Ibuprofen

Stofnaam
Ibuprofen
Merknaam
Nurofen, Brufen, Spidifen, Advil
ATC code
M01AE01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

NSAID (prostaglandinesynthetaseremmer). Ibuprofen is een arylpropionzuurderivaat met analgetische, antiflogistische en antipyretische werking. Verder remt ibuprofen de trombocytenaggregatie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Rectale toediening
Na eenmalige rectale toediening van 20 mg/kg na inductie van anesthesie aan 24 zuigelingen 1 tot 52 weken werd de tmax na 1-2 uur bereikt. Er werden geen verschillen gevonden in Cmax en t½ tussen deze zuigelingen en volwassenen (Kyllönen et al. 2005).

Orale toediening
De volgende farmacokinetische parameters werden gevonden bij kinderen 3 maanden tot 17 jaar die ibuprofen oraal kregen toegediend (Brown et al. 1992, Rey et al. 1994, Kelley et al. 1992, Nahata et al. 1991, Gelotte et al. 2010, Tarabar et al. 2020, Kauffman and Nelson 1992, Playne et al. 2018):

Tmax (uur) 0,5-6,1
T½ (uur) 1,3-2
Cl (ml/min/kg) 1-1,8
Vd (ml/kg) 147-217

Daarnaast vonden (Playne et al. 2018, Gelotte et al. 2010, Kauffman and Nelson 1992, Brown et al. 1992, Nahata et al. 1991) een Cmax die varieerde van 25 tot 53 mg/L bij eenmalige orale toediening van 7-10 mg/kg/dosis bij kinderen 3 maanden tot 12 jaar.

Intraveneuze toediening
De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden na intraveneuze toediening van 10 mg/kg bij kinderen van 0 maanden tot 16 jaar (Khalil, 2017):

Leeftijd N AUC0-t (mg*hr/ml) (min;max) AUC0-4 (mg*hr/ml)(min;max) Cmax (mg/ml)(min;max) Tmax (hr)(min;max) T1/2el (hr)(min;max) Cl (ml/hr)(min;max) Vz (ml)(min;max)
0-6 mnd 1 51,18 69,14 49,83 0,167 1,8 620 1054
6 mnd-2 jaar 5 71,15
(34,67; 95,20)
70,92
(34,67; 95,20)
59,24
(38,37; 92,02)
0,234
(0,167; 0,500)
1,78
(1,06; 2,35)
1173
(845; 1956)
2806
(2036; 3569)
2-6 jaar 12 79.19
(19; 110)
80,25
(22,96; 124)
64,18
(15,91; 96.,31)
0,309
(0,167; 0,767)
1,48
(0,79; 2,87)
1967
(1099; 4745)
3696
(1851; 5411)
6-16 jaar 25 80,67
(40 161)
85,73
(39,62; 162)
61,89
(31,03; 93,32)
0,212
(0,167; 667)
1,55
(0,79; 2,54)
4878
(999; 12537)
10314
(2640;
23964)

AUC0-t: Area under the concentration-time curve from time zero to the last measurable concentration using linear-log trapezoidal rule
AUC0–4: Area under the concentration-time curve from time zero to 4 h
Cmax: Maximum observed concentration
Tmax: Time of observed Cmax
T½ el: Elimination half-life, calculated as ln(2)/Kel
Cl: Total body clearance, calculated as Dose/AUC0-inf
Vz: Volume of distribution, calculated as Dose/(Kel x AUC0-inf)

Label dosisadvies Kinderformularium

Koorts en pijn:
Oraal, rectaal: On-label
Intraveneus: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pijn (matig tot gemiddeld) en koorts:
>3 mnd: 20-30 mg/kg/dag RECT/PO in 3-4 doses
>12 jr: PO eerste dosis 400 mg, daarna 200-400 mg/dosis elke 4-6 uur, max 1200 mg/24 uur.
Reumatische pijn:
>2 jaar: 20 mg/kg/dag in 3-4 doses
>12 jr: eerste dosis 400 mg, daarna 200-400 mg/dosis elke 4-6 uur, max 1200 mg/24 uur.
Gewrichtsaandoeningen:
> 12 jr: 1200-1600 mg/dag, in ernstige gevallen tijdelijk verhogen tot 2400 mg/dag in 3-4 giften

 

 

  

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Dragee 200 mg, 400 mg
Tablet 200 mg, 400 mg, 600 mg
Tablet (als lysine) 400 mg
Tablet (als arginine) 400 mg
Capsule zacht 200 mg, 400 mg
Zetpil 125 mg (doorgeleverde bereiding)
Bruisgranulaat 400 mg, 600 mg
Granulaat (als Na-zout-2-water) 600 mg
Smelttablet "lemon" 200 mg
Tablet met gereguleerde afgifte 800 mg
Susp. oraal "voor kinderen" suikervrij 20 mg/ml (bevat GEEN propyleenglycol) 
Susp. oraal "voor kinderen" Aardbei 40 mg/ml (bevat propyleenglycol 3,29 mg/ml
Kauwcapsule 100 mg
Infusievlst. 4 mg/ml, 6 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pijnbestrijding en ontstekingsremming (onder andere bij Juveniele Idiopathische Arthritis (JIA)); Koorts
 • Oraal
  • 3 maanden tot 12 jaar
   [4]
   • 7 - 10 mg/kg/dosis, zo nodig tot 3-4 x per dag. Max: 30mg/kg/dag, maar niet hoger dan 1.600 mg/dag. Maximale dosering per gift: 400 mg/dosis.
   • Jongere kinderen hebben veelal doseringen aan de bovenkant van de doseerrange nodig

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 200 - 400 mg/dosis, zo nodig max 6 x per dag. Max: 30mg/kg/dag, maar niet hoger dan 1.600 mg/dag. Maximale dosering per gift: 400 mg/dosis. Maximum bij kortdurend gebruik: 2400 mg/dag..
   • BIj kortdurend gebruik: max 600 mg/dosis tot 4 maal daags, max 2400 mg/dag.

 • Rectaal
  • 3 maanden tot 12 jaar
   [3]
   • 7 - 10 mg/kg/dosis, zo nodig tot 3-4 x per dag. Max: 30 mg/kg/dag.
 • Intraveneus
  • 3 maanden tot 12 jaar
   [10] [20] [22]
   • 10 mg/kg/dosis, zo nodig tot 4 x per dag. Max: 40mg/kg/dag Maximale dosering per gift: 400 mg/dosis.
   • Er zijn bijna geen gegevens beschikbaar over i.v. ibuprofen gebruik voor indicaties van pijn of koorts bij kinderen jonger dan 6 maanden.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [20]
   • 400 mg/dosis, zo nodig max 6 x per dag. Max: 30mg/kg/dag, maar niet hoger dan 2.400 mg/dag. Maximale dosering per gift: 400 mg/dosis.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Risicofactoren zijn hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom, chronische nieraandoening, oorzaken die leiden tot dehydratie (bijvoorbeeld ook zomerwarmte), gebruik van geneesmiddelen die de nierfunctie kunnen verminderen, zoals diuretica of RAAS-remmers.

NSAID's (inclusief COX-2-remmers) kunnen acute nierinsufficiëntie veroorzaken door verminderde nierperfusie (door hypovolemie). Normaal gesproken wordt een te sterke daling van de nierperfusie voorkomen door een verhoogde prostaglandinesynthese in de nieren; NSAID's verstoren dit compensatiemechanisme. Verminderde nierperfusie leidt bovendien tot water- en zoutretentie, met als gevolg verergering of het ontstaan van hypertensie en hartfalen.

 

Bij Dialyse

Hemodialyse / continue venoveneuze hemodialyse/hemo(dia)filtratie:

 • restfunctie nieren (urineproductie) WEL aanwezig: gebruik vermijden om restfunctie nieren te sparen
 • restfunctie nieren (urineproductie) NIET aanwezig: gebruik vermijden is niet nodig

Patiënten die dialyse ondergaan hebben een hoger bloedingsrisico, waarschijnlijk gerelateerd aan een abnormale plaatjesfunctie. Het bloedingsrisico kan extra worden verhoogd door gebruik van een LMWH aan het begin van de hemodialyse om stolling in de extracorporale circulatie te voorkomen.

 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): diarree, dyspepsie.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid. Maag-darmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel, flatulentie, obstipatie, brandend maagzuur, bloed in de feces, haematemesis, gastro-intestinale bloeding (soms fataal, met name bij ouderen). Vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): allergische reacties, anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), reacties op het ademhalingsstelsel (zoals astma, bronchospasmen en dyspneu), huidreacties (zoals huiduitslag, jeuk, urticaria, purpura en angio-oedeem), gezichtsoedeem, zwelling van tong of strottenhoofd, tachycardie, hypotensie. Mondzweren, gastritis, ulcus pepticum, ulcus duodeni. Hepatitis, geelzucht. Fotosensibilisatie en nefrotoxiciteit (waaronder interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom en nierfalen). Rinitis. Gehoorverlies. Visusstoornissen (wazig zien, veranderingen in kleurperceptie). Angst, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid. Aplastische anemie, trombocytopenie, leukopenie. Oedeem, natrium- en vochtretentie.

Zelden (0,01-0,1%): gastro-intestinale perforatie. Depressie, psychotische reacties, verwardheid, lethargie. Meningitis, aseptische meningitis (m.n. bij SLE of andere collageenziekten), slaperigheid. Optische neuritis, reversibele toxische amblyopie, toxische optische neuropathie. Tinnitus, vertigo. Exfoliatieve dermatitis, dermatosen met blaarvorming, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en erythema multiforme); meestal optredend in de eerste maand van de behandeling. Verergering van psoriasis. Nierinsufficiëntie, hematurie, proteïnurie, necrose van de nierpapillen met name bij langdurig gebruik en samenhangend met verhoogde waarden serumureum en met oedeem. Verlaagde hemoglobinewaarden.

Zeer zelden (< 0,01%): hypertensie, vasculitis, hartfalen, palpitaties, cerebrovasculair accident. Acuut pulmonaal oedeem. Ulceratieve stomatitis, oesofagitis, pancreatitis. Leverfunctiestoornis (stijging van de transaminasewaarden, vooral bij langdurig gebruik). Verlaagd hematocriet- en Hb-waarden. Stoornissen in de menstruatiecyclus. Exacerbatie van infectiegerelateerde ontstekingen zoals necrotiserende fasciitis, ernstige huidinfecties en complicaties van weke delen tijdens een varicella. Perifeer oedeem. Nervositeit.

Verder zijn gemeld: arteriële trombose (bv. myocardinfarct, herseninfarct) vooral bij gebruik van hoge doseringen (2400 mg), verlengde bloedingstijd. Angina pectoris. Leverfalen. Paresthesie. (Hemolytische) anemie, granulocytopenie, neutropenie, agranulocytose, pancytopenie. Verlaagde calciumspiegel. Anorexie. Verergering van colitis ulcerosa of M. Crohn. Lupusachtig syndroom. Reversibele alopecia (bij vrouwen van het negroïde ras). Geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP).

Het granulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in mond of keel veroorzaken.

Na rectale toediening kan irritatie van het rectumslijmvlies optreden, zich uitend in een brandend gevoel, proctitis, hyperemie van de mucosa en diarree.

Na infusie kunnen lokale reacties optreden, zoals zwelling, blauwe plekken of bloeden.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Oraal:

 • ulcus pepticum (actief of ten minste 2 perioden in de voorgeschiedenis), maag-darmbloedingen (actief of in de voorgeschiedenis), maag-darmbloeding of -perforatie bij eerder gebruik van een NSAID, gastritis;
  cerebrovasculaire of andere actieve bloedingen;
 • hemorragische diathese;
 • onverklaarde stoornis in de bloedaanmaak, verhoogde bloedingsneiging;
 • ernstig hartfalen (NYHA-klasse IV);
 • ernstige dehydratie;
 • ernstige nierfunctiestoornis (< 30 ml/min);
 • ernstige leverfunctiestoornis;
 • optreden van astma-aanval, urticaria, angio-oedeem, neuspoliepen of rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toediening van ibuprofen aan jonge neonaten gaat gepaard met een reductie in glomerulaire filtratie, wat zorgt voor een langzamere uitscheiding van geneesmiddelen die afhankelijk zijn van renale klaring.

Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.

Als bij kinderen > 5 maanden die in de thuissituatie ibuprofen langer dan 3 dagen nodig hebben of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd. Voor kinderen 3-5 maanden oud maanden dient medisch advies te worden
ingewonnen als de symptomen verergeren of binnen 24 uur als de symptomen aanhouden.

In uitzonderlijke gevallen kan varicella leiden tot ernstige infectieuze complicaties van de huid en weke delen. Tot nu toe kan niet worden uitgesloten dat NSAIDS bijdragen aan het verergeren van deze infecties. Daarom wordt aangeraden ibuprofen niet te gebruiken in geval van varicella (bron SmPC).

Bij kinderen met obesitas wordt op basis van beperkte gegevens aangeraden om te doseren op basis van adjusted body weight (ABW) (Ross et al. 2015). Dit kan als volgt worden berekend:

ABW = ideaal lichaamsgewicht + 0,4 x (totaal lichaamsgewicht-ideaal lichaamsgewicht)

Verdeling van ibuprofen in lichaamsgewicht boven het ideale lichaamsgewicht blijkt namelijk ongeveer 0,44 keer zo uitgebreid als verdeling in ideaal lichaamsgewicht.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij ouderen en risicopatiënten (bv. ulcus in voorgeschiedenis) beginnen met de laagst mogelijke dosering, overweeg combinatie met maagbeschermende middelen. Bij hen is er meer kans op gastro-intestinale complicaties, met name bloedingen en (mogelijk fatale) perforaties.

Wees voorzichtig (en vermijd hoge doses (d.i. 2400 mg/dag)) bij astma, hooikoorts, stollingsstoornissen, inflammatoire darmziekten (in remissie) zoals de ziekte van Crohn, porfyrie, systemische lupus erythematodes of andere collageenziekten, dehydratie, lever- en nierfunctiestoornissen, direct na grote operaties, bij ongecontroleerde hypertensie, hartfalen (NYHA-klasse II-III), ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden, cerebrovasculaire ziekte en bij risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte (o.a. diabetes mellitus, hypertensie, hyperlipidemie, roken).

Gebruik van ibuprofen in hoge doseringen (2400 mg) is in verband gebracht met iets meer kans op arteriële trombotische complicaties; lage doseringen (≤ 1200 mg/dag) hebben dat verband niet.

NSAID's kunnen hartfalen verergeren en de glomerulaire filtratiesnelheid verlagen.

NSAID's voorzichtig toepassen bij patiënten met idiopathische trombocytopenische purpura en bloedende diathese.

Door combinatie met alcohol kunnen bijwerkingen toenemen, met name die van maag-darmkanaal of centraal zenuwstelsel.

Staak de behandeling bij optreden van bloedbeeldafwijkingen, ernstige leverfunctiestoornissen en bij gastro-intestinale ulceratie of bloedingen. Ook bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties (o.a. exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)) met NSAID's zijn gemeld. Vooral bij systemische lupus erythematodes kunnen ernstige systemische overgevoeligheidsreacties optreden. Bij blootstelling aan varicellavirus de behandeling tijdelijk staken, omdat NSAID's mogelijk de door varicella veroorzaakte infectieuze complicaties van huid en weke delen kunnen verergeren.

Controles: bij langere therapieduur regelmatig bloedbeeld, lever- en nierfunctie controleren. Met name dagelijks gebruik van (combinaties van) pijnstillers kan blijvende nierschade veroorzaken (analgetische nefropathie). Bij een afname van de nierfunctie kan aanpassing van de dosering nodig zijn. Gedehydrateerde kinderen, adolescenten en ouderen lopen meer risico op nierfunctiestoornis. Controleer diurese en nierfunctie bij patiënten met hartfalen, nier- of leverinsufficiëntie, diureticagebruik of een recente zware operatieve ingreep met vochtverlies.

Bij visusklachten is oogheelkundig onderzoek gewenst.

Langdurig gebruik kan hoofdpijn verergeren, houd rekening met hoofdpijn als gevolg van overgebruik.

Bij een voorgeschiedenis van astma, chronische neusslijmvliesontsteking, sinusitis, neuspoliepen of allergische aandoeningen bestaat meer kans op allergische reacties zoals astma-aanvallen, bronchospasmen, Quincke-oedeem of urticaria.

Bij lupus erythematodes of gemengde bindweefselziekte ('mixed connective tissue disease') bestaat meer kans op aseptische meningitis.

Ibuprofen kan de verschijnselen die optreden bij een infectie en koorts maskeren. Bij bacteriële complicaties bij varicella-infectie en bij community-acquired pneumonie is verergering van de infectie waargenomen, doordat een passende behandeling vertraagd werd gestart.

Bij behandeling als zelfzorgmiddel wordt aanbevolen een arts te raadplegen bij toepassing > 3 dagen bij koorts, > 4 dagen bij pijn, of als de verschijnselen toenemen.


 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Ibuprofen remt de irreversibele trombocytenaggregatieremmende werking van acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Ibuprofen moet worden vermeden.

De (nefro)toxiciteit van tenofovir disoproxil kan toenemen.

Niet relevant:
Bij combinatie met tacrolimus kan de nefrotoxiciteit worden versterkt.

De Cmax en AUC van pemetrexed kunnen toenemen.

Niet beoordeeld:
Het risico op bloedingen bij HIV-positieve hemofiliepatiënten wordt verhoogd bij gelijktijdige behandeling met zidovudine.

Interacties NSAIDS algemeen

Relevant:
NSAID's versterken het effect van: VKA's; NSAID's verhogen het bloedingsrisico, maar dit komt niet altijd tot uiting in de INR. Bij sommige patiënten wordt ook de INR beïnvloed. Bij NSAID-gebruik tot 1 week is dit weinig relevant. NSAID's hebben bovendien een ulcerogeen effect. Bij gebruik van meer dan 3 g acetylsalicylzuur per dag kan acetylsalicylzuur de INR verhogen. NSAID's moeten zo min mogelijk worden voorgeschreven aan patiënten die VKA's gebruiken. Fenylbutazon en piroxicam (uitzondering bij spondylitis ankylopoetica) en acetylsalicylzuur in een analgetische dosering zijn gecontraïndiceerd. Maagprotectie moet worden overwogen.

NSAID's versterken ook het effect van DOAC's (direct werkende orale anticoagulantia), hierdoor neemt het bloedingsrisico toe. Maagprotectie moet worden overwogen.

De bloedingsneiging neemt toe bij combinatie met acalabrutinib, ibrutinib of zanubrutinib.

Door toevoeging aan methotrexaat kan de methotrexaatconcentratie stijgen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan, zeker bij hogere doseringen. Bij combinatie moeten de (neven)effecten van methotrexaat (bloedbeeld, ASAT, ALAT), alsmede de nierfunctie worden gemonitord. Bij 'high dose' methotrexaat moet tevens de methotrexaatconcentratie worden gevolgd.

De nefrotoxiciteit van ciclosporine kan worden versterkt. De nierfunctie moet worden gecontroleerd.

Door toevoeging aan lithium kan de concentratie van lithium stijgen.

NSAID's verminderen het effect van: diuretica, RAAS-remmers, β-blokkers; NSAID's veroorzaken water- en zoutretentie. Door de verminderde werking kan hartfalen kan manifest worden of verergeren. Dit effect kan al optreden binnen enkele dagen na start van het NSAID en is vooral van belang bij ernstig hartfalen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; als dit niet mogelijk is, moet de nierfunctie worden gecontroleerd en te sterke ontwatering worden vermeden.

Bij hypertensie kunnen NSAID's de antihypertensieve werking van de RAAS-remmer, het diureticum of de β-blokker verminderen, vooral bij nierfunctiestoornis. Bij NSAID-gebruik tot 2 weken is dit weinig relevant.

Overig effect: bij gebruik van een SSRI, duloxetine, trazodon, venlafaxine of een salicylaat in antitrombotische dosering (preparaten tot en met 100 mg acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium per doseereenheid) neemt het risico op een maagbloeding toe als tevens een NSAID wordt gebruikt.

Glucocorticoïden kunnen de ulcerogene werking van de NSAID's versterken. Het risico op een peptisch ulcus neemt toe bij hogere leeftijd, hogere doses en chronisch gebruik. Maagprotectie moet worden overwogen in de bovengenoemde gevallen.

Combinatie met desmopressine kan leiden tot waterintoxicatie en hyponatriëmie. Deze interactie geldt niet voor de coxibs.

Niet beoordeeld:
De digoxineconcentratie kan stijgen door indometacine en mogelijk ook door andere NSAID's.

Alcohol of combinatie van verschillende NSAID's kan het risico op een maagbloeding verhogen.

Gelijktijdig oculair gebruik van een corticosteroïd en oculair gebruik van een NSAID bij reeds bestaande hoornvliesontsteking verhoogt het risico op hoornvliescomplicaties.

NIET-STEROIDE ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDD.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AZIJNZUURDERIVATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN

Diclofenac

Voltaren, Cataflam
M01AB05
M01AB01
OXICAMDERIVATEN
M01AC01
PROPIONZUURDERIVATEN

Naproxen

Aleve
M01AE02
COXIBS

Celecoxib

Celebrex
M01AH01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Allegaert K et al, Impact of ibuprofen administration on renal drug clearance in the first weeks of life., B.J. Methods Find EXp Clin Pharmacol, 2006, Oct:28(8), 519-22
 3. Reckitt Benckiser Healthcare B.V, SPC Nurofen zetpil 60-125 mg (RVG 33132/31759), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h31759.pdf
 4. Reckitt Benckiser Healthcare B.V. , SPC Nurofen suspensie 100 mg/5 ml (RVG 19838) 16-11-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. NVK, Richtlijn pijnmeting en behandeling pijn bij kinderen, www.nvk.nl, 2007, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Pijnmetingenbehandelingvan/tabid/348/language/nl-NL/Default.aspx
 6. CBO, Richtlijn Postoperatieve Pijnbehandeling, www.cbo.nl, 2003, 127-156, http://www.cbo.nl/Downloads/108/postoppijn2003.pdf
 7. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 8. Farmanco/KNMP, Geneesmiddeltekorten, www.farmanco.knmp.nl, http://www.farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/diversen/pedea
 9. Bijl, D., Varicella zoster, herpes zoster en NSAID’s: ernstige dermatologische complicaties, Geneesmiddelbulletin, 2010, 44: 9 (Sept), 103-4
 10. Anderson, B. J., et al., A target concentration strategy to determine ibuprofen dosing in children., Paediatr Anaesth, 2019, 29 (11), 1107-1113
 11. Brown, R. D., et al , Single-dose pharmacokinetics of ibuprofen and acetaminophen in febrile children, J Clin Pharmacol, 1992, 32 (3), 231-41
 12. Gelotte, C. K., et al, Multiple-dose pharmacokinetics and safety of an ibuprofen-pseudoephedrine cold suspension in children, Clin Pediatr (Phila), 2010, 49 (7), 678-85
 13. Kauffman, R. E., et al, Effect of age on ibuprofen pharmacokinetics and antipyretic response, J Pediatr, 1992, 121 (6), 969-73
 14. Kelley, M. T., et al , Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children, Clin Pharmacol Ther, 1992, 52 (2), 181-9
 15. Kyllönen, M., et al, Perioperative pharmacokinetics of ibuprofen enantiomers after rectal administration, Paediatr Anaesth, 2005, 15 (7), 566-73
 16. Nahata, M. C., et al, Pharmacokinetics of ibuprofen in febrile children, Eur J Clin Pharmacol, 1991, 40 (4), 427-8
 17. Playne, R., et al, Analgesic effectiveness, pharmacokinetics, and safety of a paracetamol/ibuprofen fixed-dose combination in children undergoing adenotonsillectomy: A randomized, single-blind, parallel group trial, Paediatr Anaesth, 2018, 28 (12), 1087-1095
 18. Rey, E., et al. , Stereoselective disposition of ibuprofen enantiomers in infants, Br J Clin Pharmacol, 1994, 38 (4), 373-5
 19. Tarabar, S., et al, Phase I Pharmacokinetic Study of Fixed-Dose Combinations of Ibuprofen and Acetaminophen in Healthy Adult and Adolescent Populations., Drugs R D, 2020, 20 (1), 23-37
 20. Cumberland Pharmaceuticals Inc. , Drug Label Caldolor (NDC 66220-287-08) 4/2021, https://dailymed.nlm.nih.gov/
 21. B. Braun Melsungen AG, SmPC Ibuprofen 200 mg infusjonsvæske, oppløsning (18-12653) 24-09-2021
 22. Khalil SN,et al., A multicenter, randomized, open-label, active-comparator trial to determine the efficacy, safety, and pharmacokinetics of intravenous ibuprofen for treatment of fever in hospitalized pediatric patients., BMC Pediatr., 2017, 17(1), 42.
 23. Kokki H, et al., Cerebrospinal fluid distribution of ibuprofen after intravenous administration in children., Pediatrics, 2007, 120(4), e1002-8
 24. Tan E, et al., Comparison of Acetaminophen (Paracetamol) With Ibuprofen for Treatment of Fever or Pain in Children Younger Than 2 Years: A Systematic Review and Meta-analysis., JAMA Netw Open, 2020, 3(10), e2022398.
 25. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 24 jun 2021
 26. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 5-5-2023

Wijzigingen

 • 06 februari 2023 17:11: De beschikbare literatuur over de toepassingvan ibuprofen voor pijn en koorts bij kinderen < 6 maanden is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen van 3-6 maanden en de toevoeging van PK data. Er zijn geen gegevens bekend over toepassing bij 0-3 maanden. Omdat er onzekerheid is over de veiligheid in deze leeftijdsgroep en er goede alternatieven beschikbaar zijn, heeft de redactieraad besloten geen doseeradvies op te nemen.
 • 01 augustus 2022 15:34: Indicatie PDA opgenomen in aparte monografie ( obv eige ATC code)
 • 13 mei 2022 14:51: De absolute maximale intraveneuze dosering voor kinderen van 6 mnd-12 jaar oud (2400 mg/dag) is verwijderd, omdat deze in tegenspraak is met de maximale keerdosering (400 mg) en doseerfrequentie ( 4 dd). Tevens informatie over aanwezigheid van propyleenglycol in suspensies toegevoegd aan rubriek toedieningsvormen
 • 23 maart 2022 15:03: IV toepassing van ibuprofen voor pijn en koorts toegevoegd
 • 06 juli 2021 13:06: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ibuprofen bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van PK informatie en het samenvoegen van verschillende indicaties onder één indicatie " pijnbestrijding en ontstekingsremming" . Tevens is er informatie over toepassing bij kinderen met obesitas toegevoegd.
 • 11 maart 2021 10:08: Indicatie migraine toegevoegd aan indicatie 'koorts en pijn' , aangezien dosering gelijk is. rectaal doseeradvies voor kinderen > 12 jaar verwijderd, omdat geschikte toedieningsvorm (zetpil 500 mg) niet bestaat.
 • 24 juli 2020 15:28: Het doseeradvies voor toepassing van ibuprofen bij open ductus is gewijzigd op basis beoordeling van de wetenschappelijke literatuur en de expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie. Het doseeradvies uit het registratiedossier (smPC) is alleen adequaat wanneer binnen 72 uur postnataal gestart wordt met de behandeling. De meeste NICU's starten later met een aangepaste dosering. Daarnaast wordt ibuprofen ook oraal toegepast bij deze indicatie
 • 24 juli 2020 15:28: Verduidelijking neonatale oplaaddosis bij doorstart 2e kuur
 • 10 april 2018 14:49: Waarschuwing tav varicella aangepast en bron vermelding toegevoegd
 • 22 februari 2018 10:38: Obv SmpC contra-indicatie tav toepassing ibuprofen bij waterpokken verwijderd. Een waarschuwing tav toepassing bij waterpokken is toegevoegd
 • 14 juli 2016 17:11: Het doseeradvies is van toepassing op prematuur geboren neonaten en niet zoals vermeld werd a terme neonaten (bron SmPC Pedea)
 • 30 september 2015 16:32: Correctie indicatie preventie en behandeling acute pijn/postoperatieve pijn: geen startdosering op basis van gebruikte bronnen
 • 23 juni 2015 13:38: Waarschuwing ten aanzien van nierfunctie bij dehydratie toegevoegd. Voorzorg toegevoegd om na 3 dagen gebruik arts te raadplegen
 • 11 mei 2015 12:26: Ten onrechte werd de dosering bij migraine bij kinderen 3-8 jaar vermeld als een dosering per dag ipv dosering per dosis. Dit is gecorrigeerd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering