Cimetidine

Stofnaam
Cimetidine
Merknaam
ATC code
A02BA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

H2-receptorantagonist, die zowel de basale als de gestimuleerde maagzuursecretie remt en de pepsineproductie reduceert.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie bij kinderen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ulcus pepticum, lichte tot matig ernstige peptische reflux oesophagitis, preventie van chronisch recidiverende peptische ulcera:
Neonaten: 10-15 mg/kg/dag in 4-6 doses
1 mnd-1 jaar: 0 mg/kg/dag in 4-6 doses
1-12 jaar: 20-25 mg/kg/dag in 4-6 does

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 200 mg, 400 mg, 800 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

GERD, Chronische erosieve oesofagitis, therapie resistente ulcera
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [1] [2]
   • 10 - 15 mg/kg/dag in 4 - 6 doses.
  • 1 maand tot 12 maanden
   [1] [2]
   • 20 mg/kg/dag in 4 - 6 doses.
  • 1 jaar tot 12 jaar
   • 20 - 30 mg/kg/dag in 4 doses.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 800 mg/dag in 1 - 2 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

 • GFR ≥30: aanpassing van de dosis niet nodig
 • GFR 10-30: 50% van normale keerdosis, aanpassen van het doseerinterval is niet nodig.
 • GFR <10: algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie is de uitscheiding van cimetidine vertraagd. Hierdoor stijgt de spiegel en neemt de t½ toe. Tevens stijgt het serumcreatinine, doordat de tubulaire secretie van creatinine afneemt. Dit is echter een reversibel effect en betekent niet dat de nierfunctie afneemt.

Klinische gevolgen:
Psychische en psychomotorische bijwerkingen, zoals verwardheid, slaapstoornissen, onrust, sufheid en hallucinaties, zijn dosisgerelateerd en komen vaker voor bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): diarree, spierpijn, vermoeidheid, (draai)duizeligheid, hoofdpijn en huiduitslag. Milde gynaecomastie kan optreden bij behandeling gedurende een maand of langer.

Zelden (0,01-0,1%): insomnia, koorts, gewrichtspijn, reversibele haaruitval en reversibele erectiele disfunctie. Interstitiële nefritis (reversibel na staken van de behandeling). Enige toename van plasmacreatinine en serumtransaminasen, meestal tijdelijk en zonder klinische betekenis. Hepatitis en pancreatitis, voorbijgaand na staken van de therapie.

Zeer zelden (< 0,01%): reversibele verwardheid, vooral bij ouderen, ernstig zieken, mensen met nierfunctiestoornissen, of bij zeer hoge doses; na staken verdwijnt dit symptoom meestal binnen 24 uur. Leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie, pancytopenie, aplastische anemie. Polyneuropathie. Sinusbradycardie, tachycardie, AV-blok. Vasculitis, angio-oedeem en anafylactische reacties. Intrahepatische cholestase.

Verder zijn gemeld: depressie, hallucinaties, slaapstoornissen, agitatie. Myoklonie, dystonie, vertigo, diplopie. Pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken. Geelzucht. Jeuk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Bij kinderen met fenylketonurie geen bruistabletten gebruiken, omdat deze aspartaam bevatten.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

acute porfyrie; bekende overgevoeligheid voor H2-receptorantagonisten.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Cimetidine kan de symptomen van een maligniteit maskeren. Bij goedaardige ulcera ventriculi de Helicobacter pylori-status vaststellen en zo nodig een eradicatietherapie instellen. Astmatische patiënten hebben bij gebruik van cimetidine een meer kans op – door histamine veroorzaakte – bronchoconstrictie. Bij nierinsufficiëntie moet de dosering worden verlaagd in overeenstemming met de creatinineklaring. Door hemodialyse wordt cimetidine uit het lichaam verwijderd, daarom moet cimetidine aan het eind van de dialyse worden gegeven.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Cimetidine remt aspecifiek verschillende CYP-enzymen, waaronder CYP1A2, CYP2D6 en CYP3A4.

Relevant:
Cimetidine verhoogt de concentratie van: carbamazepine (na 5-7 dagen verdwijnt dit effect doorgaans door auto-inductie van carbamazepine), dihydropyridines, diltiazem, fenytoïne, flecaïnide, sildenafil, theofylline en verapamil.

De concentratie van amitriptyline, doxepine, imipramine en nortriptyline kan stijgen; cimetidine wordt bij voorkeur vervangen.

Niet relevant:
Cimetidine verhoogt de concentratie van: darifenacine, desloratadine, epirubicine, fluorouracil, loratadine, mebendazol, melatonine, mirtazapine, moclobemide, roflumilast, terbinafine en venlafaxine.

Overig effect: de AUC van melfalan kan dalen.

De absorptie van levothyroxine kan afnemen.

De eliminatiehalfwaardetijd van de actieve metaboliet van albendazol kan worden verlengd.

Cimetidine versterkt mogelijk de ototoxische bijwerking van erytromycine (dit veroorzaakt bij hoge doses reversibel partieel gehoorverlies).

Niet beoordeeld:
Cimetidine kan de concentratie verhogen van: alfentanil, amiodaron, citalopram, chloordiazepoxide, clozapine, diazepam, kinidine, labetalol, lidocaïne, metoprolol, nicotine, paroxetine, praziquantel, propafenon, propranolol en tolbutamide.

De renale excretie van metformine kan afnemen.

Het effect van pethidine kan toenemen.

Gelijktijdige toediening met parasympathicolytica en metoclopramide wordt ontraden, omdat deze middelen de absorptie van cimetidine kunnen verminderen.

Interacties H2-antagonisten algemeen:

Relevant:
H₂-antagonisten verlagen de absorptie van: cefuroxim, posaconazolsuspensie, bepaalde tyrosinekinaseremmers (acalabrutinib, bosutinib, ceritinib, dacomitinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib, neratinib, pazopanib, selpercatinib) sotorasib of ulipristal als noodanticonceptie (Ellaone®). De combinatie moet worden vermeden.

De absorptie van ketoconazol en itraconazolcapsule neemt af; aangeraden wordt ketoconazol of itraconazolcapsule met een zure koolzuurhoudende frisdrank (zoals cola) in te nemen.

De absorptie van atazanavir, ledipasvir, rilpivirine of velpatasvir neemt af.

Niet relevant:
H₂-antagonisten verlagen de absorptie van: alpelisib, entrectinib, ibrutinib, palbociclib, riociguat, ulipristal bij vleesbomen (Esmya®) en vismodegib.

De binding van fosfaat aan calciumcarbonaat kan worden geremd.

MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

H2-ANTAGONISTEN
A02BA02
PROTONPOMPREMMERS

Esomeprazol

Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec MUPS, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantozol
A02BC02
OVERIGE MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN OESOFAGEALE REFLUX

Alginezuur (combinatie preparaat)

Gaviscon, Rennie Duo
A02BX13

Sucralfaat

Ulcogant
A02BX02

Referenties

 1. Apotex Europe BV, SPC Cimetidine (RVG 18080/17856/17857), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 01 juni 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17856.pdf
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 3. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 juli 2019
 5. Informatorium Medicamentorum. , Interacties, Geraadpleegd 15-6-2023

Wijzigingen

 • 11 mei 2022 17:22: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering