Lumacaftor + ivacaftor

Stofnaam
Lumacaftor + ivacaftor
Merknaam
Orkambi
ATC code
R07AX30
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Cystic Fibrosis met homozychote F508del mutatie in CFTR gen:
> 6 jaar - 11 jaar: 400 mg lumacafor + 500 mg ivacaftor/dag in 2 doses
>12 jaar: 800 mg lumacafor + 500 mg ivacaftor/dag in 2 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet: Lumacaftor 100 mg Ivacaftor 125 mg; Lumacaftor 200 mg Ivacaftor 125 mg

Eigenschappen

Ivacaftor is een potentieerder van het F508del-gemuteerde cystische fibrose transmembraanconductieregulator (CFTR)-proteïne. Het verhoogt in vitro de CFTR-kanaal-'gating', waardoor het chloridetransport wordt versterkt. Lumacaftor is een CFTR-corrector die rechtstreeks inwerkt op het F508del-gemuteerde CFTR om de cellulaire verwerking en het cellulaire transport te verbeteren. Hierdoor neemt de hoeveelheid functioneel CFTR op het celoppervlak toe. Het exacte werkingsmechanisme van beide stoffen is niet bekend.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Indicatie: Cystic Fibrosis met homozychote F508del mutatie in CFTR gen
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 400 mg/500 mg lumacaftor/ivacaftor per dag in 2 doses

   • Advies inname/toediening:

    De tabletten in hun geheel doorslikken (niet kauwen, breken of oplossen).

   • Bij matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B):300 mg lumacaftor + 375 mg ivacaftor per dag ( 2 tabletten 's ochtends in 1 tablet 's avonds)

    Bij ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C): max 200 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor per dag in 2 doses. ( 2 dd 1 tablet)

    Bij gelijktijdig gebruik van krachtige Cyp3a4-remmers: de startdosis lumacaftor/ivacaftor tijdens de eerste week verlagen naar 100 mg/125 mg lumacaftor/ivacaftor. Na de eerste week kan de normale dagdosis (zie bovenstaand) weer genomen worden.

  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 800 mg/500 mg lumacaftor/ivacaftor per dag in 2 doses

   • Advies inname/toediening:

    De tabletten in hun geheel doorslikken (niet kauwen, breken of oplossen).

   • Bij matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B): 600 mg lumacaftor + 375 mg ivacaftor( 2 tabletten 's ochtends in 1 tablet 's avonds)

    Bij ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C): max 400 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor per dag in 2 doses.

    Bij gelijktijdig gebruik van krachtige Cyp3a4-remmers: de startdosis lumacaftor/ivacaftor tijdens de eerste week verlagen naar 200 mg/125 mg lumacaftor/ivacaftor. Na de eerste week kan de normale dagdosis (zie bovenstaand) weer genomen worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen bij volwassenen.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): dyspneu. Misselijkheid, diarree.

Vaak (1-10%): bovenste luchtweginfectie, rinitis. Rinorroe, orofaryngeale pijn, afwijkende ademhaling. Braken, flatulentie. Onregelmatige menstruatie, metrorragie, dysmenorroe. Huiduitslag. Verhoogde transaminasen.

Soms (0,1-1%): hypertensie. Menorragie, amenorroe, oligomenorroe, polymenorroe. Cholestatische hepatitis. Hepatische encefalopathie.

Zie voor meer bijwerkingen de rubriek bijwerkingen binnen preparaattekst van ivacaftor:

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bij patiënten met cystische fibrose zonder homozygote F508del-mutatie is de werkzaamheid niet aangetoond; gebruik wordt ontraden. Start de behandeling niet bij pulmonale exacerbaties.

Controleer patiënten met een ppFEV1 < 40 extra tijdens het opstarten van de behandeling, omdat de ervaring beperkt is.

Controleer tijdens de behandeling periodiek de bloeddruk.

Bij kinderen wordt voorafgaand aan en tijdens de behandeling oogheelkundig onderzoek aanbevolen, omdat gevallen van vertroebeling van de ooglens zijn gemeld bij ivacaftor monotherapie.

Wees voorzichtig bij een ernstige nier- of leverfunctiestoornis. Het wordt aanbevolen om de leverfunctie te controleren vóór de start van de behandeling, elke 3 maanden tijdens het eerste jaar van de behandeling en daarna jaarlijks. Staak de behandeling bij verhogingen van ALAT of ASAT > 5× de bovengrens van de normaalwaarde (ULN) óf bij verhogingen van ALAT of ASAT > 3× ULN in combinatie met verhoging van bilirubine > 2× ULN; controleer vervolgens nauwgezet de transaminasewaarden tot normalisatie en overweeg herstart van de behandeling. Bij gevorderde leverziekte is achteruitgang van de leverfunctie gemeld; aan het begin van de behandeling moet extra worden gecontroleerd en is een lagere dosering nodig.

Lumacaftor/ivacaftor is niet onderzocht bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan; gebruik bij deze groep wordt daarom ontraden.

Interacties

Relevant:
Afname Orkambi®: de concentratie van ivacaftor daalt door rifampicine.
Overig effect: de concentratie van azolen kan dalen, de concentratie van het azol moet worden gemonitord. Daarnaast stijgt de concentratie van ivacaftor tijdelijk in de eerste week door krachtige CYP3A4-remmers, fluconazol, isavuconazol en posaconazol.
Orkambi® verlaagt de concentratie van: HIV-middelen.
Niet relevant: de concentratie van digoxine en midazolam stijgt.
Niet beoordeeld: lumacaftor kan de concentratie van ethinylestradiol en progestagenen verlagen waardoor hormonale anticonceptiva niet meer betrouwbaar zijn.
De interactie met grapefruitsap is niet relevant, aangezien lumacaftor CYP3A induceert.

Referenties

 1. Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, SmPC Orkambi (EU/1/15/1059) 05-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16 mrt 2018
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 08 jan 2019 (IA)

Wijzigingen

 • 16 maart 2018 07:52: nieuw toegevoegd
 • 16 maart 2018 07:48: NIEUW TOEGEVOEGD