Simvastatine

Stofnaam
Simvastatine
Merknaam
Zocor
ATC code
C10AA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie:
>10 jaar: 10-40 mg 1 dd

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg

Eigenschappen

Cholesterolsyntheseremmer (statine). Cholesterolverlagend middel, dat pas werkzaam wordt na omzetting in actieve metabolieten. De voornaamste metaboliet is de actieve β-hydroxyverbinding. Dit is een specifieke remmer van hydroxymethylglutarylco-enzym A-reductase (HMG-CoA-reductase), een enzym dat een essentiële rol speelt bij de biosynthese van cholesterol. Remming van deze synthese heeft onder andere toename van het aantal LDL-receptoren in de lever tot gevolg; dit resulteert in verlaging van de LDL-cholesterolplasmaspiegel. Het verlaagt daarnaast het VLDL-cholesterol en de triglyceriden en verhoogt enigszins het HDL-cholesterol in het plasma. Werking: binnen twee weken, max. na 4–6 weken.

Kinetische gegevens

Er zijn geen gegevens over farmacokinetiek bij kinderen en adolescenten.

Doseringen

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie
 • Oraal
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 10 - 40 mg/dag in 1 dosis, max: 40 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    In de avond innemen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassing van de dosering bij een matige nierfunctiestoornis is niet nodig. Bij een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) is voorzichtigheid geboden bij doseringen boven 10 mg/dag.

ANTILIPAEMICA, ENKELVOUDIG

CHOLESTEROLSYNTHESEREMMERS

Atorvastatine

Lipitor
C10AA05

Pravastatine

Selektine
C10AA03

Rosuvastatine

Crestor
C10AA07
GALZUURBINDENDE HARSEN

Colestyramine

Questran, Questran A
C10AC01
OVERIGE ANTILIPAEMICA

Ezetimibe

Ezetrol
C10AX09

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,01-0,1%): maag-darmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, braken, dyspepsie, obstipatie, flatulentie, diarree. Hoofdpijn, paresthesie, duizeligheid, perifere neuropathie. Licht gestoorde leverfunctie, verhoging van de serumtransaminasewaarden, hepatitis, geelzucht, pancreatitis. Anemie. Huiduitslag, jeuk, alopecia. Myopathie (waaronder myositis), rabdomyolyse (met of zonder acuut nierfalen), spierpijn, spierkrampen, asthenie. Een overgevoeligheidssyndroom met symptomen zoals angio-oedeem, lupusachtig syndroom, polymyalgia rheumatica, dermatomyositis, artritis, artralgie, vasculitis, trombocytopenie, eosinofilie, urticaria, fotosensibilisatie, koorts, roodheid in het gelaat, dyspneu en malaise. Verhoging alkalische fosfatase, verhoging serumcreatinefosfokinasewaarden (afkomstig uit de skeletspieren).

Zeer zelden (< 0,01%): slapeloosheid, geheugenstoornis, leverfalen.

Verder zijn gemeld: depressie, interstitiële longziekte, peesaandoeningen (incl. peesruptuur), erectiestoornis.

Verder zijn bij sommige statinen gemeld: geheugenverlies, seksuele disfunctie en slaapstoornissen (nachtmerries), verhoogd HbA1c-gehalte, ontwikkeling van diabetes mellitus, vaker bij risicofactoren voor diabetes mellitus (zoals glucose nuchter van 5,6–6,9 mmol/l).


 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Actieve leverziekte, of onverklaarbare, persisterende verhoging van serumtransaminasen.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij grote alcoholinname en/of een leveraandoening in de anamnese, vanwege meer kans op myopathie. Myopathie ontstaan door gebruik van HMG-coA-reductaseremmers kan in enkele gevallen overgaan in rabdomyolyse en nierfalen, in zeer zeldzame gevallen met fatale afloop. Bepaal de creatinekinase(CK)-waarden vóór start van de statine alleen bij een erfelijke spierafwijking in de (familie)anamnese of bij spiertoxiciteit bij eerder gebruik van statine of fibraat. Bepaling van de levertransaminasewaarden voorafgaand aan de therapie kan zinvol zijn bij alcoholmisbruik of bekende leverfunctiestoornis. Bepaal de CK- en transaminasewaarden tijdens de behandeling alleen in geval van verdenking van toxiciteit (bv. door langdurige interacties) of leverfalen en bij ernstige spierklachten (vooral indien gepaard met koorts en malaise). Bij myopathie (CK > 10× ULN) of verdenking van myotoxiciteit de behandeling staken. Spierpijn kan ook voorkomen zonder verhoogde CK-waarden; de anamnese is belangrijker dan de bepaling. Adviseer iedere patiënt om bij onverklaarde spierpijn, -gevoeligheid of -zwakte onmiddellijk een arts te waarschuwen. Bij milde spierklachten zonder toxiciteit de statine (tijdelijk) staken of de dosering verlagen en na enkele weken de klachten evalueren; indien een relatie bestaat met de statinetherapie, een lagere dosering of eventueel een andere statine (fluvastatine ≤ 40 mg/dag, pravastatine ≤ 80 mg/dag of rosuvastatine ≤ 40 mg/dag) geven. Bij stijging van de levertransaminasewaarden > 3× ULN de behandeling staken en na normalisatie eventueel hervatten in een lagere dosering of overstappen op een ander statine. Voorzichtig bij voorschrijven aan alle Aziatische patiënten vanwege meer kans op myopathie bij Chinezen. Onderbreek direct de behandeling bij optreden van ernstige leverschade, hyperbilirubinemie en/of geelzucht. Als geen andere oorzaak voor de leverschade gevonden wordt, de behandeling niet herstarten. Bij vermoeden van ontwikkeling van interstitiële longziekte, de behandeling met een statine staken. Statinen, waaronder simvastatine, kunnen het nuchtere bloedglucosegehalte en het HbA1c-gehalte verhogen. Hierdoor kan, bij bepaalde risicofactoren (zoals glucose nuchter van 5,6–6,9 mmol/l) een mate van hyperglyklemie optreden waardoor behandeling zoals bij diabetes mellitus nodig is. Dit is echter geen reden om de statine–behandeling te staken. Een paar dagen voor een ingrijpende operatie de behandeling tijdelijk stopzetten. Veiligheid en effectiviteit bij kinderen < 10 jaar is nog niet vastgesteld. De lange termijn effecten ( > 48 weken) bij kinderen tussen de 10–18 jaar zijn niet vastgesteld.

 

Interacties

Simvastatine is substraat voor CYP3A4.

Relevant:
Afname simvastatine: de concentratie van simvastatine en de actieve metaboliet daalt door krachtige CYP3A4-inductoren en bosentan. Mogelijk alternatief is pravastatine of rosuvastatine (deze worden niet of nauwelijks gemetaboliseerd via CYP-enzymen).

Toename simvastatine: het risico op myopathie is verhoogd bij combinatie met amiodaron, ciclosporine, colchicine, krachtige CYP3A4-remmers, danazol, diltiazem, fluconazol, fusidinezuur, gemfibrozil, HCV-middelen, HIV-proteaseremmers, imatinib, lomitapide, ticagrelor en verapamil.

Niet relevant:
Afname simvastatine: de concentratie kan dalen door sarilumab en tocilizumab.

Toename simvastatine: de concentratie stijgt door amlodipine, canagliflozine, dapagliflozine, lacidipine en lercanidipine.

Er is een casus waarbij rabdomyolyse optrad na toevoegen ciprofloxacine aan simvastatine, maar verdere onderbouwing ontbreekt.

Overig effect: het trombocytenaggregatieremmende effect van clopidogrel kan afnemen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met azitromycine, daptomycine, posaconazol, sildenafil, sirolimus, tacrolimus, en fibraten anders dan gemfibrozil.

Niet beoordeeld: de absorptie kan worden verminderd door galzuurbindende harsen; aanbevolen wordt het statine gescheiden (ten minste 4 uur tussentijd) van het galzuurbindend hars in te nemen (het statine 's avonds en het galzuurbindend hars overdag).
Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Gebruik van grapefruit(sap) wordt ontraden. De blootstelling aan simvastatinezuur nam met een factor 7 toe bij gebruik van meer dan 1 l grapefruitsap per dag. Bij gebruik van een glas met 240 ml grapefruitsap 's ochtends, waarbij simvastatine 's avonds werd ingenomen, nam de blootstelling aan simvastatinezuur met een factor 1.9 toe.

 

Interacties cholesterolsyntheseremmers algemeen:

Atorvastatine en simvastatine worden gemetaboliseerd door CYP3A4. Fluvastatine wordt gemetaboliseerd door CYP2C9 en remt CYP2C9. Rosuvastatine en pravastatine worden niet of nauwelijks gemetaboliseerd via CYP-enzymen. Rosuvastatine is substraat voor CYP2C9.

Cholesterolsyntheseremmers zijn substraat voor het transporteiwit OATP1B1. Remming van OATP1B1 resulteert in een verminderde opname in de lever en daarmee in een stijging van de plasmaconcentratie.

Referenties

 1. Merck Sharp & Dohme BV, SPC Zocor (RVG 13193) 22-06-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 11 jun 2018
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 nov 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering