Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Daptomycine

Stofnaam
Daptomycine
Merknaam
Cubicin
ATC code
J01XX09

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Gecompliceerde Infecties van huid en weke delen zonder S. Aureus bacteriëmie:
1 tot 2 jaar: 10 mg/kg lich.gewicht per dag
2-6 jaar:
9 mg/kg lich.gewicht per dag
7-11 jaar:
7 mg/kg lich.gewicht per dag
12-17 jaar
: 5 mg/kg lich.gewicht per dag,
gedurende max. 14 dagen.

Gecompliceerde Infecties van huid en weke delen met S. Aureus bacteriëmie:
1 tot 6 jaar: 12 mg/kg lich.gewicht per dag
7-11 jaar: 9 mg/kg lich.gewicht per dag
12-17 jaar: 7 mg/kg lich.gewicht per dag.

 

 

Eigenschappen

Bactericide antimicrobieel middel. Daptomycine is een cyclisch lipopeptide en alleen werkzaam tegen Gram-positieve bacteriën. De werking berust op binding aan de bacteriemembranen van cellen in zowel de groei– als stationaire fase, waardoor depolarisatie van de membranen ontstaat. Het verlies van membraanpotentiaal leidt tot remming van eiwit-, DNA- en RNA-synthese, resulterend in snelle celdood. Gewoonlijk gevoelig zijn: Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, coagulase–negatieve stafylokokken, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae equisimilis, Streptococcus pyogenes, streptokokkengroep G, Clostridium perfringens en Peptostreptococcus spp. Inherent ongevoelig zijn Gram-negatieve organismen.

Voor de werkzaamheid van daptomycine tegen infecties door enterokokken, waaronder Enterococcus faecalis en Enterococcus faecium is onvoldoende bewijs; falen van de behandeling met daptomycine bij enterokokkeninfecties (meestal met bacteriëmie) is gemeld.

Farmacokinetiek

Gemiddelde waarden (standaarddeviatie) van farmacokinetische parameters van daptomycine bij kinderen  1 tot en met 17 jaar met cSSTI (gecompliceerde huid- en weke delen infecties):

Leeftijd 1 tot 2 jaar 2 t/m 6 jaar (N=7) 7 t/m 11 jaar (N=2) 12 t/m 17 jaar (N=6)
Dosis
Infusieduur
10 mg/kg
60 minuten
9 mg/kg
60 minuten
7 mg/kg
30 minuten
5 mg/kg
30 minuten
Cmax (µg/ml) 79,2 81,9 (21,6) 64,9, 74,4 62.4 (10,4)
Schijnbare t1/2 (uur) 5,04 3,8 (0,3) 4,6 5.3 (1,6)
CL (ml/uur/kg) 21,5 21,4 (5,0) 16 13,3 (2,9)


Gemiddelde waarden (standaarddeviatiwe) van farmacokinetische parameters van daptomycine bij kinderen 1 tot en met 17 jaar met SAB (Staphylococcus aureus bacteriemie):

Leeftijd 1 t/m 6 jaar (N=19) 7 t/m11 jaar (N=19) 12 t/m 17 jaar (N=13)
Dosis
Infusieduur
12 mg/kg
60 minuten
9 mg/kg
30 minuten
7 mg/kg
30 minuten
Cmax (µg/ml) 106 (12,8) 104 (14,5) 104 (35,5)
Schijnbare t1/2 (uur) 5,1 (0,6) 6,0 (0,8) 7,5 (2,3)
CL/Gewicht (ml/uur/kg) 19,9 (3.,4) 15,9 (2,8) 12,4 (3,9)

[EPAR Cubicin]

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Infecties van huid en weke delen zonder bacteriƫmie
 • Intraveneus
  • 1 jaar tot 2 jaar
   [1]
   • 10 mg/kg/dag in 1 dosis in 60 minuten.
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen

  • 2 jaar tot 7 jaar
   [1]
   • 9 mg/kg/dag in 1 dosis in 60 minuten..
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen

  • 7 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 7 mg/kg/dag in 1 dosis In 30 minuten..
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 5 mg/kg/dag in 1 dosis In 30 minuten..
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen.

Infecties van huid en weke delen met St. Aureus Bacteriemie
 • Intraveneus
  • 1 jaar tot 7 jaar
   [1]
   • 12 mg/kg/dag in 1 dosis in 60 minuten inlopen..
  • 7 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 9 mg/kg/dag in 1 dosis in 30 minuten inlopen..
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 7 mg/kg/dag in 1 dosis in 30 minuten inlopen..

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

GLYCOPEPTIDEN

Teicoplanine

Targocid
J01XA02

Vancomycine

Vancocin
J01XA01
POLYMYXINES

Colistine (penta-Na-mesilaat)

Colistin, Colobreathe, Tadim, Kolneb
J01XB01
STEROIDE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

Fusidinezuur

Fucidin
J01XC01
NITROFURAANDERIVATEN

Nitrofurantoine

Furabid, Furadantine MC
J01XE01
OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

Fosfomycine

Monuril, Fomicyt
J01XX01

Linezolid

Zyvoxid
J01XX08

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): lokale reacties op plaats van infusie, koorts, asthenie. Duizeligheid, hoofdpijn. Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, flatulentie, buikpijn. Schimmelinfecties, urineweginfectie. Huiduitslag, jeuk. Pijn in ledematen. Hypertensie, hypotensie. Anemie. Angst, slapeloosheid. Stijging van leverenzymwaarden (ASAT, ALAT, AF) en CPK-waarden.

Soms (0,1-1%): dyspepsie, glossitis. Urticaria. Vermoeidheid. Paresthesie, smaakstoornis, tremor, vertigo. Supraventriculaire tachycardie, extrasystolen. Spierzwakte, spierpijn, myositis, artralgie, verhoogde waarden serumlactaatdehydrogenase en myoglobine. Gestoorde nierfunctie inclusief nierfalen, verhoogde serumcreatininewaarde. Fungaemie, Vaginitis. Opvliegers. Verminderde eetlust, verstoorde elektrolytenbalans, hyperglykemie. Trombocytemie, eosinofilie, verhoogde INR.

Zelden (0,01–0,1%): geelzucht. Verlengde PT.

Verder zijn gemeld: pseudomembraneuze colitis. Infusiereactie met tachycardie, dyspneu, koorts, spierstijfheid, duizeligheid, syncope en metaalsmaak. Overgevoeligheid met onder meer eosinofiele pneumonie, vesiculobulleuze huiduitslag met betrokkenheid van slijmvliezen en gevoel van orofaryngeale zwelling, angio-oedeem, anafylaxie, geneesmiddelexantheem met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS syndroom). Hoest. Perifere neuropathie. Rabdomyolyse.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Er zijn relatief weinig klinische gegevens over het gebruik bij de behandeling van RIE, veroorzaakt door Staphylococcus aureus. De werkzaamheid bij prothese-klep infecties door Staphylococcus aureusis niet aangetoond. Controleer vóór en tijdens de therapie regelmatig de nierfunctie. Controleer de nierfunctie vaker bij gelijktijdig gebruik van nefrotoxische geneesmiddelen. Vóór aanvang en tijdens de behandeling de plasma creatinekinasewaarde (CPK) regelmatig (ten minste 1× p/w.) controleren en nauwgezet controleren op tekenen van myopathie. Vaker controleren (iedere 2–3 dagen) bij een beginwaarde van CPK hoger dan 5× ULN en bij een groter risico van het optreden van myopathie zoals een nierfunctiestoornis of geneesmiddeleninteractie. Daarnaast iedere 2 dagen de CPK–waarde controleren bij iedere patiënt die onverklaarde spierpijn, –gevoeligheid, –zwakte of –krampen krijgt en de therapie staken wanneer de CPK–waarde hoger dan 5× ULN wordt. Bij symptomen van perifere neuropathie stopzetten van de behandeling overwegen. Bij ernstige, aanhoudende diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Eosinofiele pneumonie ontstaat veelal na meer dan 2 weken behandeling. Bij optreden van pulmonale verschijnselen de behandeling onmiddellijk staken en de oorzaak opsporen. Heroptreden van eosinofiele pneumonie na nieuwe blootstelling aan daptomycine is gemeld. Er zijn te weinig gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid bij een BMI > 40 kg/m². Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10-15) of bij een leeftijd < 18 jaar of > 65 jaar. Bij een creatinineklaring < 30 ml/min zijn de dosisaanbevelingen gebaseerd op farmacokinetische studies en modelresultaten (zie Dosering). Bij creatinineklaring < 80 ml alleen de therapie starten als het verwachte klinisch voordeel belangrijker is dan het mogelijke risico. Interferentie van daptomycine met sommige laboratoriumtesten van protrombinetijd of INR is waargenomen tijdens postmarketing onderzoek.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met statines, fibraten en ciclosporine. De fabrikant adviseert de CK-waarde vaker dan 1x per week te controleren.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Novartis Europharm Limited, SmPC Cubicin (EU/1/05/328/001-004) 04-01-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 19 apr 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 19 apr 2016

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Geen aanpassing nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Geen aanpassing nodig
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 48 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 48 uur
Bij Dialyse

Daptomycine zo mogelijk toedienen na de dialyse op dialysedagen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 20 december 2021 16:22: PK data toegevoegd op basis van de SmPC Daptomycine
 • 23 maart 2018 13:18: Nieuwe indicatie toegevoegd obv SmPC Cubicin
 • 16 maart 2018 11:19: Doseeradvies voor infecties met S Aureus bacteriemie toegevoegd obv update SmPC
 • 19 april 2016 11:59: NIEUW TOEGEVOEGD

Wijzigingen