Neomycine sulfaat

Stofnaam
Neomycine sulfaat
Merknaam
ATC code
A07AA01
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Selectieve darmdecontaminatie: Off-label
Hepatisch coma: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pre-operatieve selectieve darmdecontaminatie:
Kinderen: 15.6 mg/kg lichaamsgewicht iedere 4 uur gedurende 3 dagen.
Behandeling en Profylaxe (pre)hepatische coma:
Kinderen: 22,5-63 mg/kg iedere 6 uur.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (sulfaat) 375 mg (geen handelspreparaat beschikbaar in NL)

Eigenschappen

Aminoglycoside met sterk bactericide werking tegen een breed spectrum van gramnegatieve (o.a. Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella) en grampositieve (o.a. Staphylococcus aureus) micro-organismen. Anaëroben, streptokokken en Pseudomonas zijn in het algemeen niet gevoelig. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese door binding aan ribosomen.

Kinetische gegevens

Neomycine sulfaat wordt bij intact darmslijmvlies in geringe mate geabsorbeerd.

Doseringen

Indicatie: Selectieve darmdecontaminatie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 25 mg/kg/dag in 3 doses , max: 1 g/dag.
   • Voor toepassing als selectieve darm decontaminatie dient neomycine bij voorkeur gebruikt te worden in combinatie met andere antibiotica zoals colistine en met antifungale middelen.

Indicatie: Hepatisch coma
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [6]
   • 4 - 8 g/dag in 4 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

ANTIBIOTICA
A07AA07

Fidaxomycine

Dificlir
A07AA12
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN

Miconazol orale toepassing

Daktarin orale gel
A07AC01

Bijwerkingen algemeen

Overgevoeligheidsreacties (incl. anafylaxie), misselijkheid, braken, diarree. Door beschadiging van de darmmucosa kan een malabsorptiesyndroom met steatorroe optreden. Sensibilisatie. Na langdurig gebruik van hoge doses en bij mucosabeschadigingen of intestinale obstructie zijn oto- en/of nefrotoxische bijwerkingen niet uitgesloten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Nierfunctiestoornissen

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden. Darmobstructie. Uitgebreide darmulceraties. Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen of oto-vestibulaire stoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Sensibilisatie en kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kan optreden. Langdurig en frequent gebruik kan resulteren in de ontwikkeling van resistentie. Meestal berust deze op de synthese van inactiverende enzymen. De informatie hiertoe wordt door plasmiden overgedragen, zodat de resistentie zich kan uitbreiden tot meerdere bacteriespecies en -stammen. Kruisresistentie met andere aminoglycosiden is gemeld. Bij een zeer intensieve therapie wordt aanbevolen regelmatig de nierfunctie te controleren en audiometrisch onderzoek te verrichten.

Interacties

Niet relevant: de absorptie van methotrexaat en regorafenib kan afnemen door oraal toegediend neomycine.


Interacties aminoglycosiden algemeen:

Relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine en cisplatine. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig zijn.

Niet relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carboplatine of lisdiuretica.

Niet beoordeeld: het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's.

Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia versterken.

Neomycine kan bij orale toediening de absorptie van sommige andere farmaca (met name digoxine en fenoxymethylpenicilline) verminderen en de werking van cumarinederivaten versterken.

Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis.

Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige nierfunctiestoornis.

Interacties antimicrobiele middelen algemeen:
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Kneepkens C.M.F. et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, VU Uitgeverij, 2002, Tweede druk
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 nov 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017
 5. W.A. Kamps et al, Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie, VU University Press, 2005, ISBN 905383972
 6. Centrafarm Services BV, SPC Neomycine sulfaat (RVG 50746), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 22 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h50746.pdf

Wijzigingen