Timolol

Stofnaam
Timolol
Merknaam
Timoptol
ATC code
S01ED01
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Timolol oogdruppels (als maleaat) zijn geregistreerd voor gebruik door kinderen: 1-2 dd 1 druppel (laagst mogelijke concentratie)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als maleaat) 1 mg/ml; 2.5 mg/ml; 5 mg/ml
 

Eigenschappen

Een lipofiele niet-selectieve β-blokker zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit en een geringe membraanstabiliserende werking. Toegediend in het oog verlaagt timolol de intraoculaire druk door vermindering van de productie van kamerwater (zonder pupilvernauwing). Bij gebruik van de oplossing 'XE' wordt met het traanvocht een transparante gel gevormd, waardoor de contacttijd met het oog wordt verlengd. Timo-COMOD bevat geen conserveermiddel en heeft na opening een houdbaarheid van 12 weken, omdat door een luchtvrij systeem contaminatie wordt voorkomen en de eenmalige dosis kiemvrij wordt afgegeven. Werking: na 20–30 minuten, max. na 1–4 uur. Werkingsduur: tot 24 uur.

Kinetische gegevens

Bij gebruik van ooggel of van druppels die na toediening een gel vormen wordt de patiënt systemisch minder blootgesteld aan timolol dan bij gebruik van de gewone oogdruppels. Uit de beperkte hoeveelheid gegevens blijkt dat de plasmaconcentratie van timolol bij kinderen en met name bij baby's, na toediening van de gewone oogdruppels 0,25% veel hoger is dan de plasmaconcentratie bij volwassenen na toediening van oogdruppels 0,5%. Waarschijnlijk komt dit door het kleinere bloedvolume en bij neonaten tevens het onvolgroeide metabolische enzymsysteem.

Doseringen

Indicatie: Glaucoom
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, 1-2 dd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

GLAUCOOMMIDDELEN EN MIOTICA

PARASYMPATHICOMIMETICA

Pilocarpine

Pilocarpine Minims, Pilogel
S01EB01
KOOLZUURANHYDRASEREMMERS

Acetazolamide

Diamox
S01EC01

Dorzolamide

Trusopt
S01EC03
PROSTAGLANDINE-ANALOGA

Bimatoprost

Lumigan
S01EE03

Latanoprost

Xalatan
S01EE01

Travoprost

Travatan
S01EE04
OVERIGE GLAUCOOMMIDDELEN
S01EX

Bijwerkingen bij kinderen

Vanwege de relatief hogere bloedspiegels is er meer kans op bijwerkingen bij (kleinere) kinderen.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): na indruppelen branderig of prikkend gevoel en bij het gellan-gom bevattend product 'XE' voorbijgaand wazig zien (½–5 min), oogirritatie (incl. conjunctivitis, blefaritis, keratitis), droge ogen, jeuk, corpus alienum gevoel, verminderde gevoeligheid van de cornea en hoofdpijn. Soms (0,1-1%): visusstoornissen (waaronder refractieveranderingen, wazig zien). Misselijkheid, dyspepsie, duizeligheid, depressie, asthenie, vermoeidheid, dyspneu, bradycardie en syncope. Zelden (0,01-0,1%): ptosis, diplopie, loslating van de choroidea na een infiltratie-ingreep. Slapeloosheid, nachtmerries, geheugenverlies, paresthesie, verergering myasthenia gravis, verminderd libido. Tinnitus, hypotensie, palpitatie, oedeem, pijn op de borst, aritmieën, decompensatio cordis, hartblok, hartstilstand, cerebrale ischemie, CVA, claudicatio, koude handen en voeten (fenomeen van Raynaud). Bronchospasmen, respiratoire insufficiëntie en hoest. Alopecia, (verergering van) psoriasis. Systemische lupus erythematosus. Diarree, droge mond. M Peyronie. Overgevoeligheidsreacties (anafylaxie, angio-oedeem, urticaria, lokale en gegeneraliseerde uitslag). Verder zijn gemeld: hypoglykemie. Dysgeusie, braken. Myalgie. Impotentie.


Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

(Actuele of doorgemaakte) astma en ernstige chronisch obstructieve longaandoeningen. Sinusbradycardie, sick-sinussyndroom, sinoatriaal blok, tweede- en derdegraads atrioventriculair blok; manifest hartfalen. Cardiale shock. Onbehandeld feochromocytoom. Perifere circulatiestoornissen. Corneadystrofie. Overgevoeligheid voor andere β-–blokkers.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Wees zeer voorzichtig bij neonaten, baby's en jonge kinderen vanwege de kans op apneu en Cheyne–Stokes–ademhaling.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Wees voorzichtigheid bij hart– en vaataandoeningen (bv. coronaire hartziekten, Prinzmetal–angina, hartfalen, eerstegraads atrioventriculair blok, cerebrovasculaire insufficiëntie, ernstige vormen van ziekte of fenomeen van Raynaud), labiele diabetes mellitus, milde tot matige chronische obstructieve luchtwegaandoeningen en myasthenia gravis. De dosering verlagen indien het hartritme daalt beneden 50–55 slagen per minuut en/of bradycardie-gerelateerde symptomen optreden. Door β-blokkers kan de kans op rebound–hypertensie toenemen. Bij coronaire hartziekten de behandeling geleidelijk stopzetten. In zeldzame gevallen kan toepassing bij myasthenia gravis spierzwakte verhevigen. De adrenerge symptomen van hyperthyroïdie en van hypoglykemie (bij insuline-afhankelijke diabetes mellitus) worden door β-blokkers gemaskeerd. Door het gebruik van β-blokkers kunnen patiënten met een voorgeschiedenis van atopie of anafylactische reactie op allergenen heftiger reageren. Zij kunnen niet of minder reageren op de (bij anafylaxie gebruikelijke hoeveelheid) adrenaline en zelfs een paradoxale achteruitgang vertonen. Na filtratie-ingrepen is bij toediening van kamerwaterremmende therapie (timolol, acetazolamide) loslating van de choroidea gemeld. Bij ernstig gestoorde lever- of nierfunctie is er meer kans op systemische bijwerkingen. Zachte contactlenzen kunnen door het conserveermiddel benzalkoniumchloride verkleuren. Voor toediening contactlenzen uitnemen. Deze kunnen 15 min na indruppelen weer worden ingezet. 'XE' dat gellan-gom bevat, vanwege de verlengde contacttijd niet gebruiken bij het dragen van contactlenzen. Intra–oculair toegediende β-blokkers kunnen droge ogen veroorzaken; wees voorzichtig bij cornea–aandoeningen. Tevens is er een verminderde tolerantie voor contactlenzen. Bij gesloten-kamerhoekglaucoom dient het preparaat samen met een mioticum te worden gegeven. Er zijn te weinig gegevens over het gebruik bij kinderen.

Interacties

Niet beoordeeld: Na oculaire toediening: combinatie met adrenaline kan leiden tot mydriasis.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 19 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19 nov 2014
 4. MSD BV, SPC Timoptol (RVG 17017) 31-03-2015, www.cbg-meb.nl

Wijzigingen

 • 24 augustus 2015 16:45: Dosering genuanceerd nav SmPC