Paromomycine

Stofnaam
Paromomycine
Merknaam
Humatin
ATC code
A07AA06
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aminoglycoside met sterk bactericide werking tegen een breed spectrum van aërobe gramnegatieve micro-organismen, zoals bepaalde species van Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Serratia, Enterobacter en Escherichia coli; van de grampositieve micro-organismen zijn alleen bepaalde stafylokokken gevoelig (S. aureus, incl. penicilline- en meticillineresistente stammen) en in mindere mate enkele enterokokkenstammen. Niet gevoelig in het algemeen zijn anaëroben, streptokokken en mycobacteriën. Een synergistisch effect kan worden bereikt met penicillinen die actief zijn tegen Pseudomonas aeruginosa evenals in combinatie met benzylpenicilline bij Enterococcus faecalis en Streptococcus durans. Paromomycine is tevens werkzaam tegen bepaalde parasieten (Leishmania-soorten, Trichomonas vaginalis, Cryptosporidium parvum en Entamoeba histolytica).

Farmacokinetiek bij kinderen

Paromomycine wordt in geringe mate geabsorbeerd.

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Paromomycine is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als sulfaat) 250 mg.

Mag alleen worden afgeleverd op bewustheidsverklaring (artsenverklaring).

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Amoebiasis, diëntamoeba fragilis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [5] [6]
   • 25 - 35 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 1.500 mg/dag.
   • Behandelduur:

    7 dagen

   • Er zijn zeer weinig studies verricht naar het gebruik van paromomycine bij kinderen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Er is tetanie gerapporteerd na intramusculaire toediening.[Thakur 2008]. Het bijwerkingen profiel bij kinderen is gelijk aan de bijwerkingen bij volwassenen (SmPC Humatin)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Na orale toediening kunnen optreden gastro-intestinale klachten zoals anorexie, misselijkheid, braken, maagzuur en maagpijn, verhoogde gastro-intestinale motiliteit, buikkrampen, diarree en pruritus ani.
Zelden kunnen optreden huiduitslag, hoofdpijn, vertigo, eosinofilie, exantheem en hematurie.
Verder zijn gemeld malabsorptie van xylose en sucrose, veranderd vetmetabolisme en steatorroe.

Bijwerkingen aminoglycosiden algemeen:
De belangrijkste bijwerkingen zijn nefrotoxiciteit en ototoxiciteit; deze hangen niet zozeer samen met de absolute hoogte van de plasmaconcentratie die maximaal wordt bereikt, maar vooral met de duur dat het desbetreffende orgaan aan het aminoglycoside is blootgesteld, de cumulatieve dosis, de gesteldheid van de patiënt (leeftijd, hydratiestatus, hypotensie) en gelijktijdige toediening van andere nefro- of ototoxische middelen. De opname van gentamicine en tobramycine in de renale tubuli en het middenoor is al bij relatief lage concentraties verzadigbaar, zodat hogere concentraties niet leiden tot een hoger risico op toxiciteit.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid. Bij orale toepassing darmobstructie en uitgebreide darmulceraties.
Voorzichtigheid is geboden bij dehydratie, hypovolemie, mogelijke beschadiging van de achtste hersenzenuw, myasthenia gravis en parkinsonisme, en bij orale toediening beschadiging van het darmslijmvlies.

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen, cumulatie is niet uit te sluiten.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wordt vanwege de grote toxiciteit (vooral irreversibele doofheid) niet parenteraal toegepast.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant:
de absorptie van methotrexaat kan afnemen door oraal toegediend paromomycine.

Interacties aminoglycosiden algemeen:
Relevant:

Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine, cisplatine en ataluren. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden, ataluren moet niet worden gebruikt tot 2 dagen na staken van het aminoglycoside. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 4 weken na staken van cisplatine aanwezig zijn.

Niet relevant:
Het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met TNF-α-antagonisten, orale anticonceptiva, carboplatine of lisdiuretica.

Niet beoordeeld:
Het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's.

Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia versterken.

Neomycine kan bij orale toediening de absorptie van sommige andere farmaca (met name digoxine en fenoxymethylpenicilline) verminderen.

Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis.

Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige nierfunctiestoornis.

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA
A07AA07

Fidaxomicine

Dificlir
A07AA12
A07AA02

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN
A07AC01

Referenties

 1. Hartwig NC et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele Therapie, 2005
 2. Frisari L, et al, An open, controlled study of two non-absorbable antibiotics for the oral treatment of paediatric infectious diarrhoea., Curr Med Res Opin, 1997, 14(1), 39-45
 3. Vandenberg O, et al, Treatment of Dientamoeba fragilis infection with paromomycin. , Pediatr Infect Dis J. , 2007 , Jan;26(1), 88-90
 4. Thakur CP. , Tetany in kala azar patients treated with paromomycine, Indian J Med Res, 2008, May;127(5), 489-93
 5. Pfizer, SmPC Humatin® Kapseln, 250 mg Hartkapseln (6419615.00.00), 11/2018
 6. Pfizer, SmPC Humatin® Pulvis, 1.000 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (40332.00.00), 11/2018
 7. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Bijzonderheden), Geraadpleegd op 29 jan 2015
 8. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 11-5-2023

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering