posaconazolsuspensie neemt af, de combinatie moet worden vermeden.

De absorptie van atazanavir, indinavir, ledipasvir, rilpivirine, tipranavir of velpatasvir neemt af.

De biologische beschikbaarheid van tyrosinekinaseremmers kan afnemen.

Niet relevant: de binding van fosfaat aan calciumcarbonaat kan worden geremd.

De absorptie van ibrutinib, palbociclib, riociguat, ulipristal bij vleesbomen (Esmya®) en vismodegib neemt af.

Referenties

 1. Apotex Europe BV, SPC Cimetidine (RVG 18080/17856/17857), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 01 juni 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17856.pdf
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 juli 2019
 4. Informatorium Medicamentorum. , (Interacties). , Geraadpleegd 11 juli 2019

Wijzigingen