Fusidinezuur

Stofnaam
Fusidinezuur
Merknaam
Fucidin
ATC code
J01XC01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Oraal: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Oraal:
Kinderen <12 jaar: 25-50 mg/kg/dag verdeeld over 3 giften.
Kinderen >12 jaar: 3dd 500 mg 

Eigenschappen

Remt de synthese van de bacteriële celwand door inhibitie van de verlengingsfactor G. Deze factor kan vervolgens niet meer binden aan de ribosomen en GTP, waardoor geen energie meer geleverd kan worden die noodzakelijk is voor de synthese van de bacteriële celwand. Fusidinezuur is werkzaam tegen vooral Gram-positieve micro-organismen. Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermidis (incl. meticilline-resistente en β-lactamase producerende stammen), Clostridium spp., Corynebacterium minutissimum, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides fragilis en Neisseria spp.
Resistentie kan een probleem zijn bij: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes en Haemophilus influenza. Ongevoelig zijn: Streptococcus viridans, de meeste Gram-negatieve bacillen inclusief Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en Pseudomonas spp.
Kruisresistentie tussen fusidinezuur en andere antibiotica is tot op heden niet beschreven.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Bacteriele infecties
 • Oraal
  • < 12 jaar
   [4]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    Tenminste 6 dagen

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1.500 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    Tenminste 6 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet omhuld (Na-zout) 250 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

GLYCOPEPTIDEN

Teicoplanine

Targocid
J01XA02

Vancomycine

Vancocin
J01XA01
POLYMYXINES

Colistine (penta-Na-mesilaat)

Colistin, Colobreathe, Tadim, Kolneb
J01XB01
NITROFURAANDERIVATEN

Nitrofurantoine

Furabid, Furadantine MC
J01XE01
OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

Daptomycine

Cubicin
J01XX09

Fosfomycine

Monuril, Fomicyt
J01XX01

Linezolid

Zyvoxid
J01XX08

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): dyspepsie, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Slaperigheid, duizeligheid. Lethargie, vermoeidheid, asthenie.
Soms (0,1-1%): anafylactische reactie/shock. Cholestase, (cholestatische of cytolytische) hepatitis, icterus, leverfalen. Rabdomyolyse (soms fataal). (Acuut) nierfalen (vooral bij geelzucht en in combinatie met andere risicofactoren). Hoofdpijn. Huiduitslag (erythemateus, maculopapuleus, pustulair, geneesmiddeleruptie, acute gegeneraliseerde exanthemanteuze pustulose (AGEP), urticaria), jeuk. Leukopenie (incl. neutropenie, granulocytopenie en agranulocytose), trombocytopenie, anemie; pancytopenie (vooral na behandeling van > 15 dagen). Hyperbilirubinemie, stijging van leverenzymwaarden (ALAT, ASAT, AF, γGT).
Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem, overgevoeligheidsreactie. Andere leverfunctieafwijkingen. Anorexie.
Zeer zelden (< 0,01%): hepatorenaal syndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In vitro verdringt fusidinezuur bilirubine van zijn bindingsplaats aan albumine; vooral bij prematuren en bij neonaten die icterisch, acidotisch of ernstig ziek zijn hiermee rekening houden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij langdurige behandeling combineren met een ander antibioticum in verband met mogelijke resistentie-ontwikkeling. De leverfuncties regelmatig controleren bij toepassing bij bestaande gestoorde leverfunctie, bij galwegziekten of -obstructie, bij langdurig gebruik en/of hoge doses. De behandeling staken bij hyperbilirubinemie (met of zonder icterus) en verhoogde leverenzymwaarden; deze waarden (en de icterus) herstellen zich in de meeste gevallen snel na het staken. 
Laat de patiënt zich direct melden bij eerste tekenen van rabdomyolyse (spierzwakte, spierpijn, donkere urine, myoglobinurie, verhoogd serum creatinekinase) en staak de therapie om acuut nierfalen en hartritmestoornissen te voorkómen.

Interacties

Relevant:
Toename fusidinezuur: het metabolisme kan worden geremd door ritonavir, saquinavir en Viekirax® in combinatie met dasabuvir.
Overig effect: het metabolisme van atorvastatine, rosuvastatine en simvastatine wordt geremd; gevallen van rabdomyolyse zijn gemeld.

Interacties antibacteriele middelen algemeen:
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.
Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 03 nov 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 okt 2016
 4. Leo Pharma BV, SPC Fucidin (RVG 01369) 22-4-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering