Oxycodon

Stofnaam
Oxycodon
Merknaam
Oxynorm, Oxycontin
ATC code
N02AA05

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Postoperatieve pijn:
6-12 jaar:
Off-label
> 12 jaar:
On-label
Ernstige pijn:

> 12 jaar:
on-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstige pijn:
>12 jaar:
NORMALE TABLET:
 Start 20-30 mg/dag in 4-6 doses. Vervolgens moet de dosering zorgvuldig, indien nodig zelfs éénmaal per dag, worden opgevoerd tot de pijn wordt gestild. Voor het merendeel van de patiënten bedraagt de maximum dagdosis 400 mg
TABLET VERLENGDE AFGIFTE:
opoid naive patienten: aanvangsdosis 20 mg/dag in 2 doses. Zo nodig dosering verhogen in stappen van 25% -50%. Voor het merendeel van de patiënten bedraagt de maximum dagdosis 400 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 5 mg, 10 mg, 20 mg
Tablet 5 mg, 10 mg
Drank 1 mg/ml, 10 mg/ml
Smelttablet "instant"  5 mg, 10 mg, 20 mg
Tablet met verlengde afgifte: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg

10 mg orale oxycodon is gelijk aan ongeveer 20 mg orale morfine en 10 mg morifine IV
 

Eigenschappen

Opioïd. Agonist voor de μ-, κ- en δ-receptor. De farmacologische werking wijkt weinig af van die van morfine; het heeft een analgetische, anxiolytische en sedatieve werking. Uit klinisch onderzoek zijn er aanwijzingen dat aanvullende analgetische medicatie frequenter nodig was dan bij een vergelijkbaar morfinepreparaat. Dit preparaat valt onder de bepalingen van de Opiumwet in zijn volle omvang

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Ernstige pijn
 • Oraal
  • Normaal preparaat (geen gereguleerde of verlengde afgifte)
   • 12 jaar tot 18 jaar
    • 20 - 30 mg/dag in 4 - 6 doses, max: 400 mg/dag.
    • Zo nodig ophogen (indien nodig zelfs éénmaal per dag) tot de pijn wordt gestild.
     In incidentele gevallen kunnen hogere doses noodzakelijk zijn.

  • Tablet met verlengde afgifte
   • 12 jaar tot 18 jaar
    • Start (bij opoid naieve patienten: 20 mg/dag in 2 doses, max: 400 mg/dag.
    • Zo nodig ophogen (indien nodig zelfs éénmaal per dag) tot de pijn afdoende wordt gestild. In incidentele gevallen kunnen hogere doses noodzakelijk zijn.

     Bij patiënten die reeds orale morfine toegediend kregen: dagelijkse dosering omrekenen volgens volgende verhouding:
     20 mg morfine = 10 mg orale oxycodon

     Omdat er individuele variatie bestaat in de gevoeligheid voor verschillende opioiden, dient er bij overschakelen naar oxycodon bij het begin van de oxycodontherapie slechts 1/2 tot 2/3 van de berekende dosis te worden toegediend.

Ernstige post-operatieve pijn
 • Oraal
  • Normaal preparaat (geen gereguleerde of verlengde afgifte)
   • 6 jaar tot 18 jaar
    • 0,6 - 1,2 mg/kg/dag in 4 - 6 doses. Maximale dosering per gift: 5 mg/dosis.
  • Tablet met verlengde afgifte
   • 6 jaar tot 18 jaar
    • 0,6 - 1,2 mg/kg/dag in 2 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OPIOIDEN

NATUURLIJKE OPIUMALKALOIDEN

Hydromorfon

Palladon
N02AA03

Morfine

Oramorph, Kapanol, MS Contin, Sendolor
N02AA01
N02AA59
FENYLPIPERIDINEDERIVATEN

Fentanyl (transdermaal en nasaal)

Durogesic (pleister), Instanyl, Pecfent
N02AB03
N02AB02
DIFENYLPROPYLAMINEDERIVATEN

Piritramide

Dipidolor
N02AC03
ORIPAVINEDERIVATEN

Buprenorfine

Temgesic
N02AE01
MORFINANDERIVATEN

Nalbufine

Nubain
N02AF02
OVERIGE OPIOIDEN
N02AX52

Tramadol

Tramagetic, tramal
N02AX02

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): sedering of sufheid, obstipatie, misselijkheid en braken, hoofdpijn, jeuk.

Vaak (1-10%): anorexie, diarree, buikpijn, dyspepsie, droge mond, duizeligheid, tremor, asthenie, lethargie, vermoeidheid, nervositeit, slapeloosheid, angst, verwardheid, abnormale gedachten en dromen depressie, dyspneu, huiduitslag, hyperhidrose, koorts.

Soms ( 0,1-1%): droge huid, desoriëntatie, euforie, agitatie, stemmingsveranderingen, hallucinaties, nachtmerries, visusstoornissen, miose, vertigo, palpitaties (als ontwenningsverschijnsel), syncope, vasodilatatie, convulsies, paresthesie, spiertrekkingen, smaak– en spraakstoornis, amnesie, hypertonie, hypo-esthesie, dorst, dehydratie, urineretentie, oedeem, stijging van leverenzymwaarden. Dysfagie, gastritis, oprispingen, flatulentie, maardarmstoornissen, ileus, de hik, rillingen. Verminderd libido, erectiestoornis, hypogonadisme, malaise. Ademhalingsdepressie en lichamelijke afhankelijkheid kan optreden.

Zelden (0,01-0,1%): urticaria, Frequentie onbekend: allergische reacties, anafylaxie, tandbederf, (orthostatische) hypotensie (bij parenterale toediening vaak), spasmen van de galwegen of urethra, cholestasis, amenorroe.

Gemeld zijn agressie, neonataal abstinentiesyndroom en met name bij hoge doseringen hyperalgesie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • ernstige ademhalingsdepressie met hypoxie;
 • astma en COPD;
 • coma, convulsieve aandoeningen;
 • cor pulmonale, cyanose, verhoogde CO2-spiegels (hypercapnie);
 • hersentrauma, verhoogde intracraniële druk;
 • delirium tremens;
 • acute leveraandoeningen, ernstig gestoorde lever- of nierfunctie (creatinineklaring < 10 ml/min);
 • chronische obstipatie, ileusverschijnselen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij oudere en verzwakte patiënten, bij cardiovasculaire aandoeningen, hypotensie, hypovolemie, aandoeningen aan de galwegen, pancreatitis, ontsteking aan de darmen, prostaathyperplasie, prostaathypertrofie, cholelithiase, pancreatitis, ziekte van Addison, bijnierschorsinsufficiëntie, alcoholisme, delirium tremens, toxische psychose, een recente operatie aan hun maag-darmkanaal of urinewegen, ernstig verminderde longfunctie en/of overmatige slijmvorming in de luchtwegen, hoofdletsel of verhoogde intracraniële druk.

Pas de begindosering aan bij matig gestoorde leverfunctie en licht tot matig gestoorde nierfunctie, hypothyreoïdie of myxoedeem.

Bij CYP2D6-polymorfismen kan bij poor en intermediate metabolizers de plasmaconcentratie van oxycodon verhoogd en die van de actieve metaboliet verlaagd zijn; bij ultrarapid metabolizers kan de plasmaconcentratie van oxycodon verlaagd en die van de actieve metaboliet verhoogd zijn. Een alternatief of monitoring wordt aanbevolen.

Opioïden kunnen de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as of de hypothalamus- hypofyse-gonade-as beïnvloeden, waardoor de prolactinespiegel stijgt en de cortisol- en testosteronspiegel dalen.

Bij paralytische ileus het gebruik onmiddellijk staken.

Hyperalgesie die niet reageert op dosisverhoging kan optreden, met name bij hoge doseringen; eventueel de dosis verlagen of overstappen op een ander opioïd.

Het gebruik dient zes uur (capsule/tablet/injectie) dan wel 24 uur (tablet met gereguleerde afgifte) vóór een pijnverlichtende operatie te worden gestaakt. Indien nodig kan na de operatie de dosering aan de nieuwe behoefte worden aangepast.

Het gebruik kan leiden tot gewenning (hogere doseringen kunnen nodig zijn voor adequate pijnstilling) en afhankelijkheid. Bij voor verslaving gevoelige patiënten is voorzichtigheid geboden. Bij abrupt staken van een chronische behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen (geeuwen, zweten, angst, agitatie, convulsies, slapeloosheid, mydriase, tranenvloed, loopneus, spiertrillingen) optreden.

Oxynorm capsule 5 mg en drank bevatten zonnegeel (E 110) wat allergische reacties kan veroorzaken (m.n. bij voor acetylsalicylzuur allergische personen).

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties

Oxycodon is substraat voor CYP3A4 en CYP2D6.

Relevant:
Afname oxycodon: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren.

Toename oxycodon: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers en lopinavir.

Overig effect: bij combinatie met fenelzine, tranylcypromine, SSRI's, venlafaxine, vortioxetine of duloxetine kan serotonerge toxiciteit optreden.
Niet beoordeeld: cimetidine kan het metabolisme remmen.
Kinidine remt de vorming van oxymorfon door CYP2D6 vrijwel volledig.
Alcohol kan de afgifte van oxycodon uit een preparaat met gereguleerde afgifte versnellen. Gebruik van alcohol wordt ontraden.

Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Bij kortdurend gebruik van 1 glas of 2 grapefruits per dag is het risico op bijwerkingen laag.

Interacties opoiden algemeen:

Relevant: bij combinatie van fentanyl, oxycodon, pethidine of tramadol met de niet-selectieve MAO-remmers fenelzine en tranylcypromine is serotonerge toxiciteit gemeld (onder andere opwinding, spierrigiditeit, hyperpyrexie, zweten, bewusteloosheid, soms ademhalingsdepressie en hypotensie). Combinatie van fentanyl of pethidine met fenelzine en tranylcypromine moet worden vermeden; bij oxycodon en tramadol moet men bedacht zijn op de symptomen.

Bij combinatie van pethidine met moclobemide of selegiline is serotonerge toxiciteit gemeld.

Bij toevoeging van een partiële agonist/antagonist, waaronder ook het ontwenningsmiddel nalmefeen, kunnen onthoudingsverschijnselen optreden. De combinatie moet worden vermeden. In geval van buprenorfinepleister kan het omgekeerde wel: een opioïdagonist kan worden toegevoegd aan een buprenorfinepleister bij chronische hevige pijn.

Naloxon en naltrexon zijn antagonisten van opioïden; bij combinatie kunnen onthoudingsverschijnselen optreden. Toevoeging van naloxon of naltrexon aan een opioïd wordt ontraden, tenzij naloxon of naltrexon bewust wordt toegepast als antidotum bij overdosering van een opioïd. Andersom kan bij toevoeging van een opioïd aan naloxon of naltrexon acute ademnood optreden.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie van niet-selectieve MAO-remmers met opioïden anders dan fentanyl, oxycodon, pethidine of tramadol; de meeste fabrikanten ontraden echter het gebruik tijdens of binnen 2 weken na behandeling met niet-selectieve MAO-remmers.

Er is ook onvoldoende onderbouwing voor interactie van moclobemide, rasagiline of selegiline met opioïden anders dan pethidine.

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Referenties

 1. CBO, Richtlijn postoperatieve pijn, www.diliguide.nl, 2012, http://www.diliguide.nl/document/2995/postoperatieve-pijnstilling.html
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 11 juli 2019
 3. InformatoriumMedicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 11 juli 2019
 4. Mundipharma Pharmaceuticals BV, SPC Oxynorm (RVG 27509 / 27939), ww.cbg-meb.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h27509.pdf
 5. Mundipharma Pharmaceuticals BV, SPC Oxycontin (RVG 22107), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 december 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h22107.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering